JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

*********

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA „DEA DENT"

ĐURE ĐAKOVIĆA 10

78000 BANjA LUKA

TELEFON: 065-870-475

 

Raspisuje

 oglas za rad na neodređeno vrijeme

 

Stomatološka sestra tehničar  ........................... 1 izvršilac

Mjesto rada: Banja Luka

Uslovi:

-    Medicinska škola – opšti ili zubno stomatološki smjer

-    Radno iskustvo 2 godine

-    Položen stručni ispit

Oglas je otvoren do 21.06.2024. godine.

Prijave na oglas se dostavljaju na navedenu adresu ili za detaljne informacije pozvati na kontakt telefon poslodavca.

***

JU OŠ „PETAR KOČIĆ KOLA" BANjA LUKA

KOLA bb

78 207 KOLA bb

 

Na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23),  direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Petar Kočić Kola " Banja Luka  raspisuje:

KONKURS

 za popunu  radnog mjesta

1. Računovođa škole, nepuna norma 85 % radnog vremena, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom u  skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske 91/21 i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske" br.74/23), kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 142. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik Republike Srpske" br. 81/22 ). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  („Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske"  br. 81/22)  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Poslove računovođe škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkursu su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( da nije starije od šest mjeseci).

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad  u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrbe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavnja kandidat ( da nije starije od šest mjeseci).

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

-    diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-    odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

-    dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).

-    uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

-    uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).

-    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. testiranje će se obaviti u srijedu 12.06.2024. godine sa početkom u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova u prostorijama centralne  škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Kočić Kola" Banja Luka, Kola bb, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

„Đ.K.RUJ" d.o.o. BANjA LUKA

JOVANA RAŠKOVIĆ br.7

78000 BANjA LUKA

[email protected]

 

Raspisuje

OGLAS

 

Optičar ......................................................   1 izvršilac

Uslovi rada:

-optičarski tehničar,farmaceutski tehničar ili kv optičar

-položen vozački ispit B kategorije

Rad na određeno vrijeme

Mjesto rada: Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/361-480

Oglas otvoren do 22.06.2024 godine

***

SHP CELEX a.d. BANjA LUKA

VELjKA MILANKOVIĆA bb

78000 BANjA LUKA

 

Raspisuje:

OGLAS

 

1.Rukovalac hilzn mašinom .................  2 izvršioca

2.Radnik u proizvodnji ...............................  1 izvršilac

 

Rad na: određeno vrijeme

Mjesto rada: Banja Luka

Prijave na oglas se dostavljaju ma mail adresu: [email protected] ili za detaljne informacije pozvati na kontakt telefon 065/870-012

Oglas otvoren 30 dana od dana objave

 

JU „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka

Jovana Raškovića broj 28

78000 Banja Luka

 

Direktor Javne ustanove „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka, na osnovu člana 125. i 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i Odluke direktora o raspisivanju konkursa za popunu slobodnih radnih mjesta, broj: 545/24 od 24. 5. 2024. godine, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

1.  Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  puna norma,

2.  Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  puna norma,

3.  Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva,  puna norma,

4.  Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije – na određeno vrijeme do 30. 6. 2025. godine, puna norma,

5.  Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije – na određeno vrijeme do 30. 6. 2025. godine, puna norma,

6.  Nastavnik u osnovnoj školi – dipl. defektolog ili prof. specijalne edukacije i rehabilitacije – na određeno vrijeme do 30. 6. 2025. godine, puna norma.

o   Za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 4 i 5 traži se lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

o   Za radna mjesta pod rednim brojevima 3 i 6 traži se pripravnik.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US, 119/2021, 112/2023 i 39/2024) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114, 115, i 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23).

             Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od strane certifikovana zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog intergriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.

5.  Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.  Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabrane kandidate Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23):

1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalno vaspitno-obrazovni rad (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 4 i 5),

4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 4 i 5),

8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. posebni uslovi konkursa, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa. Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, iz tačke 7. posebni uslovi konkursa, dostavlja kopiju radne knjižice.

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, i 6 test će se obaviti u četvrtak, 13. 6. 2024. godine sa početkom u 12.00 časova, dok će se intervju obaviti nakon testiranja u prostorijama centra.

              Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa centar će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

              Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

               Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

              Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

              Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

              Prijave slati na adresu: Javna ustanova „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka, ulica Jovana Raškovića broj 28,  sa naznakom "za konkurs".

***

JU  POLjOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE, BANjA LUKA

KNjAZA MILOŠA 17

78000 BANjA LUKA

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1.   Traktorista na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca .............. 1 izvršilac.

 

Kandidati se mogu javiti na prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 časova sedmično. Radnik se prima na neodređeno vrijeme.

Za navedena radna mjesta traži se

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

1. da je državljanin BiH ili RS;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za rad u javnoj naučnoistračivačkoj ustanovi;

6. Da ne postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske («Službeni glasnik RS», broj 25/03), Zakonom o sukobu interesa («Službeni glasnik RS», broj 34/03) i drugim zakonima i aktima.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova navedenih u konkursu, a to su:

-    izvod iz matične knjige rođenih,

-    uvjerene o državljanstvu,

-    uvijerenje o nevođenju krivičnog postupka,

-    ovjerenu izjavu za opšte uslove po tačkom 5. i 6.

 

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, a to su:

1.  KV, CCS – diploma,

2.  vozačka dozvola B kategorije,

3.  Izjava o iskustvu u radu sa poljoprivrednim mašinama.

 

Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i dostavljeni dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa podliježu ulaznom intervjuu sa članovima izborne komisije.

Intervju će se održati u prostorijama Instituta u petak, 04.06.2024. godine u kancelariji broj 25 u 09:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Instituta.

s naznakom : "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS"

Neblagovreme i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

***

PEKARA „BAKAL" s.p. BANjA LUKA

TRIVE AMELICE 36

78000 BANjA LUKA

 

OGLAS

 

1.  PEKAR........................................................... 2 izvršioca

2.  RADNIK U PRODAJI............................... 2 izvršioca

3.  POMOĆNI PEKAR................................... 2 izvršioca

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeće brojeve telefona 051/310-311; 065/831-111 i email [email protected].

 

Oglas je otvoren do 10.06.2024. godine

***

JU UMJETNIČKA ŠKOLA „VLADO MILOŠEVIĆ" BANjA LUKA

JOVANA DUČIĆA 23

78000 BANjA LUKA

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18,35/20,92/20,55/23), odredaba Pravilnika o postupku za prijemu radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 24/19), direktor Javne ustanove Umjetnička  škola „Vlado Milošević" Banja Luka raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.   RAČUNOVOĐA ŠKOLE – jedan izvršilac, puna norma, rad na neodređeno vrijeme.
Na navedeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom.

 

Posebni uslovi radnog mjesta

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 01/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 119/21, 112/23 i 39/24), članom 102. Stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18,35/20,92/20,55/23) i članom  5. Pravilnika o postupku za prijemu radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 24/19) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 124. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18,35/20,92/20,55/23).

Poslove računovođe škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvrenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1.       Da je državljanin RS ili BiH , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
2.       Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3.       Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem oo neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5.       Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6.       Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje za izabranog kandidata iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijemu radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 24/19):

1.    diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, odnosno odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

3.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio  razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u srednjoj školi,

4.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica za posao u stručnoj spremi i zvanju traženim konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenicji nezaposleniih lica koja traže zaposlenje,

6.  uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži podatke o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

7.  uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8.  uvjerenje opštinskog/ gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument, dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje viokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole obaviće se intervju i testiranje u sljedećem terminu:


1.  Intervju i testiranje kandidata za radno mjesto računovođa škole, puna norma, rad na neodređeno vrijeme, održaće se 11.06.2024. godine (utorak) u prostorijama škole s početkom u 12:00časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od

prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs, komisija neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave za radno mjesto računovođa škole, slati na adresu: Javna ustanova Umjetnička škola „Vlado Milošević" Banja Luka, Jovana Dučića 23, 78000 Banja Luka sa naznakom „za konkurs – računovođa škole".

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BANjA LUKA

BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 28

78000 BANjA LUKA

 

Na osnovu člana 149. stav 1. tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i odredbi Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 70/23), člana 27. stav 1. tačka 6) Statuta JU Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka i Odluke Školskog odbora JU OŠ"Petar Petrović Njegoš" Banja Luka, broj 475/24 od 24.05.2024. godine, Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš"  Banja Luka  raspisuje:

 

KONKURS ZA IZBOR

DIREKTORA JAVNE USTANOVE  OSNOVNA ŠKOLA „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"BANjA LUKA

 

I -  Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka raspisuje Javni konkurs  za izbor direktora  Javne ustanove Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka.

II – Mandat

Mandat direktora javne ustanove Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka traje 4 ( četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru prosvjete i kulture  dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada Republike Srpske  imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska  dostavljenog od strane Školskog odbora.

III -  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „ Petar Petrović Njegoš" Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom

vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora  i razrješenja direktora osnovne škole i to:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina i

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnoost za rad

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje

240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

3.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2.

 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj

81/22).

Pored ispunjavanja opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

IV – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i

posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome, kao i radni staž ostvaren na poslovima direktora škole,

5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani  kandidat,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje  će  škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv

dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i

 ostvarenim rezultatima u radu,

11. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) neće se vraćati kandidatima.

V – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs za izbor direktora škole podnose se u roku

od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se izdaju u Republici Srpskoj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove

Osnovna škola"Petar Petrović Njegoš" Banja Luka."

VI – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike

Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

„PRIMA ISG" GRADIŠKA

DEJTONSKA 2 V

78400 GRADIŠKA

 

OGLAS

 

1.  Kontrolor kvaliteta u proizvodnji tapaciranog nameštaja

 

Odgovornosti:

  Provera kvaliteta materijala koji se koriste u proizvodnji, uključujući tkanine, kožu, spužvu, drvo i druge sirovine.

  Praćenje procesa proizvodnje kako bi se osiguralo da su svi koraci sprovedeni u skladu s propisanim standardima.

  Vizuelna kontrola gotovih proizvoda kako bi se otkrili eventualni nedostaci ili greške u proizvodnji.

  Praćenje procesa proizvodnje i identifikovanje potencijalnih problema koji mogu uticati na kvalitet proizvoda pri procesnoj i završnoj kontroli.

  Saradnja s proizvodnim timom kako bi se rješili problemi vezani uz kvalitet i poboljšali procesi proizvodnje.

Kvalifikacije:

  Prednost imaju VŠ/VSS tehničkog smjera

  Poželjno iskustvo rada u sličnoj ulozi u proizvodnoj industriji, idealno u proizvodnji nameštaja.

  Razumjevanje procesa proizvodnje i kvaliteta materijala koji se koriste.

  Sposobnost identifikovanja i rešavanja problema vezanih uz kvalitet, te korektivnih mjera u proizvodnji.

  Preciznost, pažljivost i sposobnost rada u timu.

  Dobro razvijene komunikacijske veštine.

 

2.  Referent / Voditelj u tehničkoj pripremi u proizvodnji tapaciranog nameštaja

Odgovornosti:

  Priprema tehničke dokumentacije, crteža i specifikacija za proizvodnju tapaciranog nameštaja.

  Praćenje troškova proizvodnje i identifikovanje potencijalnih ušteda

  Knjiženje tokova proizvodnje na dnevnom i mjesečnom nivou

  Rad u ERP software-u /Panteon

  Upravljanje sa sastavnicama novih i postojećih proizvoda

  Snimanje tehničkih vremena operacija u proizvodnim procesima.

Kvalifikacije:

  SSS/VSS – poželjno tehničkog smjera,

  Poželjno razumjevanje proizvodnih procesa

  Sposobnost analize podataka i izrade izveštaja koristeći MS Office ili slične alate.

  Poželjan radu računarskom programu za crtanje (AutoCAD, Solidworks)

  Sposobnost efikasnog planiranja i organizacije poslova.

  Saradnja sa proizvodnim timom radi implementacije poboljšanja i postizanja postavljenih ciljeva.

 

3.  Poslovođa u pogonu za obradu masivnog drveta i pločastih materijala

Odgovornosti:

  Planiranje i organizacija dnevnih operacija u pogonu, uključujući raspodjelu poslova i resursa.

  Vođenje i motivacija tima do 30 ljudi, pružajući im podršku, obuku i motivaciju kako bi se postigli ciljevi proizvodnje.

  Praćenje proizvodnih procesa kako bi se osiguralo poštovanje rokova, standarda kvaliteta i propisanih procedura.

  Saradnja sa timom za održavanje uređaja i opreme kako bi se osigurala sigurnost na radu i minimizirali prekidi u proizvodnji.

  Praćenje troškova proizvodnje i identifikacija potencijalnih ušteda i efikasnosti.

Kvalifikacije:

  SSS/VSS – tehničkog smjera

  Iskustvo u upravljanju proizvodnim pogonom, poželjno u industriji drvne obrade.

  Razumevanje procesa obrade masivnog drveta i pločastih materijala.

  Sposobnost vođenja tima.

  Razvijene analitičke i organizacione vještine.

  Sposobnost donošenja brzih odluka u dinamičnom radnom okruženju.

 

4.  Poslovođa u pogonu tapaciranja namješataj

 

Odgovornosti:

  Planiranje i organizacija dnevnih operacija u pogonu, uključujući raspodjelu poslova i resursa.

  Vođenje i motivacija tima do 30 ljudi, pružajući im podršku, obuku i motivaciju kako bi se postigli ciljevi proizvodnje.

  Praćenje proizvodnih procesa kako bi se osiguralo poštovanje rokova, standarda kvaliteta i propisanih procedura.

  Praćenje troškova proizvodnje i identifikacija potencijalnih ušteda i efikasnosti.

  Saradnja sa tehničkom pripremom i ostalim odjeljenjima proizvodnje radi usklađenog funkcionisanja proizvodnog procesa.

Kvalifikacije:

  SSS/VSS – tehničkog smjera

  Iskustvo u upravljanju proizvodnim pogonom, poželjno u industriji drvne obrade.

  Sposobnost vođenja tima.

  Razvijene analitičke i organizacione vještine.

  Sposobnost donošenja brzih odluka u dinamičnom radnom okruženju.

PONUĐENO ZA SVE POZICIJE:

  Konkurentna plata u skladu s iskustvom i kvalifikacijama.

  Plaćeni putni troškovi, topli obrok i regres.

  Mogućnosti napredovanja unutar kompanije.

  Ugodno radno okruženje u dinamičnom i rastućem poslovnom sektoru.

 

Ako se želite pridružiti našem timu, pošaljite svoj CV na e-mail: kadrovskasluzba_isgŽprima-namjestaj.hrili se javite lično na adresu Prima ISG d.o.o., Dejtonska 2V, 78400 Gradiška.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „BRANKO SMILjANIĆ" GRADIŠKA

MLADENA STOJANOVIĆA bb

78 400 GRADIŠKA

 

 Na osnovu člana 149. stav (1) tačka 6., a u vezi sa članom 150.stav (3)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), člana 26. i 51. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16, 66/18, /21, 91119/21 i 112/23) i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 70/23) Školski odbor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić" Gradiška,

 r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić" Gradiška

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić" Gradiška, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić" Gradiška.

 III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić’’ Gradiška se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV – Status
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam (8) dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora kandidata iz prethodne alineje.
 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

V - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić" Gradiška može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:    
1. Opšti uslovi:
- da je državljanin RS /BiH,
- da je stariji od 18 godina i
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad . 
   
2. Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj 81/22), 
- potvrda da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, uvjerenje  da protiv njega nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.      

VI – Potrebna dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni uz prijavu priložiti:
1) uvjerenje da je državljanin RS ili BiH (ne starije od 6 mjeseci);
2)  izvod iz matične knjige rođenih;
3) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
6) uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);
7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
8) prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu;
9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom.    

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić" Gradiška, Mladena Stojanovića bb, 78 400 Gradiška, sa naznakom - Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić" Gradiška.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

    

VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove „Branko Smiljanić" Gradiška, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

„HIDRO SPLET" d.o.o. TRN, LAKTAŠI

OBILIĆEVA bb

78252 TRN – LAKTAŠI

 

Preduzeće „HIDRO SPLET" d.o.o. Trn, Laktaši, koje se bavi izvođenjem radova prvenstveno iz oblasti hidrogradnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnika na sljedeća radna mjesta:

 

1.  NK radnik – 2 izvršioca

2.  Tesar/Zidar – 2 izvršioca

Radno iskustvo nije neophodno.

3.  Rukovaoc građevinskih mašina – 1 izvršilac

Kontakt podaci za dobijanje informacija ili dostavljanje prijava:

„HIDRO SPLET" d.o.o. Trn, Laktaši

Adresa: Obilićeva bb, 78252 Trn – Laktaši

Telefon/Faks: +387 51 385 190

E-mail: [email protected]

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

***

TERME LAKTAŠI

KARAĐORĐEVA 44

78250 LAKTAŠI

O G L A S

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. HIGIJENIČARKA .................................. 1 izvršioc

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. NK, KV, SSS

2. opšta kultura ponašanja i komunikacije,

3. radno iskustvo u struci-poželjno,

4. sklonost timskom radu.

2. KUVAR ............... 1 izvršioc

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1.SSS, KV, NK;

2.Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

3.Radno iskustvo u struci- poželjno;

4.Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

3. KONOBAR ............... 1 izvršioc

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1.SSS, KV, NK;

2.Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

3.Radno iskustvo u struci- poželjno;

4.Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta a najmanje 30 dana. Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju. Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila [email protected].

***

PU „CVRČAK I MRAV"

BULEVAR DESANKE MAKSIMOVIĆ 2

78000 BANjA LUKA

 

Raspisuje:

O G L A S

1.VASPITAČ .....................................   2 IZVRŠIOCA

2.VASPITAČ-PRIPRAVNIK ............... 1 IZVRŠILAC

 

USLOVI RADA:

-pod rednim br.1-položen stručni ispit

-pod rednim br.2-pripravnik

Rad na neodređeno vrijeme

Mjesto rada : Čelinac

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/566-972

Oglas otvoren do 24.06.2024 godine

***

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

          Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Srbac ("Službeni glasnik opštine Srbac", broj: 3/22, 4/22, 9/22 i 4/23) i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 42/17), Načelnik opštine Srbac, raspisuje                                             

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac na neodređeno vrijeme

 

I - Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac na neodređeno vrijeme:

1. Samostalni stručni saradnik za poslove saobraćaja i javne infrastrukture -  1 izvršilac,

2. Samostalni stručni saradnik za glavnu knjigu trezora – 1 izvršilac,

3. Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove - 1 izvršilac,

4. Stručni saradnik za poslove Skupštine opštine – 1 izvršilac.

III – Status: službenik.

-Službenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

IV – Opšti i posebni uslovi:

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH i

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi

Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1.

-Četvorogodišnji studij, saobraćajni fakultet ili prvi ciklus studija-diplomirani inženjer saobraćaja sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod 2.

Četvorogodišnji studij, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija-diplomirani ekonomista sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod 3.

Četvorogodišnji studij, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija-diplomirani ekonomista sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje  jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod 4.

SSS u četvorogodišnjem trajanju pravnog ili ekonomskog smijera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

V – Nespojivost

Kandidati  ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organime jedinice lokalne samouprave.

VI - Potrebna dokumenta

Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Biografiju, foto-kopiju diplome/svjedočanstva, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu, foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju rada na računaru.

Izjave kandidata: da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član  IX  stav 1. Ustava BiH, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije  objavljivanja konkursa i da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa, sastavni su dio prijave na javni konkurs.

VII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz tačke šest konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Prvorangirani  kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije nije obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju

VIII - Javni konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa.

IX -  Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac broj 1.) - Prijava na javni konkurs, koji se može preuzeti u Šalter sali opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima,  dostavlja se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

Kontakt osoba: Gordana Zeljković, telefon: 051/740-152, lokal 224.

***

JU OŠ ''BRANKO ĆOPIĆ'' PRNjAVOR

Na osnovu člana 125. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske,'' br. 81/22), direktor škole 

o  b  j  a  v  lj  u  j e

 

I S P R A V K U     J A V N O G   K O N K U R S A

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad

u vaspitno-obrazovnom procesu

U javnom konkursu za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, objavljenog na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i  u dnevnom listu ''Glas Srpske''  dana 22.05.2024. godine ( u daljem tekstu: javni konkurs), objavljuje se ispravka javnog konkursa za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, u  tački 1. koja treba da glasi:

1.  NASTAVNIK / PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA  (neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, PŠ Štrpci i PŠ Donji Štrpci, puna norma ) – 1 izvršilac.

NAPOMENA: ispravka javnog konkursa se vrši zbog tehničke greške, koja se dogodila prilikom samog slanja konkursa na objavu Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske  i dnevnim novinama ''Glas Srpske''. 

Ostali dio teksta javnog konkursa , ostaje nepromijenjen.

Kandidati koji  se budu  prijavili na javni konkurs ( za radno mjesto pod brojem 1)  prije objavljivanja ove ispravke nisu  dužni ponovo se prijavljivati na isti  i dostavljati novu dokumentaciju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana