JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.****

****

****

„Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka

Braće Pantić br. 2

 

Na osnovu člana 56. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj:  02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 i  02-3253/22, 02-1473-1/23) direktor „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka raspisuje:

 

 

O G L A S

za popunu radnog mjesta „Saradnik za informatiku – IT administrator"

 

 

Raspisuje se oblas za upražnjeno radno mjesto: „Saradnik za informatiku – IT administrator"

 1. Opšti uslovi

Svaki kandidat  koji podnosi prijavu na oglas potrebno je da ispunjava sljedeće opšte uslove:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

 1. Posebni uslovi
 • Kandidat treba da ima najmanje završenu  elektro - tehničku školu smjera  tehničar informacionih tehnologija, tehničar elektronike, tehničar računarstva ili srodnih elektrotehničkih zanimanja
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Položen vozački ispit „B" kategorije

 

Predviđen probni rad od 30-60 dana

 

 1. Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Biografija
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rodni list
 • Diploma

Kandidat koji bude izabran će nakon izbora dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

 1. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Prijave se mogu dostaviti na  elektronsku poštu (uz naknadno dostavljanje dokazne dokumentacije u roku predviđenom za prijem iste),  na adresu „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka Braće Pantić br. 2, ili lično na istoj adresi kancelarija broj 10.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti razgovor o čemu se kandidati biti obavješteni.

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

 

 

Na osnovu čl. 77., 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Sl.glasnik Republike Srpske", broj 97/16), člana 67.  Statuta Grada Banja Luka („Sl.glasnik Grada Banja Luka", br. 14/18, 09/19)  člana 5 stav 2. tačka 1., člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Sl.glasnik Republike Srpske", broj 42/17), gradonačelnik Grada Banja Luka, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi Grada Banja LukaI

 

           U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

            u Odjeljenje za društvene djelatnosti:

 1.Samostalni stručni saradnik za socijalnu zaštitu ................. 1 izvršilac

          u Odjeljenje za opštu upravu:

2.Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice .............................. 1 izvršilac  

           U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:                   

            u Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:

            3. Radnik za izvršenja  ....................................................... 1 izvršilac      

            4. Radnik na naplati i kontroli parkiranja ......................... 1 izvršilac      

            5. Manipulant na specijalizovanom vozilu „Pauk" ..................... 1 izvršilac

u Odjeljenje za opštu upravu:

           6. Kurir ............................................................. 1 izvršilac

            u Odjeljenje za prostorno uređenje:

          7. Operater na računaru ......................................... 1 izvršilac.

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III  - Opšti uslovi

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 1. da je državljanin RS, odnosno BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;
 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16)

 IV - Posebni uslovi  

                       Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za socijalnu zaštitu, su:

 • VSS - društvenog smjera, poslovanje  i administracija i pravo (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice, su:

 • SSS – srednja škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen stručni ispit za rad u upravi.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik za izvršenja, su:

 • SSS – srednja škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik na naplati i kontroli parkiranja, su:

 • SSS – srednja škola (III/IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • posebna psihofizička sposobnost.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Manipulant na specijalizovanom vozilu „Pauk", su:

 • SSS – srednja škola (III/IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Kurir, su:

 • SSS – srednja škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • položen vozački ispit „B" kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Operater na računaru, su:

 • SSS – srednja škola (III/IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru.

         Kandidati koji konkurišu na radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit za rad u upravi, a koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

                                             V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

 

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

 • Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
 1. diploma o završenom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem 1);
 2. svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3, 4, 5, 6 i 7);
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15) (za radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 2);
 4. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) (za sva radna mjesta);
 5. isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 7);
 6. izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B" kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 3 i 6);

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

    Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.  

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

VI

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno uvjerenje o posebnoj psihofizičkoj sposobnosti (za radno mjesto pod rednim brojem 4) kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (iz tačke 5. podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

 

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nataša Dimitrijević, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-563.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.                                                            

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

***

OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

 

 

          Na osnovu člana 48. u vezi sa članom 70. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (''Sl. glasnik RS'' broj: 37/12, 44/15, 100/17) i  člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (''Sl. glasnik  RS'' broj: 09/14,71/17,67/18), a u vezi sa članom  8. tačka 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (''Sl. glasnik RS'' br. 11/94, 6/97, 96/03), Predsjednik  suda   d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U

 

O RASPISIVANjU KONKURSA  ZA PRIJEM RADNIKA U OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

I

              Raspisuje se sledeći:

K O N K U R S

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

 

I  NAZIV RADNOG MJESTA:

 1. REFERENT IZVRŠENjA PREKRŠAJNIH SANKCIJA ……………………………………… 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
 2. REFERENT IZVRŠENjA …....... 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
 3. SPREMAČICA NA ODRŽAVANjU ČISTOĆE …..……. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

 

II OPŠTI USLOVI          

          OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 1.

 • vrši redovno i u zakonom propisanim rokovima sve poslove u vezi izvršenja prekršajnih sankcija pod nadzorom predsjednika i sekretara Suda,
 • vodi evidenciju o izrečenim novčanim kaznama i izrečenim troškovima prekršajnog postupka po rješenjima Suda u prekršajnom postupku, koja su postala pravosnažna i izvršna i upisuje ih u Centralni registar novčanih kazni,
 • vrši provjeru uplaćenih novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka u računovodstvu Suda ili kod pošte ili banke, te na osnovu provjerenih podataka provodi izvršenje (poziva na izvršenje, piše naredbe za dovođenje okrivljenih lica i preduzima druge izvršne radnje),
 • prati izvršenje pravosnažnih sudskih rješenja u Registru novčanih kazni po nalogu Suda,
 • prati izvršenja određene kazne zatvora zbog neplaćanja novčane kazne,
 • vodi imenik izvršenja prekršajnih sankcija,
 • izrađuje odgovarajuće periodične izvještaje o izvršenju rješenja o izrečenim prekršajnim sankcijama Suda,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara Suda.

USLOVI :

             Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:       

           Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • SSS – završena gimnazija, srednja ekonomska škola ili upravna škola - IV stepen stručne spreme,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni upravni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

           Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • VŠS ili SSS - završena viša škola društvenog smjera – V stepen stručne spreme,  ili gimnazija ili ekonomska škola – IV stepen stručne spreme,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni upravni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

          Za radno mjesto pod rednim brojem 3

 • SSS završena srednja škola – III stepen stručne spreme ili KV radnik - završena osmogodišnja škola,II

          Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih                   i posebnih uslova  (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

        -  diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,

        -  diplomu o završenom fakultetu za radno mjesto pod rednim brojem 2,

        -  izvod iz matične knjige rođenih,

        -  uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

        -  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

        - uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, za radna mjesta pod rednim           brojem: 1,2.

        -  dokaz o traženom radnom iskustvu, za radno mjesto pod rednim brojem: 1,2,

        -  dokaz o poznavanju rada na računaru, za radno mjesto pod rednim brojem: 1,2.

III

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

             Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu ''Glas Srpske''.

                      Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2

 

sa naznakom:  -ZA KONKURS –

IV

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Predsjednik suda.

 

***

JU POLjOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE, BANjA LUKA

UL. KNjAZA MILOŠA 17

78000 BANjA LUKA

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 1. Traktorista ............................................................ 2 izvršioca.

Za navedena radna mjesta traži se

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

1. da je državljanin BiH ili RS;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za rad u javnoj naučnoistračivačkoj ustanovi;

6. Da ne postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim  imenovanjima Republike Srpske («Službeni glasnik RS», broj 25/03), Zakonom o sukobu interesa («Službeni glasnik RS», broj 34/03) i drugim zakonima i aktima.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova navedenih u konkursu, a to su:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerene o državljanstvu,
 • uvijerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • ovjerenu izjavu za opšte uslove po tačkom 5. i 6.
 •  

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, a to su:

Radno mjesto pod brojem 2

 1. KV, SSS
 2. Vozačka dozvola B kategorije

Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji najkasnije 01.12.2023. godine, a dostavljeni dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa podliježu ulaznom intervjuu sa članovima izborne komisije.

Intervju će se održati u prostorijama Instituta u utorak 04.12.2023. godine u kancelariji broj 25 u 9:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Instituta.

s naznakom :" PRIJAVA NA JAVNI KONKURS"

Neblagovreme i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

***

JU OŠ „Miloš Crnjanski" Banja Luka

 Zore Kovačević 38a, tel.: 051/358-121,

e-mail: [email protected]

 

Na osnovu člana 114., 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske''  broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 74/23), direktor Javne ustanove Osnovna škola ''Miloš Crnjanski'' Banja Luka  raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  upražnjenog radnog mjesta

 1. Voditelj produženog boravka u PO Motike, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do 31.8.2024. godine, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18 i 119/21) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114., 115. i 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavlja kandidat i koje nije starije od 6 mjeseci.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom), potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23):

 1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 5.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (u izuzetnim slučejevima, ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa);
 6.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca iz kojeg se jasno vidi opis radnog mjesta, stepen stručne spreme i zvanje, i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (Izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice);
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, a u skladu sa članom  114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/22). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22).         

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 6.12.2023. godine u 12:00 časova (srijeda), u prostorijama škole, obaviće se testiranje i intervju.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Miloš Crnjanski'' Banja Luka; Zore Kovačević 38a, 78000 Banja Luka sa naznakom "Za konkurs".

***

Prima ISG d.o.o. Gradiška

Dejtonska 2 V

78400 Gradiška

OGLAS ZA RADNO MJESTO - RADNIK U SKLADIŠTU

 

Mjesto rada: Gradiška

Broj izvršilaca: 10

ZADACI I ODGOVORNOSTI:

 • Obavlja istovar i utovar robe,
 • Obavlja fizičke poslove kod maniulacije robom, tj. prenošenja namještaja,
 • Priprema robu za otpremanje po izadatom nalogu,
 • Skladišti robu po grupama,
 • Svakodnevna briga o skladištu i skladištenim proizvodima,

Pravo učešća imaju svi kandidati koji pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjavaju i sledeće uslove:

 • Stručna sprema i radno iskustvo nisu uslov za zapošljavanje,
 • Spremnost na timski rad u dinamičnoj radnoj atmosferi,
 • Savjesnost i odgovornost,
 • Posjedovanje organizacijske sposobnosti.

NUDIMO:

 • Plata po dogovoru,
 • Plaćene putne troškove i topli obrok,regres,
 • Obuku za radno mjesto,
 • Godišnji odmor u trajanu minimalno 20 dana,
 • Rad u dinamičnom poslovnom okruženju,
 • Priliku za sticanje novih znanja i usavršavanje.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Svoju prijavu možete nam poslati na email: [email protected]  ili lično dostaviti na adresu Prima ISG d.o.o. Gradiška, Dejtonska 2 V, 78400 Gradiška.

***

Terme Laktaši d.o.o. Laktaši

Karađorđeva 44

78250 Laktaši

Zbog ukazane potrebe, direktor privrednog društva Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

 

O G L A S

1.KUVAR...............2 izvršioca

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1.SSS–KV-NK;

2.Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

3.Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

4.Radno iskustvo u struci- poželjno;

5.Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta. Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju. Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju. Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila [email protected]

***

JU OŠ „Vuk Karadžić" Sitneši

Sitneši bb

78422 Sitneši

          Na osnovu člana 152. stav 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23) direktor raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor/nastavnik istorije – 1 izvršioc, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa, na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/2024 godine, a najduže do 31.08.2024. godine u POŠ Ćukali
 2. Profesor/nastavnik fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 2 časa, na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024 godine, a najduže do 31.08.2024. godine u POŠ Ćukali

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od šest mjeseci
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da nije starije od šest mjeseci

Uvjerenje iz tački 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-pshihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 07.12.2023. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otovoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole : Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Sitneši, Sitneši bb, 78422 Sitneši, sa naznakom „ZA KONKURS"

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana