JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 29.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

JU OSNOVNA ŠKOLA ''FILIP VIŠNjIĆ''

DONjA TRNOVA

Broj: 1129/2023.

Datum: 22. 11. 2023. god.

 

 Na osnovu člana 125. stav (1) i člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 81/2022.), direktor JU Osnovna škola ''Filip Višnji'',  Donja Trnova  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

 

 1. Nastavnik srpskog jezika, sa radnim iskustvom, 9 (devet) časova redovne nastave sedmično  na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, jedan izvršilac;
 2. Bibliotekar, sa radnim iskustvom, 50% radnog vremena na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, jedan izvršilac.

 

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/2016, 66/2018. i 119/2021.) i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022.), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/2022.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu za upražnjena radna mjesta imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022.) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/2023.).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, , što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/2022.) i  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/2023.):

a) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b)) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom d), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke e), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Testiranje sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem 1. će se obaviti  dana, 13. 12. 2023. godine (srijeda) u 10:00 časova, a intervju istog dana u 11:00 časova.

Testiranje sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem 2. će se obaviti  dana, 13. 12. 2023. godine (srijeda) u 12:00 časova, a intervju istog dana u 13:00 časova.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ''Filip Višnjić'' u Donjoj Trnovi sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ''Filip Višnjić'', Donja Trnova 76335.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LOPARE

JAVNA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ

LOPARE

Broj: 289/23

Datum, 24.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/15, 63/20 i 64/22), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja, vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih licakoja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/23), i član 17. Statuta JU Dječiji vrtić Lopare, broj: 75/17 od 27.03.2017. godine, direktor Javne ustanove Dječiji vrtić Lopare, r a s p i s u j e:

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I – Radno mjesto za koje se raspisuje konkurs:

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta  na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom  u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić Lopare, i to:

-  Stručni saradnik za vaspitno - obrazovni rad -defektolog .................. 1 izvršilac.

II – Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

III - Posebni uslovi:

- završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu defektoloških grupa:  defektolog.

 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

IV – Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
 2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 4. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca,
 5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

V – INTERVJU

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju dana 14. 12. 2023. godine (četvrtak), u prostorijama Ustanove sa početkom u 12,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a  ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli Ustanove.

 

VI – Rok i način za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske".

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Petrana Krstić, kontakt telefon broj: 055/650-090.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić Lopare, Ulica 3. Majevičke brigade 50, 75240 Lopare, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta".

***

REPUBLIKA  SRPSKA

JU POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BIJELjINA

Semberskih ratara 1, tel.:055/210-781,

e-mail: [email protected]

Broj: 2416/23

Datum, 24.11.2023.

 

Na osnovu člana 130. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 108/09 i 118/09) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor direktora škole broj 2388/23 od 17.11.2023. godine, Školski odbor Javne ustanove Poljoprivredne i medicinske škole Bijeljina raspisuje

 

K O N K U R S

ZA IZBOR DIREKTORA

JAVNE USTANOVE POLjOPRIVREDNE I MEDICINSKE ŠKOLE

BIJELjINA

 

 1. Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16, 66/18 i 91/21 – odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-66/20 od 29. septembra 2021. godine i 119/21), ispunjava i posebne uslove predviđene članom 129. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).
 2. Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidat mora da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ,,ECTS" bodova ili ekvivalent),
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje kojim se dokazuje da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i koje se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (ne starije od šest mjeseci),
 • Prijedlog programa rada direktora škole u narednom četvorogodišnjem mandatu (obavezno potpisan),
 • Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
 • Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat prije stupanja na dužnost),
 • Uvjerenje o neosuđivanosti (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata).
 1. Kandidat mora da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u Javnoj ustanovi Poljoprivrednoj i medicinskoj školi Bijeljina.
 2. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
 3. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
 4. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti lično u sekretarijat škole svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 časova ili putem pošte na sljedeću adresu: Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara br.1, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora škole".
 5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 6. Svi kandidati će o rezultatima konkursa biti pismeno obaviješteni  u roku od osam dana od dana završetka procedure o izboru i imenovanju direktora škole.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana