JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 05.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***** *

* *****

** ** *

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

-    Profesor tehničkog obrazovanja, (12 časova) 1. izvršilac, na neodređeno radno vrijeme sa položenim stručnim ispitom,

-        Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 114, 115. i 116. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi:

-    da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

-    da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

-    da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

-    odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

-    uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

-    uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-    uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem.

-Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

-    Uvjerenje o državljanstvu,

-    Izvod iz matične knjige rođenih,

-    Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

-    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-    uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak 

-    Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-    Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),

-    Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23). i to:

-    Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

-    Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23).

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna škola „Milan Rakić", Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti  testu i intervju,  koji će se održati  dana,  17.06.2024.godine, sa početkom u 9,00 časova, posle testa-intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 Škola će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za

prijem na praksu sudijskog pripravnika – volontera

 

SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER

na period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici Srpskoj kao uslov za polaganje pravosudnog ispita .................  1 izvršilac

1.  Kandidati trebaju ispunjavati opšte i posebne uslove:

 Opšti uslovi:

-    da su državljani BiH,

-    da su punoljetni,

-    da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

-    da se protiv njih ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

-    završen Pravni fakultet,

Svi kandidati za sudijskog pripravnika-volontera koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor. U prijavi na konkurs navesti broj telefona.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Okružni privredni sud Doboj ul. Svetog Save 22, Doboj.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list, uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena), u originalu ili ovjerene fotokopije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti je dužan dostaviti izabrani kandidat.  

Rok  za  podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske".

***

JU GIMNAZIJA "JOVAN DUČIĆ" DOBOJ

HILENDARSKA 2

74 000 DOBOJ

K O N K U R S

za izbor  direktora škole

I -  Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i školskom odboru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II - Mandat

Mandat direktora škole traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje Ministar.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

III - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Gimnazije „ Jovan Dučić" Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom osrednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole i to :

1.  Opšti uslovi

1)  Da ima opštu i zdravstvenu sposobnost

2)  Da je državljanin BiH/RS

3)  Da je stariji od 18 godina

2.  Posebni uslovi

1)  Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2)  Da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome o završenom najmanje  prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

3)  Da nije pravosnažnom presudom osuđivano niti je protiv njega pokrenut  krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i koje se ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrbe i iskorištavanja djece,

4)  Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi ,u kojoj konkuriše

5)  Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV- Potrebna dokumenta

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni  uz prijavu do na konkurs dostaviti :

1.  Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima rada

2.  Izvod iz matične knjige rođenih

3.  Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci)

4.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

5.  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva ,kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se  izučavaju u školi nakon sticanja diplome i koji sadrže podatke o poslovima na kojima je radio,

6.  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

7.  Potpisani prijedlog programa rada direktora škole u narednom četverogodišnjem  mandatu,

8.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan obrazovno -vaspitni rad.

Škola službenim putem za imenovanog kandidata prije stupanja na dužnost pribavlja:

1.  Uvjerenje o nekažnjavanju,

2.  Uvjerenje da se lice ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci, prilaže samo imenovani kandidat.

Dokazi ( dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima.

V- Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole JU Gimnazija „Jovan Dučić" Doboj, Hilendarska 2, 74000 Doboj, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI ).

Rok za podnošenje prijave je 15 petnaest dana od dana obavljivanja konkursa

Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Gimnazije „Jovan Dučić" Doboj u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana