JU ZZZ RS – Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Sveti Sava" Lopare

75240 Lopare, Školska 3

tel.: 055/650-261,

e-mail: [email protected]

Broj: 243/2024.

Datum: 14.05.2024. godine.

 

Na osnovu člana 150. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16, 66/18, 91/21- odluka US, 119/21,112/23 i 39/24), i člana  2. i 3. Pravilnika o uslovima izbora i razrešenja direktora osnovne škole (Službeni glasnik RS broj:70/23) Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava"Lopare,  raspisuje


JAVNI KONKURS
ZA IZBOR  DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „
SVETI SAVA " LOPARE

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava" Lopare  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava" Lopare.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole  „Sveti Sava" Lopare se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA  UČEŠĆE na KONKURSU

IV –  Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava" Lopare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o uslovima izbora i razrešenja direktora osnovne škole to:
1. Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.
2. Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj 81/22).
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V – Potrebna dokumentacija 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu, 
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,
5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
11. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava" Lopare, Školska 3, 75240 Lopare, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava" Lopare".
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava" Lopare u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana