JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

 

DOO,,TRIFUNČEVIĆ"

DUŠANA BARANjINA BR.29

BIJELjINA

 

Raspisuje

 

O G L A S

Za prijem u radni odnos

 

 

DOO,,TRIFUNČEVIĆ" Bijeljina, potreban Građevinski inžinjer sa iskustvom za rad na neodređeno vrijeme

 

USLOVI;

-položen stručni ispit

-posjedovanje licence u zanimanju

 

Svi zainteresovani kandidati  informacije mogu dobiti na broj 065/513-720.

***

 

 

Kazneno popravni zavod Bijeljina

ul. Šabačkih đaka br. 9,

Bijeljina

055/209-532

E-mail [email protected]

 

Raspisuje

 

Oglas

za prijem u radni odnos na poziciju

 

Policajac za vanjsko obezbjeđenje ................ 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. da je državljanin Republike Srpske/BiH,

2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u službi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, i

7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima.

 

Posebni uslovi: IV stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih  i prekršajnih sankcija, poznavanje rada na računaru, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove potrebne za obavljanje poslova u Službi obezbjeđenja.

 

Potrebna dokumenta:

- prijava na konkurs sa kraćom biografijom,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 3 (tri) mjeseca,

- uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja ne starije od 3 (tri) mjeseca,

- diploma o završenoj srednjoj školi sa svjedočanstvima za sva četiri razreda,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih,

- potvrdu o radnom iskustvu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog   konkursa,

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, i

-  dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Dokumenta se ne vraćaju.

 

Za kandidata koji ispuni uslove konkursa vršiće se provjera radnih i psihofizičkih sposobnosti. Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata koji ispune uslove konkursa vršiće Komisija imenovana od strane direktora zavoda, a u skladu sa uputstvom o načinu provjere psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u Službu obezbjeđenja.

 

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske'' i Zavodu za zapošljavanje.

 

Kandidati  će  biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere radnih i psihofizičkih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni  navesti u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Prijave na oglas se dostavljaju na navedenu adresu ili za detaljne informacije pozvati na kontakt telefon poslodavca.

 

Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" mogu se dostaviti lično na protokol Zavoda, ili putem pošte na adresu:

Kazneno-popravni zavod Bijeljina

ul. Šabačkih đaka br. 9

76300 Bijeljina

***

Republika Srpska

JU OŠ"Ćirilo i Metodije"- Glavičice, Bijeljina

Broj:  731 /23

Datum: 10.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 125. i člana 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS (  „Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/22), Pravlnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/2009; 86/2010; 25/2014 i 76/2017) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/2018 i 26/2019),  direktor JU OŠ „Ćirilo i Metodije" Glavičice raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1.       nastavnik biologije, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 16 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac,

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Sl.glasnik RS" br. 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.glasnik RS „br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/23).

U skladu sa članom 114. Stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, pravo učešća na Konkursu za radna mjesta za koja je potrebno radno iskustvo imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

(„ Službeni glasnik RS „ broj  81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske"  br. 81/22)  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. navedenog Zakona.

 

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata potrebno je da kandidati navedu adresu i kontakt telefon, da dostave biografiju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju i o istom dostave dokaz prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1)da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Sl.glasnik RS."br. 81/22 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 74/18 i 26/19) i to:

 

1)potpisanu prijavu ( sa  biografijom, adresom i kontakt telefonom), 

2)ovjerenu  foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

3)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

5)uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu 

6)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

7)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

11)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju  će se obaviti u srijedu 29.11.2023. godine u 11:30.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Potpisane prijave (od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole- JU Osnovna škola"Ćirilo i Metodije" – Glavičice 76318, u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Komisiji za izbor radnika".

 

Napomena: nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija, neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon škole: 055/551-102 ili lično u vremenu od 9.00 do 12.00 časova.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Knez Ivo od Semberije",

Bijeljina 76300

Neznanih junaka 46,

tel.: +387 55 242 162,

e-mail: [email protected]

Broj: 2799/23

Datum:10.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152.stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br.81/22), JU Osnovna škola „Knez Ivo od Semberije" Bijeljina  o b j a v lj u j e

 

K O N K U R S

Za upražnjena radna mjesta

 

  1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom, jedan izvršilac,
  2. Nastavnik matematike, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22), za radno mjesto pod tačkom 1.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23)  i to:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, za radno mjesto pod tačkom 1;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, za radno mjesto pod tačkom 1;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke 7), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice, za radno mjesto pod tačkom 1.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Dana, 28.11.2023. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 10 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, Neznanih junka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i dnevnog lista „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „VUK KARADžIĆ", BIJELjINA

Adresa:Vojvode Stepe 4, Bijeljina,     

telefon:055/209650,

e-mail: [email protected]

Broj: 2863/23

Datum: 13.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152.stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br.81/22), JU Osnovna škola „Vuk Karadžić" Bijeljina  o b j a v lj u j e

 

K O N K U R S

 

  1. Nastavnik informatike 95,83% norme-zamjena radnika na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 31.08.2024. godine, 1 izvršilac, sa iskustvom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1) i stav (3) , 115. i 116.   Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23)  i to:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke 7), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Za radno mjesto 1. test će se obaviti dana  28.11.2023. godine u 12,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Vuk Karadžić" Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana nakon testiranja obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.,

 

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Bijeljina, Vojvode Stepe 4, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i dnevnog lista „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELjINI

Broj: P-26/23

Dana, 13.11.2023. godine

 

DP/DP

 

          Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini broj A-308/23 od 12.05.2023. godine, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

 

  K  O  N  K  U  R  S

za popunjavanje radnog mjesta

 

1.       REFERENT ZA UNOS PODATAKA I UPRAVLjANjE PREDMETIMA –UPISNIČAR

          1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

POSEBNI USLOVI

-        SSS – IV stepen

-        Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-        Poznavanje rada na računaru

OPŠTI USLOVI:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-da je punoljetan,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

-da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

-diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatih od poslodavca tj. ovlaštenog rukovodioca organa, kojim dokazuje podatke na kojim poslovima je kandidat radio, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu (original ili ovjerenu fotokopiju),

-original ili ovjerenu fotokopiju drugih dokaza o ispunjavanju posebnih uslova

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

-ličnu kartu ili pasoš

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3  mjeseca),

-pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

„pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu".

-pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:

-        „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa".

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske", na njeb stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske ( Sl.glasnik RS, br.37/12, 44/15 i 100/17) i člana 16. tačka 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu Bijeljina, predsjednik Okružnog suda u Bijeljini raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem sudijski pripravnik –volonter 1 ( jedan) izvršilac

 

Okružni sud u Bijeljnii raspisuje konkurs za prijem sudijskog pripravnika-volontera na perod od godinu dana, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva.

 

 Opšti uslovi:

•da je državljanin Republike Srpske ili BiH

•da ima prebivalište u Republici Srpskoj

•da je stariji od 18 godina

•da ima opštu zdravstvenu sposobnost

•da se protiv njega ne vodi krivični postupak

•da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

 

Posebni uslovi:

•završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme

 

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave pismenu, potpisanu, prijavu na konkurs sa dokazima o  ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 

•izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj kopiji

•uvjerenje o državljanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)

•diplomu i svjedočanstva o završenom fakultetu u originalu ili ovjerenoj kopiji

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o nekažnjavanju za kandidata prije stupanja u radni odnos, pribaviće poslodavac službenim putem.

U pisanoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 ( osam) dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje-filijala Bijeljina i dnevnim novinama „Glas Srpske" .

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu: Okružni sud Bijeljina ul.Vuka Karadžića br.3. sa naznakom „Prijava na konkurs".

Neblagovremene i nepotpune  prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

 Broj Su:470/23                                                                                                      

 Bijeljina, 13.11.2023.g.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić"

Zabrđe, Zabrđe 57

tel.: 055/773-068; 772-463,

e-mail: [email protected]

Broj: 1531/2023

Datum: 13.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 125. stav (1) i člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 81/2022), direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić" Zabrđe,  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

 

1.Pedagog ............. 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

2.Nastavnik biologije ............. 1 izvršilac, 6 časova redovne nastave na određeno vrijeme, do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

3.Nastavnik hemije ...................... 1 izvršilac, 4 časa redovne nastave na određeno vrijeme, do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/2016, 66/2018, 91/2021-Odluka US i 119/2021) i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/2022) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/23).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djeteto, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/2022) i  odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:74/23) i to:

 

a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih strudija u određenoj oblasti;

b) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

v) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

g) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

e) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 30.11.2023. godine u 12.30 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Vuk Karadžić" Zabrđe, obaviće  se test, a u 13.30 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata, ne starija od 6 mjeseci i ta dokumentacija  neće biti vraćena kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić", Zabrđe br.57, 76330 Ugljevik. 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

 JU  Tehnička škola „Mihajlo Pupin", Bijeljina

 Račanska bb,

tel.: 055/250-386,

e-mail: [email protected]

Broj:2689 /23

Datum, 12.11.2023. godine

 

     Na osnovu člana 106. i 132. stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) direktor  Škole raspisuje

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Nastavnik fizike, 6 časova, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, 1 izvršilac

2.       Socijalni radnik, 50%  norme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa odsustva po osnovu njege djeteta, a najduže  do 18.10.2024. godine, 1 izvršilac,

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16, 66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda RS i 119/21)  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12, 80/14 i 83/15).  Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 108. stav 3. i 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i odredbi  Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1.)     da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.)     da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.)     da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.)     da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,

5.)     uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.)     uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični  postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.    

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs za lica sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 7.  Zakona o srednjem obrazovanju  i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 , 92/20 i 55/23) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 30.11.2023. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. u 10,00 časova, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. u 11,00 časova u prostorijama JU Tehničke škole ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom „ PRIJAVA NA KONKURS" (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).      

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana