JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.6.2024. godine

G.S.
JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 12.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

OSNOVNI SUD U TESLIĆU

KARAĐORĐEVA 9

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI  OGLAS

 

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA

 

DAKTILOGRAF .............................................................................. 1 (jedan) izvršilac.

 

U S L O V I:

 

Opšti:

-    da je punoljetan,

-    da je državljanin BiH,

-    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

-    da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-    da ima opštu zdravstvenu sposobonost.

 

Posebni:

-    završena srednja škola,

-    poznavanje rada na računaru,

-    6 mjeseci  radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Radni odnos se zasniva na NEODREĐENO vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Uz prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglasa i to:

 

-    Izvod iz Matične knjige rođenih,

-    Uvjerenje o državljanstvu,

-    Uvjerenje o neosuđivanosti,

-    Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

-    Ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,

-    Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,

-    Potvrda o radnom iskustvu, izdata od poslodavca,

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja primljeni kandidat, prije stupanja na rad.

Sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove predviđene oglasom, obaviće se intervjui i provjera radnih sposobnosti - testiranje, koje će se vršiti na računarima, u skladu sa aktima suda, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonom, na broj kontakta, koji su dužni navesti u prijavi.

Prijave s prilozima, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne stariji od 6 mjeseci, mogu se dostaviti lično, ili poštom na adresu: Osnovni sud u Tesliću ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

OPŠTINA MODRIČA

VIDOVDANSKA 1

74 480 MODRIČA

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Modriča

 

I Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi

  Modriča, na neodređeno vrijeme.  

 

1.  Samostalni stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove ................................................................................................ 1(jedan)izvršilac,

2.  Samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu...1(jedan) izvršilac,

3.  Samostalni stručni saradnik za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine................................................................ 1(jedan) izvršilac.

 

II Opis poslova radnih mjesta:

Zaposleni na radnim mjestima iz tačke I imaju status službenika i obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča („Sl. glasnik opštine Modriča", broj: 12/21, 20/21, 5/22, 3/23, 12/23, 1/24 i 5/24). 

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18. godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem   nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području  bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom  43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave („Službeni  glasnik Republike Srpske", broj: 97/16).

    

IV  Posebni uslovi :

a) za poziciju pod rednim brojem 1:

-visoka stručna sprema, graćevinski fakultet – diplomirani inženjer graćevinarstva, prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 

-najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-položen stručni ispit za rad u organu uprave,

-poznavanje rada na računaru,

 

b) za poziciju pod rednim brojem 2:

-visoka stručna sprema, društvenog smjera, prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS  bodova,

-najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-položen stručni ispit za rad u organu uprave,

-poznavanje rada na računaru,

 

v) za poziciju pod rednim brojem 3:

-visoka stručna sprema, prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera, prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

-najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-položen stručni ispit za rad u organu uprave,

-poznavanje rada na računaru.

 

V   Potrebna dokumenta i postupak  izbora:

(1)Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu„Prijava na javni konkurs"(obrazac broj 1.),koji je dostupan na internet stranici opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a isti se može preuzeti i lično u šalter sali Opštinske uprave Modriča.

(2)Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjavu kandidata,

1.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području  bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred  Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,

2.da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  opštinskoj upravi,

3.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem  nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

4.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa  dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

(3) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1.fotokopiju diplome o završenom fakultetu, (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),

2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni  ispit,

3.isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

4.ispravu-dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz  o poznavanju rada na računaru vrši se provjera od strane stručne komisije opštinske uprave, prije obavljenog intervjua).

(4) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

(5) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji  iz tačke V stav 2. podtačka 2., i ovjerenu izjavu za podtačke 1, 3 i 4. Javnog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze   ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

VI Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu  dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakom Prijava na konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi Modriča, sa brojem pozicije na koju kandidat aplicira".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Ružica Karamanović, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181.

***

JU GIMNAZIJA "JOVAN DUČIĆ" DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

Sekretar škole, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom u struci, i položenim stručnim ispitom .................................................... 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni  glasnik Republike Srpske" broj 01/16, 66/18, 91/21, odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 119/21 i 112/23) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Uz potpisanu  prijavy kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod  iz  matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj  sposobnosti za rad  koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

7. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

17. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Svi dokumenti  se  dostavljaju lično ili putem pošte  kao ovjerene  kopije na  adresu: Hilendarska 2, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs" i za koje radno mjesto kandidat  konkuriše. Ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti  na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom održaće se u prostorijama škole, 02. 7. 2024. godine u 10. 00 časova.

Nakon testiranja obaviće se intervju.

Konkurs  ostaje  otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

GRAD DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje  upražnjenih  radnih  mjesta u statusu  službenika u Gradskoj upravi

Grada  Derventa

 

I -  U Gradsku upravu  Grada Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika  

1u  Odjeljenje za inspekcijske poslove :

- komunalni policajac  ............................................................... 1 izvršilac

Kategorija radnog mjesta: četvrta, zvanje službenika: ne razvrstava se

 

2. u Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti :

        -   stručni saradnik za poslove poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova i

ribolova  .................................................................................................. 1 izvršilac

Kategorija radnog mjesta: sedma , zvanje službenika : treće zvanje.

II - OPIS POSLOVA

Opis poslova za navedena radna mjesta utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa", broj  5/23, 13/23, 16/23, 17/23 i 6/24).

III- OPŠTI USLOVI:

1.  da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2.  da je stariji od 18 godina ,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,

4.  da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi

5.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat  disciplinske  mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6.  da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

IV – POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa , posebni uslovi za radno mjesto pod I.1.su:

su: VSS, odnosno prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS, tehnološkog, tehničkog smjera, zaštite na radu ili društvenog smjera, tri godine radnog iskustva u  odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme i položen stručni ispit za rad u  upravi

Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa , posebni uslovi za radno mjesto pod I.2 su:

su: SSS u četvorogodišnjem trajanju, poljoprivrednog  smjera , najmanje šest mjeseci  radnog iskustva u struci i u traženom stepenu obrazovanja , položen stručni ispit za rad u upravi , poznavanje rada na računaru.

V – POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Konkurs kandidati za radna mjesta I.1 i I.2  su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati za radna mjesta I.1 i I.2  prilažu:

1. foto-kopija uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

 2.  foto-kopija lične karte  i izjave da kandidat :

a)  nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b)  nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v)   ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) .

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog  obrasca

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati za radno mjesto pod I1.  prilažu foto-kopije:

1.  diploma  o završenoj visokoj stručnoj spremi   (  kandidat koji je visoko

obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi , u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

 Kandidati koji su stekli diplomu u inostranstvu imaju obavezu da dostave        nostrifikovane diplome.  Kandidati koji su stekli diplomu u bivšoj SFRJ prije 06.04.1992. godine kao i oni koji su diplomu stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu nostrifikovanja diplome.

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u  upravi , odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85//11 i 7/15) .

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo ),

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati za radno mjesto pod I2.  prilažu foto-kopije:

1. Diploma o stečenom obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju poljoprivrednog smjera,

- stepen stručne spreme dokazuje se svjedočanstvom o završenoj srednjoj stručnoj spremi.

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj /gradskoj

upravi , odnosno ukoliko nema položen stručni ispit izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85//11 i 7/15) .

3. dokaz o poznavanju rada na računaru

4. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci  u traženom stepenu obrazovanja od najmanje šest mjeseci :  potvrda, uvjerenje ,  rješenje ili drugi akt  poslodavca kod kojeg je radio  a iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo .

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati iz tačke I1. I2. dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove  Komisija za sprovođenje javnog konkursa  za prijem službenika  obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30. 39. i 60. navedenog Zakona .

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije  dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj /gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16),  i

g)  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste  uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

VI - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok  za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja  Konkursa.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu  koji se može preuzeti u Graedskoj upravi grada  Derventa – šalter sala ili na stranici Grada  Derventa www.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene  uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene , nepotpune , nedopuštene  i nerazumljive prijave biće odbačene .

Prijave se mogu dostaviti lično ( prijemna kancelarija  ) ili putem pošte na adresu : GRAD  DERVENTA – GRADONAČELNIK    , ul Trg oslobođenja broj 3.  Derventa ,  sa naznakom: Prijava na Javni konkurs  za popunjavanje  upražnjenog  radnog  mjesta  u statusu službenika u Gradskoj   upravi  Grada Derventa".

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas  Srpske"  i  u „Službenom glasniku Republike Srpske".

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno  rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu" i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa , ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić , tel. broj 053/315-107

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana