JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

OPŠTINA ŠAMAC

K.A.KARAĐORĐEVIĆA BR.4.

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem na rad pripravnika u

Opštinsku upravu opštine Šamac

 

I - Raspisuje se Javni konkurs u Opštinskoj upravi Opštine Šamac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana:

 

-pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom - visoka stručna sprema (VII stepen ) stručne spreme, ili završen najmanje prvi ciklus školovanja, koji je vrednovan sa 240 ECTS  .............................................................. 1 (jedan) izvršilac.

 

II- OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

 

III-  POTREBA DOKUMENTA

          Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1.  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:

-    da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

-    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

-    da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

-    da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

2.  Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju :

-    diplome o stručnoj spremi,

-    dokaz o činjenici nepostajanja radnog staža u struci sa VSS, nakon sticanja iste, odnosno prilaže se ovjerena fotokopija radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj spremi, uključujući stranice o zaposlenju i stažu) ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nije registrovan u podacima iz matične evidencije.

IV– INTERVJU I IZBOR KANDIDATA

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće usmenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju  opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto - kopiji, te uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

          V - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I OBJAVLjIVANjE KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

          Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76230 Šamac, K.A.Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

***

JU OŠ "IVO ANDRIĆ" ĐULIĆI

ĐULIĆI 515

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

1.   Nastavnik srpskog jezika i književnosti, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme do kraja školske 2023/24. godine,  položen stručni ispit, jedan izvršilac.

2.   USLOVI KONKURSA

1.1.  Opšti  uslovi:

 Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a)      da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

b)      da je punoljetan,

v)      da je radno sposoban

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti  prije zasnivanja radnog odnosa.

2.2.    Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( ''Službeni glasnik Republike Srpske''), broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

3.  DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata, dostaviti:

-    kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene  dokumentacije ,

-    ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-    dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-    ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

-    izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte,

-    uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

-    uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

-    uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-    uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-    uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

-    uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca ,

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti :

-    ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci,

-    Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala, sužbene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima,

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

3.  Javni konkurs je otvoren osam (8) dana  od  dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas  Srpske", posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.  ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:  JU  Osnovna škola ''Ivo Andrić'' Đulići, 515. Teslić 74270 , ili neposredno u kancelariju sekretara škole u zatvorenoj  koverti uz naznaku ''Prijava na konkurs''.

5.  INTERVJU I TESTIRANjE

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 06.06.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 9,00  časova.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

NAPOMENA:

6.  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

74 265 VITKOVCI DONjI

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE      „VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

I - PREDMET

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić" Vitkovci, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić " Vitkovci.

II –OPIS POSLOVA

Direktor škole je odgovoran za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara školskom odobru i ministru.

III – MANDAT

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, zatim dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dostavlja ministru, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU   

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Kardžić" Vitkovci,  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS  broj 01/16, 66/18, 91/21 i 119/21"), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS broj 81/22"), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS broj 49/18") i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

  v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.    

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

  Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS broj 81/22").

  Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke.

  Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1.  Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost,

4.  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

5.  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

6.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7.  Uvjerenja da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8.  Prijedlog prgrama rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9.  Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10.         Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

11.         Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX, stav 1. Ustava BiH.

Uvjerenje iz tačke 6, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje  ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima.

VI – ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Vitkovci br.326. , 74265 Vitkovci Donji , sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ „Vuk Karadžić" Vitkovci, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana