JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.6.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 12.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                      

 

Na osnovu članova 48. stav 2. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 50. stav 1. i člana  111. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 38/12 i 20/15), člana 4. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za zapošljavanje radnika u Okružnom sudu u Banjaluci (broj: 011-0-Su-19-001 715/19 od 12.12.2019. godine) i člana 15. tačka 1. podtačka nj) i tačka 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj 011-0-Su-15-000 826 od 02.06.2015. godine, sa izmjenama), predsjednica Okružnog suda u Banjaluci objavljuje:

 

JAVNI  KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

  ŠEF PISARNICE - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca

 

I

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

1. da su državljani BiH, 

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

II

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

 

1.  Visoka stručna sprema, diplomirani pravnik sa 240 ECTS bodova,

2.  najmanje dvije godine iskustva u struci,

3.  poznavanje rada na računaru.

 

Kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova, dostave sljedeća dokumenta i to:

  za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;

  za tačku 2. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,

  za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,

  za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu",

  za tačku 5. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa".

III

Kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 

  za tačku 1. - dokaz: fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

  za tačku 2. - dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatih od poslodavca, tj. ovlaštenog rukovodioca organa.

  za tačku 3. - dokaz: fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru.

IV

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

V

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje radi provjere stručnog znanja kandidata, kao i sposobnosti za organizovanje i izvršavanje poslova na tom radnom mjestu, sve u skladu sa Uredbom o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika i Pravilnikom o postupku provođenja javnog konkursa za zapošljavanje radnika u Okružnom sudu u Banjaluci, a koji je objavljen na njeb stranici Suda.

O vremenu i mjestu održavanja testiranja i usmenog intervjua, svi kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, a kojima se imaju smatrati samo oni kandidati koji budu ostvarili:

 

-    više od 50% od najvećeg mogućeg broja bodova na testiranju i

-    više od 50% od najvećeg mogućeg broja bodova na usmenom intervjuu,

 

nakon čega će se navedena Lista uspješnih kandidata, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% od najvećeg mogućih broja bodova, dostaviti predsjednici suda, sa kompletnom dokumentacijom, na konačno odlučivanje.

VII

Nakon provedenog postupka po ovom konkursu, konačnu odluku o izboru najuspješnijeg kandidata donosi predsjednica suda.

VIII

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostave originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

3. diplome o završenoj stručnoj spremi,

4. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja izdatih od  poslodavca, tj. ovlaštenog rukovodioca organa,

5. uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,

6. uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

IX

Radni odnos sa izabranim kandidatom, zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na njeb stranici suda njnjnj.oksud-banjaluka.pravosudje.ba. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, zatim poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Karađorđevića broj 12 ili elektronskim putem, na adresu [email protected]. Kandidat koji prijavu dostavlja elektronskim putem, dužan je da u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave, dostavi dokaze sudu o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

***

XAVAREX" d.o.o. BANjA LUKA

BRANKA POPOVIĆA 41d

78000 BANjA LUKA

 

Raspisuje:

O G L A S

 

1.PK RADNIK NA GRAĐEVINI ( M )  .....................................  1 IZVRŠILAC

Rad na određeno vrijeme

Mjesto rada: Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/347-000

Oglas otvoren do popune radnog mjesta

***

ALPHA-SECURITY" d.o.o. BANjA LUKA

DRAGANA BUBIĆA 14a

78000 BANjA LUKA

 

Raspisuje:

K O N K U R S

sa mjestom rada u Banjoj Luci na poziciji:

 

1.Referent u službi finansije .............................  1 izvršilac

Uslovi:

-        SSS ekonomskog smjera

-        1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-        Poznavanje rada na računaru (MS Office i Pantheon)

-        Odgovornost, sklonost timskom radu i samostalnost u radu

 

2.Pripadnik tehničkog obezbjeđenja ..........................   1 izvršilac

Uslovi:

-        SSS tehničkog usmjerenja

-        1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-        Poznavanje rada na računaru (MS Office i Pantheon)

-        Odgovornost, sklonost timskom radu i samostalnost u radu

 

Rok za prijave do 20.06.2024. godine

Prijave slati na emalil: [email protected]

Kontakt osoba: Gordana Popović 065/531-763

***

INTER GROUP " d.o.o. BANjA LUKA

DUNAVSKA bb

78000 BANjA LUKA

 

U skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Osnivačkog akata Društva član 26. Direktor Društva raspisuje sljedeći:

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Privrednom Društvu Inter Group d.o.o.  sa sjedištem u Banjaluci Dunavska bb, koje se bavi trgovinom alkoholnim i bez alkoholnim pićima potrebni radnici na sljedećim radnim mjestima::

1.  SERVISER KAFE APARATA

-    3 izvršioca

Uslovi za prijem u radni odnos:

-    Poželjno radno iskustvo u poslovima vezanim za prodaju i servisiranje opreme za kafu i poznavanje terena

-    Minimalno SSS

-    Obavezna vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač.

 

2.  PRODAJNI PREDSTAVNIK – HoReCa (regija Banja Luka)

-    2 izvršioca

Uslovi za prijem u radni odnos:

-    Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

-    Komunikacijske i pregovaračke vještine,

-    Minimalno SSS

-    Obavezna vozačka dozvola B kategorije- aktivan vozač.

-    Profesionalan pristup, brzina i fleksibilnost u radu.

 

Ukoliko posjedujete iskustvo u navedenim poslovioma i želju da budete dio Manuel Caffe  tima pošaljite vašu prijavu na mail adresu: [email protected]  

Oglas otvoren 15 dana od dana objave.

***

JU „CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA" BANjA LUKA

Resursni centar za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje

JOVANA RAŠKOVIĆA 28

78000 BANjA LUKA

 

Na osnovu člana 132.  Zakona o srednjem  obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS" broj: 41/2018, 35/2020, 92/2020 i 55/2023) Snežana Pajčin, direktor JU „Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka, donosi:

ODLUKU O

PONIŠTENjU KONKURSA

Poništava se Javni konkurs za popunu radnih mjesta u JU „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka, objavljen dana 29. 5. 2024. godine u Dnevnom listu „Glas Srpske",  pod djelovodnim brojem 546/24 od 24. 5. 2024.  godine, zbog tehničke greške.

***

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

Na osnovu čl. 77. i 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Sl.glasnik Republike Srpske", broj 97/16), člana 67.  Statuta Grada Banja Luka („Sl.glasnik Grada Banja Luka", broj 14/18 i 09/19)  člana 5, člana 7. stav 2. i člana 8.  Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 42/17), gradonačelnik Grada Banja Luka, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

 

I

           U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

 

1.  Samostalni stručni saradnik za održavanje

objekata niskogradnje .............................................. 1 izvršilac

2.  Samostalni stručni saradnik za bezbjednost saobraćaja .......... 1 izvršilac

3.  Samostalni stručni saradnik za pravne poslove.........................1 izvršilac

u Odjeljenju za komunalne poslove

4.  Viši stručni saradnik za komunalnu opremu .................... 1 izvršilac

u Odjeljenju za društvene djelatnosti:

     5. Samostalni stručni saradnik za kulturu ............................. 1 izvršilac.

 

II  - Opšti uslovi

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 

1.  da je državljanin RS, odnosno BiH;

2.  da je stariji od 18 godina;

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6.  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

7.  da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

III - Posebni uslovi

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za održavanje objekata niskogradnje, su:

 

-    VSS- dipl. građevinski inženjer (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-    položen stručni ispit za rad u upravi;

-    jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-    položen vozački ispit „B" kategorije;

-    licenca;

-    poznavanje rada na računaru.

 

       Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za bezbjednost saobraćaja, su:

 

-    VSS- dipl.inženjer saobraćaja (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-    položen stručni ispit za rad u upravi;

-    jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-    položen vozački ispit „B" kategorije;

-    poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za pravne poslove, su:

 

-    VSS-  dipl.pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-    položen stručni ispit za rad u upravi;

-    jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-    poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Viši stručni saradnik za komunalnu opremu, su:

 

-    VSS- inženjerstvo, tehnologija, poljoprivreda, šumarstvo ili grafika i dizajn (prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS);

-    položen stručni ispit za rad u upravi;

-    jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-    poznavanje rada na računaru.

 

 Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za kulturu, su:

 

-    VSS- društvenog smjera, umjetnost ili humanističke nauke (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

-    položen stručni ispit za rad u upravi;

-    jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-    položen vozački ispit „B" kategorije;

-    poznavanje rada na računaru.

      

  Kandidati koji konkurišu na radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit za rad u upravi, a koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

 

IV - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

-    Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 

1)  diplome o završenom fakultetu;

2)  uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15)

3)  isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4)  isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;

5)  izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B" kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2 i 5);

6)  izjavu ili ispravu da posjeduje ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili ovlaštenje za građenje objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili drugo odgovarajuće ovlaštenje koje obuhvata navedena ovlaštenja (licenca), (za radno mjesto pod rednim brojem 1).

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

    Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.   

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

V

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VI

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nataša Dimitrijević, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-563.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.                                                               

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici Grada Banja Luka.

***

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

SUDSKA POLICIJA

ALEJA Sv. SAVE bb

78000 BANjA LUKA

 

                Na osnovu člana 5. stav 2. i člana 35. stav 3. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 98/11 i 57/16), te Rješenja predsjednice Vrhovnog suda Republike Srpske, broj SU-SP-692-4/22 od 01.11.2022. godine, direktor Sudske policije Republike Srpske, r a s p i s u j e

 

 

J A V N I   K O N K U R S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNA MJESTA

U SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

 

1. Sudski policajac u Okružnom centru Sudske policije Banja Luka .......  3 (tri) izvršioca;

2. Sudski policajac u Okružnom centru Sudske policije Istočno Sarajevo ..... 2 (dva) izvršioca;

3. Sudski policajac u Okružnom centru Sudske policije Trebinje .......  1 (jedan) izvršioc.

4. Sudski policajac u Okružnom centru Sudske policije Bijeljina, u Grupi Sudske policije Srebrenica .......  1 (jedan) izvršioc;

 

 I Kandidati koji se prijavljuju moraju da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove :

 

         a)  Opšti uslovi :

 

-    državljanstvo RS, odnosno BiH,

-    da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini na osnovu izrečene disciplinske mjere,

-     da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna  kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja u skladu sa krivičnim zakonodavstvom i

-     da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nije odbio da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.

 

          b) Posebni uslovi :

-    Srednja škola unutrašnjih poslova ili druga srednja stručna sprema IV stepena sa završenom osnovnom obukom na policijskoj akademiji,

-    položen stručni ispit za zvanje policajca,

-    da posjeduje položen vozački ispit, odnosno da je stekao pravo upravljanja vozilom „B" kategorije,

-    ne stariji od trideset (30) godina,

-    da nije disciplinski kažnjavan i

-    potrebni zdravstveni i psihofizički uslovi prema normama predviđenim za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, za kandidate koji budu izabrani.

 

 II Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju :

-    popunjen prijavni obrazac,

-    biografiju sa podacima o kretanju u službi,

-    ovjerenu kopiju lične karte,

-    ovjerenu kopiju vozačke dozvole,

-    uvjerenje o državljanstvu,

-    uvjerenje o nekažnjavanju,

-    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

-    uvjerenje ili potvrda da kandidat nije disciplinski kažnjavan,

-       ovjerenu kopiju diplome, a za kandidate koji nisu završili srednju školu unutrašnjih poslova, potrebno je i uvjerenje o završenoj osnovnoj obuci na policijskoj akademiji,

-    ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

-         ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine prije objavljivanja javnog konkursa i

-    ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

III Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se razgovor i provjere fizičke sposobnosti, a o vremenu i mjestu obavljanja istog, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.         

         Nijedna pristigla prijava neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti sa nacionalnom manjinom, te na osnovu imovine, rođenja ili drugog statusa, izuzev prijava koje su nepotpune i neblagovremene.

IV Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu „Glas Srpske" i na njeb.sudpol-rs.pravosudje.ba.

V Prijave na konkurs sa popunjenim prijavnim obrascem, koji se nalazi na njeb.sudpol-rs.pravosudje.ba, i sa potrebnom dokumentacijom, zapakovano u kovertu, dostaviti lično ili putem pošte na adresu :

        Vrhovni sud Republike Srpske, kancelarija br.11, Aleja Svetog Save bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom „ za konkurs u Sudsku policiju Republike Srpske".

***

"INEGRAL INŽENjERING" a.d. LAKTAŠI, PJ BANjA LUKA

TRG REPUBLIKE SRPSKE 8/DžII

78 000 BANjA  LUKA

 

„Integral Inženjering" a.d. Laktaši raspisuje:

 

 

K O N K U R S

     za popunu upražnjenih radnih mjesta 

I

„Integral Inženjering" a.d. Laktaši prima u radni odnos na određeno vrijeme:

 

1.  Referent za pravne poslove ...................................  1 izvršilac

2.  Diplomirani pravnik – pripravnik  ………………………………… 1 izvršilac

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

·        Da je državljanin RS, odnosno BiH,

·        Da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III Posebni uslovi

1. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto referent za pravne poslove su:

·         Visoka stručna sprema - diplomirani pravnik,

·         Radno iskustvo 2 godine.

2. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto diplomirani pravnik - pripravnik su:

·         Visoka stručna sprema - diplomirani pravnik.

V Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako 

 slijedi:

Opšti uslovi:

·      Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni 

        list.

·      Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u 

       radni .  odnos.

Posebni uslovi:

1. Potrebna dokumentacija koju mora dostaviti kandidat za radno mjesto referent za pravne poslove je:

·         Diploma o završenom obrazovanju,

·         Dokaz o radnom iskustvu.

2. Potrebna dokumentacija koju mora dostaviti kandidat za radno mjesto diplomirani pravnik - pripravnik je:

·         Diploma o završenom obrazovanju.

 

VI Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

VII Integral inženjering podržava politiku jednakog tretmana kandidata i zaposlenih.

Nije dozvoljena diskriminacija kandidata i zaposlenih po osnovu boje kože, pola, vjerskog opredjeljenja, seksualne orijentacije, nacionalnosti, jezika, bračnog statusa ili po bilo kojem     drugom osnovu.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

"Integral Inženjering" a.d. Laktaši, PJ "Integral" Banja Luka, Kadrovska služba, Trg Republike Srpske

 8/DžII, 78 000 Banja  Luka.

Sa naznakom "Prijava na konkurs"

Email: sanja.milojevic@ ntegragrupa .

            ljubica.solak @integragrupa

            mirjana.savic@integragrupa

Kontakt telefon: 051/337- 453 - Kadrovska služba.

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC
VIDOVDANSKA BR. 5

78240 ČELINAC

 

O  G  L  A  S

za prijem  radnika

 

1.  Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći .......... 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

OPŠTI USLOVI:

   

1.  Da je državljanin  RS/BiH,

2.  Da je punoljetan,

3.  Da je zdravstveno sposoban,

4.  Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i

da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

POSEBNI USLOVI:

 

DOKTOR MEDICINE ILI DOKTOR SPECIJALISTA:

-    VSS, Medicinski fakultet ili završena specijalizacija,

-    Položen stručni ispit ili specijalistički ispit i

-    Edukacija – bazični trening za hitnu pomoć

              

Uz  prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih  uslova u  originalu ( originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:                                      

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o nekažnjavanju,                                         

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

- Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

- Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji i 

- Uvjerenje o završenoj edukaciji – bazični trening za hitnu pomoć.        

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glasu Srpske" i na

Birou rada Čelinac.

Prijave sa dokazima slati na adresu: JZU Dom zdravlja  „Sveti Vračevi" Čelinac,   Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji  za prijem radnika.

Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana    poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

JU OŠ „VUK KARADžIĆ" SITNEŠI

78 422 SITNEŠI - SRBAC

Telefon: 051/752-080

 

K O N K U R Sza  prijem radnika

 

1.  Sekretar škole (Diplomirani pravnik)– 1 radnik, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

  OPŠTI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

 

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

  POSEBNI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu  su:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,    

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti u prostorijama centralne škole u Sitnešima, dana 25.06.2023. godine od 1200 časova, dok će intervju biti istog dana od 1300 časova!

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona ( po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona ).

Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE" Banja Luka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

 

Adresa škole je:                                                                        

JU  Osnovna škola „Vuk Karadžić" Sitneši

Sitneši bb.  78 422 Sitneši, opština Srbac

sa naznakom – „Prijava na konkurs, ne otvarati"

***

JU OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ", GORNjI RIBNIK

RADE JOVANIĆA 38

79288 RIBNIK

tel.: 050/431-017, 431-475,

e-mail: os[email protected]

 

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA
JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVIĆ'' GORNjI RIBNIK

I-Predmet
Na osnovu člana 149. stav 1. tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike  Srpske’‘, broj: 81/22), člana 2. stav 1. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni  glasnik Republike Srpske" broj: 70/23.) i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović'' Gornji Ribnik broj: 401/24 od 06.06.2024. godine, Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović'' Gornji Ribnik.

III – Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović'' Gornji Ribnik, te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola  „Desanka Maksimović'' Gornji Ribnik može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin BiH/RS,
- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslove iz člana 150. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,na mjesto direktora škole mogu konkurisati i nastavnici i stručni saradnici iz člana 198.stav 2.zakona(’‘Službeni  glasnik Republike Srpske’‘, broj: 81/22),
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični  postupak za djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI– Potrebna dokumentacija
Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:
• diplomu o završenoj stručnoj spremi,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• uvjerenje o državljanstvu,
• potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
• ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
* uvjerenje o položeneom stručnom ispitu,
• uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
• uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
• prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
• preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
• kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
• ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,
• ovjerena izjava da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa .
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Desanka Maksimović'' , Gornji Ribnik ; Rade Jovanića 38,79288 Ribnik, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole'' Desanka Maksimović"Gornji Ribnik.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola „Desanka Maksimović'' Gornji Ribnik u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana