JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 8.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

 

 REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „VUK KARADžIĆ", BIJELjINA

Adresa:Vojvode Stepe 4, Bijeljina,           

telefon: 055/209650,

e-mail: [email protected]

Broj: 2775/23

Datum: 03.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152.stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br.81/22), JU Osnovna škola „Vuk Karadžić" Bijeljina  o b j a v lj u j e

K O N K U R S

 

1.Nastavnik geografije 50% norme-zamjena radnika na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.08.2024. godine, 1 izvršilac, pripravnik.

2.nastavnik fizike -6 časova redovne nastave n određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, 1 izvršilac , sa iskustvom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1) i stav (3) , 115. i 116.   Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23)  i to:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke 7), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Za radno mjesto 1. test će se obaviti dana  15.11.2023. godine u 11,30 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Vuk Karadžić" Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana nakon testiranja obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.,

Za radno mjesto 2. test će se obaviti dana  15.11.2023. godine u 13,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Vuk Karadžić" Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana nakon testiranja obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.,

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Bijeljina, Vojvode Stepe 4, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i dnevnog lista „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

Bosna i Hercegovina                                            

Republika Srpska                                                                                          

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                 

Broj: 080-0-Su-23-000 851                          

Datum, 18. oktobar 2023.godine       

 

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

 

  1. Za prijem u radni odnos asistenta (daktilografa ) za rad na neodređeno vrijeme..........4 izvršioca

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 -Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom,

- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom             

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija),

- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija),

 - sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere,

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.               

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Broj: 215/23-SPU

Datum: 02.11..2023.godine

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 67/20), , Slobomir P Univerzitet, r a s p i s u j e

K O N K U R S

1.   Za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor, za užu naučnu oblast  muzička umjetnost za  predmete: „Muzički oblici", „Harmonija sa harmonskom analizom" ,„Kontrapunkt" i „Analiza muzičkih stilova". 1- izvršilac,

2.  Za izbor nastavnika u zvanje mr asistent, za užu naučnu oblast muzička umjetnost za predmete: „Osnovi orkerstracije", „Aranžiranje", „Sviranje horskih partitura", „Uporedni klavir". 1- izvršilac.

3. Za izbor odgovornog nastavnika u zvanje docent,vanredni profesor ili redovni profesor, za užu naučnu oblast pravne nauke, za predmete:  „Privredno pravo","Finansijsko pravo" i „Međunardno javno pravo",- 1.izvršilac.

 

Uz prijavu dostaviti sledeću dokumentaciju:

-biografija,

-bibliografija,

-diploma o stečenom zvanju,

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se proitiv istog ne vodi krivični postupak,

-dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentaciom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, ul. Pavlovića put br. 70, Slobomir, 

76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informancije možete se obratiti na telefone:

 

S L O B O M I R055 231 180                                               

D O B O J053 209 621

[email protected]

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Sveti Sava"             

Bijeljina, Svetog Save26

tel.: 055/490-191,

e-mail: [email protected]

Broj: 1905/23

Datum: 3.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 152. stav (3) tačka 16), a u skladu sa članom 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), direktor škole  raspisuje:

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih  mjesta

 

Javni konkurs se raspisuje za popunu radnih mjesta:

 

1. nastavnik istorije, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, šest (6) časova sedmično redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac,

2. nastavnik istorije, pripravnik,  16 časova sedmično redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac,

3. nastavnik razredne nastave, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2024. godine –1 izvršilac,

4. nastavnik tehničkog obrazovanja, pripravnik, 3 časa sedmično redovne nastave, na određeno

vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2024. godine – 1 izvršilac.

5. nastavnik osnova informatike, pripravnik, 1 čas sedmično redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika  sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2024. godine – 1 izvršilac.

 

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

(2)Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačke (1) potrbno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/23), i to:

1)diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme,

2)Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

 3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, koje prilažu kandidati za radna mjesta sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (pravo učešća na konkursu ima i lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju), 

4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela

ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa),

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, koje treba da prilože kandidati za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo (izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice),

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 23.11.2023. godine u sa početkom u 12:30 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Sveti Sava", ulica Svetog Save 26, Bijeljina, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće biti posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuisanju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava" ulica Svetog Save 26, Bijeljina, 76300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.***

Firma  "Royal Company" d.o.o Bijeljina

Raspisuje konkurs za:
Serviser, montažer klima uređaja
Pomoćnik montažera-servisera klima uređaja
Instalater, serviser centralnog grijanja

Uslovi:
Srednja stručna sprema (SSS) u oblasti tehničkih ili srodnih disciplina.
Položen vozački ispit B kategorije.
Dobro zdravstveno stanje i sposobnost za rad.
Odgovoran i profesionalan pristup poslu.
Spremnost za terenski rad.

Spremnost za rad na visini

Kako se Prijaviti:
Ako ispunjavate navedene uslove i želite se pridružiti našem timu, molimo vas da nam dostavite svoju prijavu i CV putem e-pošte na adresu [email protected]   ili na broj telefona 055 210-789. U naslovu e-pošte navedite naziv pozicije na koju se prijavljujete.

Vaša prijava treba da sadrži:
Lične podatke i kontakt informacije.
Radno iskustvo i relevantne vještine.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani za dalji proces selekcije.
 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana