JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 29.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

„BORISAV STANKOVIĆ"

IVANA KOSANČIĆA 2

BANjA LUKA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

 

 1. Defektolog -profesor specijalne i socijalne edukacije, pripravnik– 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 115. i 119. stav 4.) i 122.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS (BiH), a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnog za rad u školi , te za krivična djela učinjena protiv : službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasiljanad djetetom ili maloljetnim licem a to se dokazuje uvjetenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.;

5. Da se nevodi u Registru lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavnja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učenjena protiv službene dužnosti , zloupotrebe opojnih droga , polnog inegriteta , zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom), potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Diploma ili ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kome je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija  u odgovarajućoj oblasti.

 

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

 

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole u utorak 12.12.2023. godine u 10.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Škola će postaviti na oglasnu  tablu  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu Škole: Javna ustanova Osnovna škola „ Borisav Stanković" Banja Luka, Ivana Kosančića 2, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

ZU „CITY DENT " BANjA LUKA

Milana Tepića 27

78000 Banja Luka

 

 

Raspisuje:

OGLAS

RADNA POZICIJA:   STOMATOLOŠKA SESTRA ........................... 1 izvršilac

KONKURS TRAJE  DO POPUNE  RADNOG  MJESTA.

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona:   065 464 111,

 DR SPEC.  BOJAN GLAMOČANIN.

***

JU OŠ „ SVETI SAVA" BANjA LUKA

Užička bb

78000 Banja  Luka,

 

Na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 74/23),  direktor Javne ustanove Osnovne škole '' Sveti Sava'' Banja Luka  raspisuje:

 

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

 

Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja, 20 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/16, 66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republik Srpske'' br. 81/22) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ('' Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 74/23).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 81/22) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske broj 81/22) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 74/23):

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 13.12.2023. godine  sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola ''Sveti Sava'' Banja Luka, Užička bb, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ  ,,Vasa Čubrilović" GRADIŠKA

Mihajla Pupina 10,

tel.:051/813 – 313

 

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik geografije – profesor geografije, nepuna norma (10 časova), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac.
 2. Nastavnik istorije - profesor istorije , nepuna norma (12 časova), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom  - 1 izvršilac

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su prema članu 5. Pravilnika :


1. Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,


2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom     lične karte,


3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje    ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog

izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,


4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva   ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i

drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim icem,zloupotreba opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažmo osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

      6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja   djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  Uvjerenje iz stava 1. t.4) i t.5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti   službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi :

 • za nastavnika pod rednim brojem 1.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor geografije  , odnosno visoku stručnu spremu, položen stručni ispit nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu.
 • Za nastavnika pod rednim brojem 2.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa, zvanje profesor istorije, odnosno visoku stručnu spremu, i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu.

   Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:


1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;

2.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje              izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.     Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta za kandidate   koji nisu u toku studija imali istu grupu predmeta.

 

4.           Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad.

   5.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnom ispitu ili kao da je položio razliku dijelu    i       ispita u skladu sa propisima.

6.       Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji           nezaposlenih lica koja traže zposlenje;
7.          Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke               iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža               po vrstama posla;
8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o            utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se        radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o            utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi okandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10.       Uvjerenje opštinsko-gradskog organa za zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog   rata RS

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće objavljena na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 12.12.2023.  godine sa početkom u 12:00  časova u prostorijama  škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

JU OŠ „Kozarska djeca" Gradiška

Srpski bedem 95/17

78400 Gradiška

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

     -Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja-1 izvršilac,pripravnik, na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika,a najduže do 31.8.2024.godine ,62,50 % od punog radnog vremena.

 

 Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1.Da je državljanin RS i B i H

2.Da je stariji od 18 godina

3.Da je radno sposoban

4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

5.Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i

6.Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Posebni uslovi :

          -Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - Završen prvi ciklus  studijskog programa i ostvarenih  najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent, u trajanju od najmanje tri godine i stručno zvanje profesor fizičkog vaspitanja ili drugo zvanje propisano članom 3. tačka s) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača   , odnosno visoka  stručna sprema.                      

       Smatraće se da ispunjavaju uslove i kandidati koji su po ranije  važećim  propisima ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme .

 

      Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs ,pored adrese i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (koje neće biti vraćane)sljedećih dokumenata:

    1.   Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

2.    Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja ili ovjerena kopija važeće lične karte ne starija od 6 mjeseci ;

             3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti izdato od certifikovane zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci i koje  dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;

               4.  Uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan (opšti uslovi ,tačka 4.) i uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece(opšti uslovi tačka 5.) ,pribaviće škola za kandidata koji bude izabran putem javnog konkursa,a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa;

               5.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ne starije od 6 mjeseci;

               6.   Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diploma stečena nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

               7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena( izuzetno,ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedene dokumente  prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa);

               8.   Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a nakon sticanja tražene stručne spreme(računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom);

         9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku

 zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

               10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku

 zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

               11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku

zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.         

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane,a smatraće se da je kandidat odustao od  prijave ukoliko se  ne odazove na test ili intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici škole dana 8.12.2023. do  17.00 časova.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  biće obavljeni  u utorak   12.12.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama  škole.Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju , a ukoliko ne pristupe istom  u zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

 „KIS PRODUKT" DOO LAKTAŠI

Nikole Pašića bb

78252 Trn-Laktaši

 

Konkurs za više izvršilaca

 

KIS PRODUKT doo, Trn-Laktaši, je firma koja se uspješno bavi, već 30 godina, proizvodnjom namještaja od metala i iverice (medicinskog, školskog, kancelarijskog, ugostiteljskog i trgovinskog).

 

ZBOG POVEĆANjA OBOMA PROIZVODNjE, PROŠIRENjA PROIZVODNIH KAPACITETA I PRESELjENjA U NOVE PROIZVODNE POGONE POTREBNI:

 

1.DIPLOMIRANI INŽENjER MAŠINSTVA ………1 izvršilac

Opis posla:

Konstruisanje i dizajniranje namještaja (metalnog i pločastog)

•        Rad na izradi i pripremi tehničke dokumentacije,

•        Praćenje procesa proizvodnje,

•        Izdavanje radnih naloga za izvršenje radnih zadataka i potrebna stručna uputstva,

•        Kontrola izvršenja poslova u svim fazama proizvodnje,

•        Trebovanje materijala i opreme neophodne za adekvatan proces proizvodnje,

•        Učešće u izradi planova proizvodnje, radnih zadataka i unapređenja rada,

•        Kontakt sa kupcima i dobavljačima.

Uslovi:

•        Diplomirani inženjer mašinstva

•        Potrebno radno iskustvo u navedenim ili sličnim oblastima

•        Poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office, Internet, Web),

•        Poznavanje softvera za 2D i 3D crtanje, uključujići  render (AutoCad, Inventor)

•        Poznavanje engleskog jezika

Nudimo:

•        Stalni radni odnos,

•        Vrhunske uslove i oremu za rad,

•        Mogućnost napredovanja,

•        Rad u prijatnom okruženju i stručnom timu, sa iskustvom od 30 godina,

•           Stimulativna primanja.

 

2.DIPLOMIRANI INŽENjER ARHITEKTURE………1 izvršilac

Opis posla:

Konstruisanje i dizajniranje namještaja (metalnog i pločastog)

 

•        Rad na izradi i pripremi tehničke dokumentacije,

•        Praćenje procesa proizvodnje,

•        Izdavanje radnih naloga za izvršenje radnih zadataka i potrebna stručna uputstva,

•        Kontrola izvršenja poslova u svim fazama proizvodnje,

•        Trebovanje materijala i opreme neophodne za adekvatan proces proizvodnje,

•        Učešće u izradi planova proizvodnje, radnih zadataka i unapređenja rada,

•        Kontakt sa kupcima i dobavljačima.

Uslovi:

•        Diplomirani inženjer arhitekture

•        Potrebno radno iskustvo u navedenim ili sličnim oblastima

•        Poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office, Internet, Web),

•        Poznavanje softvera za 2D i 3D crtanje, uključujići  render (AutoCad, Invertor ili sličan)

•        Poznavanje engleskog jezika

Nudimo:

•        Stalni radni odnos,

•        Vrhunske uslove i oremu za rad,

•        Mogućnost napredovanja,

•        Rad u prijatnom okruženju i stučnom timu, sa iskustvom od 30 godina,

•        Stimulativna primanja.

3. BRAVAR-VARILAC……2 IZVRŠIOCA

Opis posla:

•        Varenje metalnog namještaja

Uslovi:

•        KV Bravar sa iskustvom u varenju CO2 postupak

•        Čitanje tehničke dokumentacije

Nudimo:

•        Stalni radni odnos,

•        Vrhunske uslove i oremu za rad,

•        Mogućnost napredovanja,

•        Rad u prijatnom okruženju i timu, sa iskustvom od 30 godina,

•        Stimulativna primanja,

•        Smještaj za radnike iz drugih mjesta.

4.  BRAVAR……………2 IZVRŠIOCA

Opis posla:

•        Rad na mašinama za preradu lima i cijevi

•        Montaža metalnog namještaja

Uslovi:

•        KV Bravar sa iskustvom u montaži

•        Čitanje tehničke dokumentacije

Nudimo:

•        Stalni radni odnos,

•        Vrhunske uslove i oremu za rad,

•        Mogućnost napredovanja,

•        Rad u prijatnom okruženju i timu, sa iskustvom od 30 godina,

•        Stimulativna primanja,

•        Smještaj za radnike iz drugih mjesta.

5. FARBAR-LAKIRER........................1 izvršilac

Opis posla:

•        Plastificiranje metalnog namještaja

Uslovi:

•        KV Farbar, Lakirer ili neko drugo zanimanje

Nudimo:

•        Stalni radni odnos,

•        Vrhunske uslove i oremu za rad,

•        Mogućnost napredovanja,

•        Rad u prijatnom okruženju i timu, sa iskustvom od 30 godina,

•        Stimulativna primanja,

•        Smještaj za radnike iz drugih mjesta.

6.STOLAR.........................................2 izvršioca

Opis posla:

•        Izrada namještaja od iverice (rad na mašinama za preradu iverice, sklapanje i montaža namještaja u proizvodnji i kod kupca)

Uslovi:

•        KV Stolar ili neko drugo zanimanje

Nudimo:

•        Stalni radni odnos,

•        Vrhunske uslove i oremu za rad,

•        Mogućnost napredovanja,

•        Rad u prijatnom okruženju i timu, sa iskustvom od 30 godina,

•        Stimulativna primanja,

•        Smještaj za radnike iz drugih mjesta.

7.TAPETAR DEKORATER NAMJEŠTAJA.......................2 izvršioca

Opis posla:

•        Izrada tapaciranog namještaja, medicinskog i kancelarijskog

Uslovi:

•        KV tapetar dekorater ili neko drugo srodno zanimanje

Nudimo:

•        Stalni radni odnos,

•        Vrhunske uslove i oremu za rad,

•        Mogućnost napredovanja,

•        Rad u prijatnom okruženju i timu, sa iskustvom od 30 godina,

•        Stimulativna primanja,

•        Smještaj za radnike iz drugih mjesta.

8.POMOĆNI RADNIK.......................4 izvršioca

Opis posla:

•        Pomoćni poslovi u proizvodnji (asistiranje majstorima u toku proizvodnje)

Uslovi:

NK Radnik ili  neko drugo zanimanje, sa ili bez iskustva

Nudimo:

•        Stalni radni odnos,

•        Vrhunske uslove i oremu za rad,

•        Mogućnost napredovanja,

•        Rad u prijatnom okruženju i timu, sa iskustvom od 30 godina

•        Stimulativna primanja,

•        Smještaj za radnike iz drugih mjesta.

Oglas je otvoren 30 dana ili do popune.

Informacije na telefon 051/585-876.

Prijave putem mejla: [email protected]

 

ili na adresu firme:

KIS PRODUKT DOO, Nikole Pašića bb, 78252 Trn-Laktaši.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

SKUPŠTINA OPŠTINE 

   

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac

 

I – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:

- Direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac,

II - Opis poslova

Direktor: rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada,vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

III – Mandat

Mandat  traje četiri godine.

Imenovano lice po isteku mandata ima mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.

IV – Status

Radno pravni status direktora i druga pitanja po osnovu rada utvrđeni se aktom ustanove.

V – Opšti i posebni uslovi

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, B,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnom za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5. Da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

6. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi:

- viša stručna sprema sa najmanje 180 ECTS bodova,

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

VI – Nespojivost i sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti  Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.

VII - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: Biografiju, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu, Diplomu,  Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, Potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH, Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnom za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak,  Potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou  u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa.

Kandidati su dužni da  dostave original ili ovjerene kopije traženih dokumenata.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat do okončanja izbornog postupka.

VIII – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija  će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Imajući u vidu ovlaštenja ombudsmena, iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima vezano za prigovore na konačno imenovanje postoji stalna potreba uvida u priložena dokumenta pa se sva dokumetna priložena  uz prijavu na konkurs neće vraćati kandidatima.

IX –  Objavljivanje konkursa

Javni konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i  dnevnom listu „Glas Srpske".

X – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odsjek za skupštinske poslove, Trg boraca  broj 1, sa naznakom  Komisiji za izbor.

***

JU OŠ ''Vuk Karadžić'' Baraći

Baraći bb

70 267 Baraći

 

          Na osnovu člana 152. stav 3.  tačka 16. i člana 125. stav 1.  Zakona o osnovnom  vaspitanju  i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 81/22), direktor JU Osnovna škola ''Sveti Sava'' Bileća, raspisuje

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih  mjesta

 1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije.

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18, 91/21 – odluka US, 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 114. i 115.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 81/22) i članom 2.  i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 81/22) koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'', broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična  djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke  4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon)  i dokumentaciju  kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  kandidata i to:

 1. diplomu o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene  u BiH  i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane);
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ovaj dokument, prosječna ocjena se može dokazivati i kopijom indeksa.

 1. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 2. uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu    izdato od ranijeg poslodavca  kod kojeg je kandidat bio zaposelen:    

 - na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovnima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom;

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi opis radnog mjesta ili sistematizacija radnog mjesta, stepen stručne spreme i zvanje i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2. uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostviti ovjerene  foto-kopije (ne starije od 6 mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'', broj: 81/22)  i Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 13.12.2023. godine, testiranje u 0900 časova, a intervju u 1000 časova u prostorijama škole.

Napomena: Kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti na koje radno mjesto konkurišu.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa  neće  se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  slati na adresu: JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Baraći, Baraći bb. 70 267 Baraći.

JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad

 

     Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8), 9) i 10), člana 129. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18,35/20,92/20 i 55/23), člana 3. stav 1), 2), 3) i 4) Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole  („Službeni glasnik Republike Srpske" br.108/09 i 118/09), člana 25. stav 8) Statuta JU Gimnazija Mrkonjić Grad broj: 250/2022 od 13.04.2022. godine i odluke Školskog odbora JU Gimnazija Mrkonjić Grad broj: 737/2023 od 24.11.2023. godine, Školski odbor JU Gimnazija Mrkonjić Grad, r a s p i s u j e

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad

 

I -   PREDMET

Školski odbor JU Gimnazija Mrkonjić Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad.

II – OPIS POSLOVA

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa važećim pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru. Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III- MANDAT

Mandat direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja  prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV- USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom o uslovima i načinu izbora  direktora škole i Statutom škole, i to:


1.Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/ RS,

3) da je stariji od 18 godina

2.Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V- POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu BiH/RS,

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,

- Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

- Dokaz o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili   stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa),

-Uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,                                                                                                                                      

- Druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.

Dokazi se dostavljaju u originali ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

VI- ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Gimnazija Mrkonjić Grad, Ulica Sime Šolaje broj 91,          70260 Mrkonjić Grad, SA NAZNAKOM „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VII-NAPOMENE
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU SŠC „Petar  Kočić" Šipovo

Nikole Tesle 34

70 270  Šipovo

                      

 

                  Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/2018, 35/20, 92/20 i 55/23), direktor  škole raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnoc     

 

 1. Profesor Hemije - na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, 8 časova, pripravnik;
 2. Profesor Fizike - na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/2024 godine, 16 časova, pripravnik.

 

        (1) Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1) da je državljanin RS i BiH - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

 2) da je punoljetan  što se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

  4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

  5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

 6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djetetapolnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

               Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) Konkursa za izabranog kandidata  škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

 Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" 24/19) i to:

             1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

            2. Dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

            3.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

           4. Uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ukoliko  se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

           5. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca,

           6. Uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu  iz kategorije invalida;

      Kandidati dostavljaju  ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni Glasnik Republike Srpske 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23 ) kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 120/20.).

       Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 08.12.2023. godine (petak).

      Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti   11.12.2023. godine (ponedjeljak) u 09,55 časova.

            Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

      Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

 

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

      Prijavu sa  potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:

      JU Srednjoškolski  centar "Petar Kočić",   ulica Nikole Tesle broj: 34,

      70 270  Šipovo.

        Komisiji za prijem radnika

       Kontakt  telefon: 050-360-390

***

JU OŠ „Desanka Maksimović", Gornji Ribnik

Rade Jovanića 38

tel.: 050/431-017, 431-475

e-mail: os[email protected]

 

          Na osnovu člana 125. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske"broj 81/22), direktor škole  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2023/2024.godini

 1. Voditelj produženog boravka .....................................  jedan izvršilac, centralna škola položen stručni ispit, do kraja školske 2023/24 godine;,

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj ( 81/22)  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 76/15)

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)  

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 76/15)

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  11. decembra  2023.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana