JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 7.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

„FRATELLO TRADE" AD Banja Luka

Ramići bb

78000 Banja Luka

 

Na osnovu ukazane potrebe za popunom radnih mjesta preduzeće „FRATELLO TRADE" AD, Ramići bb Banja Luka, oglašava

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 1. Radno mjesto:
 • Vozač m/v C1 kategorija – 1 izvršilac,
 • Mjesto rada: Banja Luka,
 • Prijem u radni odnos na određeno vrijeme,
 • Puno radno vrijeme,
 • SSS– IV stepen, Tehničar drumskog saobraćaja ili

           III staepen, Škola za vozače m/v

 • Vozačka dozvola,minimalno C1 kategorija,
 • Uslovi za državni ispit (licenca).

2 . Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 • Da nije kažnjavan,
 • Da je zdrav i sposoban za rad na nevedenom radnom mjestu.

3. Nakon osposobljenosti za samostalan rad, mogućnost prijema na neodređeno vrijeme.

4. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-maila: [email protected].

 

Kontakt telefon 051/394-180.

***

 

JU OŠ „Petar Kočić" Banja Luka

Kola bb

78 207 Kola

 

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Petar Kočić" Kola, Banjaluka, na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10 i 25/14) i  člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i Odluke direktora o raspisivanju konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta broj: 14/24 od 17.01.2024. godine, raspisuje

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

 • Nastavnik biologije, nepuna norma, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme  do 31.08.2024. godine, u PO Stričići – 1 izvršilac;
 • Nastavnik fizike, nepuna norma, 4 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, u PO Stričići – 1 izvršilac;

Za radno mjesto nastavnika biologije i fizike traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23):

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. svjedočanstva i diplomu o završnom radu, koji sadrže podatke o prosjeku ocjena tokom školovanja za nastavnike u umjetničkoj školi – smjer baletsko vaspitanje i obrazovanje, za one predmete za koje je predviđeno najmanje srednje baletsko obrazovanje,
 3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 8. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, odnosno uvjerenje o najmanje tri godine igračkog staža za lica iz tačke 2,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 12. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 6, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 13. Izuzetno od tačke 8, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za radno mjesto -  nastavnik fizike, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  21.02.2024. godine (srijeda) u 12:30 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za radno mjesto -nastavnik biologije, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  22.02.2024. godine (četvrtak) u 12:00 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za nastavnika biologije i fizike škola će postaviti na oglasnu tablu, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Petar Kočić" Kola, bb, 78207 Kola, Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".              

***

JU OŠ „Petar Kočić" Banja Luka

Kola bb Banjaluka

78 207 Kola

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Petar Kočić" Kola, Banjaluka, na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10 i 25/14) i  člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i Odluke direktora o raspisivanju konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta broj: 14/24 od 17.01.2024. godine, raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

 • Radno mjesto sekretara, nepuna norma, 85% radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva  , u Osnovnoj školi „Petar Kočić" Kola, Banjaluka 1 izvršilac;

Za radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23):

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. svjedočanstva i diplomu o završnom radu, koji sadrže podatke o prosjeku ocjena tokom školovanja za nastavnike u umjetničkoj školi – smjer baletsko vaspitanje i obrazovanje, za one predmete za koje je predviđeno najmanje srednje baletsko obrazovanje,
 3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio

pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

 1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 2. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 5. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, odnosno uvjerenje o najmanje tri godine igračkog staža za lica iz tačke 2,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 6, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 9. Izuzetno od tačke 8, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  21.02.2024. godine (srijeda) u 12:00 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Petar Kočić" Kola, bb, 78207 Kola, Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".              

***

ZAJEDNIČKA ADVOKATSKA KANCELARIJA ĐURIĆ - MAJSTOROVIĆ

Kralja Petra I Karađorđevića broj: 85/a

78 000 Banjaluka

 

Na osnovu čl. 74. i 82. Zakona o advokaturi RS ("Sl.gl. RS" br. 80/15), „Zajednička advokatska kancelarija Đurić-Majstorović", advokati iz Banjaluke, raspisuju

 

J A V N I    K O N K U R S

-ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA-

 

 1. Advokatski pripravnik – 1 izvršilac, puno radno vrijeme.

          Kandidati su dužni dostaviti:   

 1. prijavu na konkurs,
 2. biografiju/CV.

 

Poželjno je dobro i aktivno poznavanje engleskog jezika i rada na računaru (MS World, Excel).

Nudimo kandidatima:

 1. Rad u dinamičnom okruženju, uz adekvatnu nagradu srazmjerno doprinosu u radu kancelarije, kao i mogućnost saradnje nakon položenog pravosudnog ispita.

          Prijave se dostavljaju isključivo na e-mail adresu: [email protected] .        

          Izabrani kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće posebno pozvani na usmeni razgovor. Advokatska kancelarija zadržava pravo da kontaktira samo one kandidate koji uđu u uži izbor. Konkurs je otvoren do izbora kandidata.

***

Elektronska video lutrija" d.o.o. Banja Luka

(„EVL" d.o.o. Banja Luka)

 

„Elektronska video lutrija" d.o.o. Banja Luka („EVL" d.o.o. Banja Luka), JIB: 4404529230000, sa sjedištem u ulici Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka, raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

SEKTOR ZA MARKETING 

 1. Grafički dizajner (koordinator marketinga)  ………………………....  1 izvršilac
 2. Media Buyer / Advertiser (koordinator marketinga) ........................................ 1 izvršilac

 

Mjesto rada: Banja Luka

 

II OPŠTI USLOVI

 • da je državljanin RS i BiH;
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III POSEBNI USLOVI

 1. Grafički dizajner (koordinator marketinga)
 • SSS ili VSS;

 

 • najmanje 2 godine iskustva na sličnim poslovima (prednost rad u agencijama za marketing);
 • poznavanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na platformama („Google Ads", „Facebook Ads Menager", „Google Analytics");
 • poznavanje rada na društvenim mrežama („Facebook", „Twitter", „Google +", „Instagram", „LinkedIn" i „YouTube");
 • poznavanje softvera za grafički dizajn („Adobe Photoshop", „Ilustrator" i sl);
 1. Media Buyer / Advertiser (koordinator marketinga)

 

 • SSS ili VSS;
 • najmanje 2 godine iskustva na sličnim poslovima (prednost rad u agencijama za marketing);
 • Obavezno dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Iskustvo u „online social" i „native advertisingu"(strategija, optimizacija, izvještaj i analiza);
 • Poznavanje „Google Analytics" alata;
 • Široko znanje o „Affilate" marketingu;
 • Dobro iskustvo sa različitim nišama i vertikalama;
 • Više od 1 godine iskustva kao „media buyer";
 • Poznavanje „SEO" i „PPC";
 • Dobre pregovaračke  sposobnosti;
 • Znanje o korištenju „tracking" alata.

 

IV OSTALI USLOVI

 1. izuzetno razvijene analitičke vještine;
 2. individualna inicijativa;
 3. spremnost na timski rad uz visok stepen odgovornosti, proaktivnosti i fleksibilnosti u radu;
 4. sposobnost izvršavanja postavljenih ciljeva i aktivnosti;
 5. afiniteti za nove trendove digitalnog marketinga, usavršavanje i obučavanje;
 6. visok nivo radne etike i poštenja.

 

V PRIJAVA NA KONKURS

Kandidati su dužni radi prijave na konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. biografiju (CV) i propratno pismo – u kojima su kandidati obavezni navesti tačne lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost ovih podataka kandidati potvrđuje svojim potpisom;
 2. ostala dokumenta (uvjerenja, seminari i  sl.).

Prijave na konkurs mogu se dostavljati lično ili putem pošte na adresu Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka, kao i na e-mail adresu [email protected] - najkasnije do 29.02.2024. godine.

 

VI TESTIRANjE

Svi kandidati koji se prijave i ispunjavaju naprijed navedene uslove podliježu testiranju koje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima konkursne komisije, a po potrebi i unaprijed pripremljen test.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove iz konkursa, neće se uzimati u razmatranje, te kandidati neće biti pozvani na testiranje.

 

VII OBJAVA

Konkurs će se objaviti u štampanim, elektronskim medijima i na internet stranici „EVL" d.o.o. Banja Luka.

***

JU Dječije pozorište Republike Srpske

Đure Daničića br. 1

78 000 Banja Luka

Telefoni: +387 51 232-830, 232-844, 215-991

E-mail: [email protected]    

 www.djecijepozoristers.rs.ba

 

 

Na osnovu člana 24. tačke 1) i 4) Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 92/16) i na osnovu člana 54. tačke 1) i 4) Statuta Javne ustanove Dječije pozorište Republike Srpske direktor Javne ustanove Dječije pozorište Republike Srpske (u daljem tekstu: Pozorište)  d o n o s i

                                                        

O D L U K U

o raspisivanju javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos u Javnu ustanovu Dječije pozorište Republike Srpske

 

I

Ovom odlukom, raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme na radno mjesto: Koordinator-stručni saradnik za računovodstvo i finansije - 1 (jedan) izvršilac.

 

Kandidati za upražnjeno radno mjesto treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS odnosno BiH,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u Pozorištu,

Kandidati  treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • VSS - Ekonomski fakultet,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • posjedovanje zvanja certifikovanog računovođe.

                                                     II

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, sa obavezno naznačenom adresom prebivališta i kontakt telefonom, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci, dostavlja ga samo kandidat koji bude izabran na konkursu),
 • dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • dokaz o posjedovanju zvanja certifikovanog računovođe,
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Neblagovremene, nepotpune, neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, te prijave kandidata koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzimati razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Javna ustanova Dječije pozorište Republike Srpske, adresa: Đure Daničića broj 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: „Prijava na konkurs".

Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto koordinator-stručni saradnik za računovodstvo i finansije i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju dana 27.02.2024. godine u 09:00 časova u Pozorištu.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Pozorište će postaviti na oglasnu tablu Pozorišta, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a oni kandidati koji ne pristupe na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs i gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Konkursna dokumentacija koju su kandidati dostavili prilikom prijave na javni konkurs će po zahtjevu zainteresovanog kandidata biti vraćena.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici JU Dječije pozorište Republike Srpske.

III

         

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

 

„PONjEVIĆ" d.o.o. BANjA LUKA

Jovana Bijelića 240/A

78000 Banja Luka

Telefon: 065-610-899

E-mail: [email protected]

 

Raspisuje

oglas za rad na neodređeno vrijeme

 

KOMERCIJALISTA .............................................................................................. 1 IZVRŠILAC

Uslovi:

-diplomirani inženjer mašinstva,

-poznavanje engleskog jezika razumijevanje, govor, pisanje - nivo C1,

-poznavanje rada na računaru,

-vozačka dozvola B kategorije.

Mjesto rada : Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065-610-899 ili poslati svoju biografiju na mail adresu:[email protected]
 

Oglas je otvoren do 29.02.2024. godine.

***

Vrhovni sud Republike Srpske

 Aleja Svetog Save bb

78000 Banja Luka

 

Vrhovni sud Republike Srpske na osnovu člana 48. stav 2. i 3. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS", broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. stav 3. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/12 i 20/15) i člana 22.  tačka 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

Vrhovni sud Republike Srpske, prima u radni odnos na neodređeno radno vrijeme sudskog stražara-recepcionara, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca,  1 izvršilac.

Opšti uslovi:

Za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. da je državljanin BiH ili RS,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4 da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republikon organu uprave,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem niovu vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Posebni uslovi:

Pored opštih  uslova propisanih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sljedeće  posebne uslove:

Srednja školska sprema, 1 godina radnog iskustva u struci.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu razgovoru - intervjuu sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu razgovora svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na njeb stranici Vrhovnog suda Republike Srpske.

 

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na njeb stranici Vrhovnog suda Republike Srpske i u službenim prostorijama Vrhovnog suda Republike Srpske, Aleja Svetog Save bb, Banja Luka.

 Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da radni odnos prestaje, između ostalog, i u slučaju da kandidat prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan da kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova priloži  kopije sljedećih dokumenata:

- lične karte ili pasoša,

- diplome o završenoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) i

- uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervjuu obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave na konkurs sa traženim dokazima, mogu se dostavljati lično predajom prijave u sjedištu Vrhovnog Republike Srpske, putem pošte na adresu:

Vrhovni sud Republike Srpske, Aleja Svetog Save bb, Banja Luka ili elektronskim putem na adresu vsud-rsŽpravosudje.ba sa naznakom radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu elektronskim putem obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Dodatna obavještenja o ovom konkursu zainteresovani kandidati mogu dobiti na kontakt telefon: 051/212-801.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, neće se uzimati u razmatranje u smislu obavljanja razgovora – intervjua sa kandidatima.

 

Kandidat koji bude izabran nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

-diplomu o stručnoj spremi,

-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

-uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkim organima uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene kopije traženih dokumenata u propisanom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,Glas Srpske" i na internet stranici Vrhovnog suda Republike Srpske [email protected].

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Glas Srpske".

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA" BANjA LUKA

Jevrejska 48

78000 Banja Luka

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), direktor JU Elektrotehnička škola ''Nikola Tesla'' Banja Luka,  raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

 1. Profesor srpskog jezika, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac, puna norma, 18 časova nastave, pripravnik

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' , broj 1/16, 66/08, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske broj, 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) i da imaju:                                                                                                                      

-        Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

1.       prijavu  na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;

2.       diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;

3.       uvjerenje da   protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga.

4.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6.       uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.       uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

10.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju-lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  22.02.2024. (četvrtak) u 10  časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor kandidata" .

***

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić" Turjak

Turjak bb

78 404 Turjak

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, pripravnik, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja;

2.Nastavnik fizike - 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine, 6 časova sedmično;

Posebni uslovi radnog mjesta

 • OPŠTI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • POSEBNI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu su:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Ujerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (prilažu kandidati za poziciju pod rednim brojem 2.);

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (prilažu kandidati za poziciju pod rednim brojem 2.);

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskz zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju za kandidate koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave na javni konkurs obaviće se u prostorijama centralne škole u Turjaku, u petak 16.02.2024. godine od 11:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije 3 (tri) dana prije dana testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na konkurs kadidati treba da navedu adresu stanovanja i kontakt telefon.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić", Turjak bb, 78 404 Turjak, sa naznakom -ZA KONKURS.

 

"Miloš Đukić" s.p. Laktaši

Manastirska 13

Glamočani Laktaši

Tel 065-649-178

 

Limarsko lakirerskoj radnji "Miloš Đukić" s.p. potrebno:

1. Auto limar - 1 izvršilac sa ili bez iskustva

2. Pomoćni radnik na pripremi za lakiranje vozila - 2 izvršioca sa ili bez iskustva

Konkurs otvoren 30 dana

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC

Vidovdanska broj 5

78240 Čelinac

raspisuje:

 

 JAVNI KONKURS

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije i supspecijalizacije

 

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu specijalizacije i supspecijalizacije iz oblasti:

 

1.    Porodična medicina ..............................................1 specijalizacija i

2.    Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti .........1 supspecijalizacija.

 

I.   Kandidat za dodjelu specijalizacije iz porodične medicine treba da ispunjava sljedeće  uslove:

 1. Završen medicinski fakultet,
 2. Položen stručni ispit za zvanje doktor medicine,
 3. Znanje jednog stranog jezika,
 4. Godinu dana rada u struci ( radno iskustvo),
 5. Prosjek ocjena na fakultetu i zbir ocjene kvaliteta rada kandidata ( ocjene i pohvale rukovodećeg kadra i pacijenata putem objektivnih mjerila (ankete, upitnici, zahvalnice itd.).

II.  Kandidat za dodjelu supspecijalizacije iz prevencije hroničnih nezaraznih      bolesti  uz uslov koji su navedeni pod brojem rimski I mora da ispuljava uslov da       si stekao zvanje odgovarajućeg specijaliste iz oblasti medicine.

III.  Uz prijavu na konkurs za dodjelu specijalizacije i supspecijalizacije kandidati

       dostavljaju:

 1. Biografiju,
 2. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu,
 3. Kandidat za supspecijalizaciju dostavlja dokaz o zvanju specijaliste,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 5. Licencu,
 6. Uvjerenje o znanju stranog jezika,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu (radni staž),
 8. Prosjek ocjena na fakultetu,
 9. Zbir ocjene kvaliteta rada (pohvale, zahvalnice,ankete pacijenata itd),
 10. Izvod iz matične knjige rođenih,
 11. Uvjerenje o državljanstvu,
 12. Radnu knjižicu,
 13. Obrazac PD 3100 i
 14. Potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

IV.  Prilikom izbora kandidata za specijalizaciju i supspecijalizaciju prednost imaju  zaposleni u JZU Dom zdravlja „Sveti Vračevi" Čelinac.

V.  Direktor  na osnovu pozitivnih zakonskih propisa  svojom  Odlukom imenuje konkursnu komisiju sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremeno  obaviti interviju, o čemu će kandidati biti blagovremeno  obaviješteni.

VI.  Prijave  sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol Doma zdravlja „Sveti Vračevi" Čelinac svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova ili poštom na adresu : Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Sveti Vračevi"  Čelinac, Ulica Vidovdanska broj 5. 78240 Čelinac.

VII.   Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

VIII.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

    

JU OŠ „Novak Pivašević"  Stara Dubrava

Stara Dubrava bb

78243 Stara Dubrava – Čelinac

 

 r a s p i s u j e:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 1. Računovođa škole – na neodređeno vrijeme 75% radnog vremena, lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent, radnim iskustvom i licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

          Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19), a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

             4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, 20.2.2024. godine u 12.00 časova u prostorijama  centralne škole u Staroj Dubravi.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  se primaju u roku od 8 dana od objavnjivanja u „ Glasu srpske" , a šalju se na adresu JU OŠ „Novak Pivašević"  Stara Dubrava, 78 243 Stara Dubrava, sa naznakom „ Za konkurs".

***

JU OŠ „Dr Mladen Stojanović" Jošavka

Jošavka bb

78244 Jošavka – Čelinac

 

raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu  radnih mjesta

 

 1. Profesor njemačkog jezika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obarzovnom procesu– puna norma na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2023/2024. godine– 1 izvršilac;
 2. Profesor srpskog jezika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obarzovnom procesu - puna norma, na neodređeno vrijeme– 1 izvršilac;
 3. Profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obarzovnom procesu– puna norma na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2023/2024. godine– 1 izvršilac;
 4. Profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obarzovnom procesu– puna norma na neodređeno vrijeme– 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 1/16 , 66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ( Sl.glasnik RS br. 81/22 ) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ( Sl.glasnik RS br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/23).


           Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.


Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;


2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;


3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala i službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;


6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala  i službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  - dostavlja kandidat.
Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom potrebno je dostaviti  sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br.81/22) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 74/23), i to:

- Ovjerenu foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
- Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu kod ranijeg poslodavca, izdato od strane poslodavca;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnim institucijama;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;


- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;


- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.


Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje i intervju će se obaviti dana 22.02.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 12,30 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave.


Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.


Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Dr Mladen Stojanović" Jošavka, Jošavka Donja bb, 78244 JOŠAVKA, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić" Prnjavor

Rade Vranješević br.1

78430 Prnjavor

tel.: +387 51 640 471,

e-mail: [email protected]

 

Na osnovu člana 106. stav 1.  i člana 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  "Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  direktor                       

r a s p i s u j e:

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 Profesor matematike za 12 časova na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi- 1 izvršilac

Napomena: Ukoliko se na konkurs za profesora metematike ne javi nijedan kandidat sa položenim stručnim ispitom za rad u nastavi škola će razmatrati i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 01/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1.  2. i 3.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19) i članom 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 29/12, 80/14, 83/15).

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19).

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

 1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 3. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga ( ne starije od 3 mjeseca),
 4. ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,
 5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi 
 7. uvjerenje da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
 8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,  
 10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla
 11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,  i uvjerenje da se ne vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece Škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju 19.02.2024. godine u prostorijama JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić" Prnjavor,  sa početkom u  13.00 časova .

Škola  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić" Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor.        

 

JZU DOM ZDRAVLjA ŠIPOVO

Njegoševa 2

70270 Šipovo

 

Na osnovu Člana 25. Statuta  Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja "Šipovo", direktor  JZU Doma zdravlja „Šipovo" raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme

 

1.       Jednog doktora medicine u trajanju od dvije godine

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove:

-        Završen medicinski fakultet,

-        Položen stručni ispit,

-        Licenca za rad,

Uz prijavu, sa kratkom biografijom,  na konkurs kandidati su dužni dostaviti (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) dokaze o ispunjavanju uslova: diplomu o završenom medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih (ako je došlo do promjene), uvjerenje o državljanstvu, radnu knjižicu.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove biće obavljen intervju, o čemu će svi kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: JZU Dom zdravlja „Šipovo", Njegoševa broj 2, 70270 Šipovo, prijava na Konkurs.

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenog radnog mjesta.

JU OŠ „Desanka Maksimović" Gornji Ribnik

Rade Jovanića 38

78000 Banja Luka

050/431-017, 431-475,

e-mail: [email protected]

 

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2023/2024.godini

 

 1. Profesor fizike .....................................  jedan izvršilac,10 časova,centralna škola i područna škola Donji Vrbljani, položen stručni ispit, do kraja školske 2023/24 godine;
 2. Profesor istorije ......................................... jedan izvršilac, 6 časova,područna škola Donji Vrbljani,položen stručni ispit,do kraja školske 2023/24 godine.                                                                                          

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj ( 81/22)  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 76/15)

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)    

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 76/15)

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  19. februara 2024.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

DK DESIGN
Krajiških brigada 61
Banja Luka

Telefon: 065 656 847

mail : [email protected]

 

s.p. DK DESIGN, Banja Luka, potražuje radnike na poslovima krojenja i šivanja tekstila (m/ž).

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana