JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola"Sveti Sava"

Kotor Varoš,Svetosavska br.2

 

 

        Na osnovu člana 152 stav (3) tačka 16), a u vezi sa članom 125 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22),  direktor škole raspisuje

 

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik matematike, puna norma - na određeno vrijeme,  do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom – jedan izvršilac.

2. Nastavnik razredne nastave  – na neodređeno vrijeme, pripravnik – 1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda, 119/21 i 112/23), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS", broj: 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu za radno mjesto pod tačkom 1 imaju i lica iz člana 114 stav (5)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/23).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zanivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da protiv  njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljenim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/23) , a ona podrazumijeva: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja određene stručne spreme,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (ne odnosi se na radno mjesto pod tačkom 2),

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke 7) ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnoh poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa dana 27.02.2024. godine u 12.00 časova  u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu:  JU Osnovna škola „Sveti Sava", Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom „ZA KONKURS".

***

P.U. KLUB ZA DJECU "ZVJEZDICA"

051/302-630

JOVANA DUČIĆA 50

78000 BANjA LUKA

 

Upražnjena radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

 1. diplomirani vaspitač predškolske djece- 5 izvršioca
 2. diplomirani pedagog- 5 izvršioca
 3. profesor razredne nastave- 3 izvršioca
 4. medicinska sestra- 3 izvršioca

Oglas traje do 29.02.2024. godine. prijave sa biografijom možete slati na mejl [email protected] ,

Kontakt tel. 051/302-632; mob. 065/820-303.

***

ENERGOTEHNIKA DOO BANjA LUKA

Ul.Bulevar Vojvode Ž.Mišića br.8A

78000 Banja Luka

[email protected]

raspisuje

O G L A S

Instalater grijanja i vodovoda ..............................   2 izvršioca

Uslovi rada:

-sa ili bez radnog iskustva

-kv ili sss (mehaničar rashladnih uređaja,instalater centralnog grijanja,bravar,zavarivač ili slično)

Mjesto rada :Banja Luka

Rad na neodređeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/342-684

Oglas otvoren do 06.03.2024 godine

***

"A/C SERVIS" Bojan Golemović s.p.Banja Luka

Dragočaj bb

78000 Banja Luka

[email protected]

 

raspisuje

                                                                    O G L A S

Mehaničar rashladnih i klima uređaja .................  1 izvršilac

Uslovi :

-mehaničar rashladnih i klima uređaja,elektromehaničar ili električar

-vozački ispit B kategorije

Rad na :određeno vrijeme

Mjesto rada:Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/867-287

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

MOJA PILjARA S.P BANjA LUKA

Ul.Vojvode Radomira Putnika br.21

78000 Banja Luka

 

raspisuje

O G L A S

 

  TRGOVAC .................................................................   1 IZVRŠILAC

Uslovi rada:

-sss ili kv

-poželjno radno iskustvo

-poznavanje rada na računaru

Rad na određeno vrijeme

-Mjesto rada:Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/923-152

Oglas otvoren do 08.03.2024 godine

***

JU Građevinska škola Banja Luka

Mladena Stojanovića br.7

78000 Banja Luka 

                                                    

          Na osnovu člana 132. stav 3. tačka 13. i člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19),  direktor JU Građevinska škola Banjaluka  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, nepuna radno vrijeme (6 časova)-radnik sa radnim iskustvom i

2. Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, nepuno radno vrijeme (2 časa)-radnik sa radnim iskustvom.

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske , 119/21 i 112/23) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa,  kratka biografija  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

7. uvjerenje o državljanstvu,

8. uvjerenje suda da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga koje nije starije od  šest mjeseci,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 29.2.2024. godine u 9.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Građevinska škola Banjaluka, Mladena Stojanovića br. 7, Banjaluka sa naznakom „Prijava na konkurs" i navesti redni broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

Vladike Platona br. 2

78000 Banja Luka

 

 

          Na osnovu člana 48. u vezi sa članom 70. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (''Sl. glasnik RS'' broj: 37/12, 44/15, 100/17) i  člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (''Sl. glasnik  RS'' broj: 09/14,71/17,67/18), a u vezi sa članom  8. tačka 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (''Sl. glasnik RS'' br. 11/94, 6/97, 96/03), Predsjednik  suda   d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANjU KONKURSA  ZA PRIJEM RADNIKA U OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

              Raspisuje se sledeći:                                 

 

K O N K U R S

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

I  NAZIV RADNOG MJESTA:

 

 1. SUDIJSKI ASISTENT …………………………… 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 II OPŠTI USLOVI                                               

USLOVI :

             Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

           Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • SSS – završena gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računaru.

II

          Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih                   i posebnih uslova  (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

        -  diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,

        -  izvod iz matične knjige rođenih,

        -  uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

        -  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

        -  dokaz o traženom radnom iskustvu,

        -  dokaz o poznavanju rada na računaru.

III

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

             Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu ''Glas Srpske''.

                      Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2

sa naznakom:  -ZA KONKURS –

IV

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Predsjednik suda.

***

JU OŠ „Branislav Nušić" Banja Luka

Ul.Manjačkih ustanika br.32

78000 Banja Luka

Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Branislav Nušić" Banja Luka na osnovu člana  152. Stav (3) tačka 16 a u vezi sa članom  125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18, 26/19 i 74/23) i Odluke direktora o raspisivanju konkursa za popunu slobodnog radnog mjesta, broj: 100/ 24 od 12.2.2024. godine,  raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Nastavnik/profesor geografije – na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/2024.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 8 časova redovne nastave, 1 izvršilac;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18 i 119/21) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18,26/19 i 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog

odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18, 26/19 i 74/23):

 

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta dana 28.02.2024. godine u 11.00  časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Branislav Nušić" Banja Luka; Manjačkih ustanika 32, 78000 Banja Luka sa naznakom "za konkurs".

***

JU Tehnička škola Gradiška

Kosovke djevojke broj 18

78 400 Gradiška

K O N K U R S

za prijem radnika

 

 1. Koordinator praktične nastave - diplomirani inženjer mašinstva, puna norma - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa  radnim iskustvom od najmanje godinu dana u struci.

Datum zasnivanja radnog odnosa je  1. 3. 2024. godine

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova koje se vrši bodovanje.

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

1) da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog  registara lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

*Uvjerenja pod rednim brojem 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (kandidati uvjerenje pribavljaju u sudu).

          Dokumentacija koja dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti.
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
 3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
 4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme).

      5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

      6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

      7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

          Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs uz potpisanu prijavu dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 26. 2. 2024. godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole.  Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali  od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu  JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18,   78 400 Gradiška ili predati lično kod sekretara škole svaki radni dan u periodu od 8:00 do 14:00 časova.

Kontakt telefon: 051/813-711.           

***

JU Gimnazija Prnjavor

Rade Vranješević br.1

78430 Prnjavor                                                                                                                

 

Na osnovu člana 106. stav 1.  i člana 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( "Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  direktor                   r a s p i s u j e:

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Profesor psihologije za 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 01/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21,112/23) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1,  2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 120/20)

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19).

 

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

 1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 3. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga ( ne starije od 3 mjeseca),
 4. ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,
 5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi 
 7. uvjerenje da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
 8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,  
 10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla
 11. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,  i uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece  Škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju 27.02.2024. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor,  sa početkom u 13:00 časova .

Škola  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor.

***

JU OŠ „Miloš Crnjanski" Potočani

Potočani 78435

 

Na osnovu  člana  125. Zakona  o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 74/23), raspisuje se:

 

KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG  RADNOG  MJESTA

 • NASTAVNIK/ PROFESOR MATEMATIKE, nepuna norma, 16 časova, (centralna škola Potočani i Područna škola Kokori), na određeno vrijeme, sa  radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, najduže do 30.06.2024. godine, 1 izvršilac,
 • NASTAVNIK/ PROFESOR  SRPSKOG JEZIKA, puna norma, 20 časova ( centralna škola Potočani i Područna škola Hrvaćani), na određeno vrijeme, sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom, najduže do  31.08.2024. godine,  1 izvršilac
 • PROFESOR RAZREDNE NASTAVE, puna norma,  ( Područno odjeljenje Crkvena), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1/16, 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske br. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 74/23) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom ( adresom i  kontakt telefonom), na kojoj treba napisati i e-mail adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, o datumu i mjestu sprovođenja  intervjua i testiranja.

OPŠTI USLOVI

 1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS, BiH)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih  ili kopija lične karte ( da je punoljetan),
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim  uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim  od strane certifikovane  zdravstvene  ustanove,  koje ne  može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela koja ga čine  nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti kojeg za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa
 5.  Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se  dokazuje uvjerenjem o podacima  iz posebnog Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, kojeg za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem a prije zansivanja radnog odnosa
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredtava, polnog integriteta, zlostavaljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored  dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih  Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj 74/23).

POSEBNI USLOVI

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno  diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta

4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
7.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi

9. Uvjerenje o položenom stručnom  ispitu za samostalni vaspitno-obrazovni rad

10.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca. Ukoliko kandidat ne može dostaviti  uvjerenje o radnom stažu od prethodnog poslodavca dostavlja ovjerenu kopiju radne knjižice.

Pravo učešća na konkursu na osnovu  člana 125. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  imaju lica koja su po propisima važećim do dana stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti na adresu škole: 

JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435 .

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće  razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i  intervju dana 27.02.2024. godine   (utorak)  u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 14  časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu škole dana  ( petak) 23.02.2024.godine.
Ukoliko se  kandidat ne  pojavi  na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao  od prijave na konkurs.
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „Branko Ćopić" Prnjavor

Rade Vranješević br.1A

78 430 Prnjavor

 

Na osnovu člana 125. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br.81/22), direktor škole  r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 

 • NASTAVNIK / PROFESOR RAZREDNE NASTAVE (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka Radovana Mitrakovića, magistra razredne nastave, sa funkcije direktora JU Centar za kulturu i sport Srbac, PŠ Štrpci) – 1 izvršilac

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16,66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 119/21, 112/23), uslove propisane članom 114.,115, i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15),  a prijem (bodovanje) kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/23).

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili ovjerena kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala certifikovana zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koje ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta,zlostavljanje djeteta,

polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast  vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima propisanim Pravilnikom i to:

 

7. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog  poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske,'' br.81/22)  ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana _27.02.2024.  godine u  __10,00____ sati.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola " Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 – 15,00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana