Te­ške sao­bra­ćaj­ne ne­sre­će na pu­te­vi­ma u BiH: Mo­to­ris­ta po­gi­nuo po­sli­je uda­ra u par­ki­ran golf

Te­ške sao­bra­ćaj­ne ne­sre­će na pu­te­vi­ma u BiH: Mo­to­ris­ta po­gi­nuo po­sli­je uda­ra u par­ki­ran golf 01.02.2018 13:35 | Ne­boj­ša To­ma­še­vić

Banjalu­ka - Mo­to­ci­klis­ta Slav­ko S. (61) iz Do­bo­ja pre­mi­nuo je od po­vre­da ko­je je za­do­bio ka­da je vo­ze­ći mo­to­cikl "sen­ke" uda­rio u par­ki­ran "golf" u mjes­tu Ve­li­ka Bu­ko­vi­ca.

Iz Po­li­cij­ske upra­ve (PU) Do­boj, na­vo­de­ći ini­ci­ja­le, ka­za­li su da se ne­sre­ća do­go­di­la uto­rak oko 15 ča­so­va.

- Po­vri­je­đe­nom mo­to­ci­klis­ti  po­moć je pru­že­na u do­boj­skoj bol­ni­ci, oda­kle je zbog te­ži­ne po­vre­da pre­ba­čen u Uni­ver­zi­tet­ski kli­ni­čki cen­tar Re­pu­bli­ke Srpske u Banjalu­ci. Na­ža­lost, pre­mi­nuo je usljed po­vre­da. Po­li­ci­ja je oba­vi­la uvi­đaj i u to­ku je is­tra­ga da bi se ut­vrdi­lo ka­ko je do­šlo do su­da­ra mo­to­ci­kla s "gol­fom" - ka­za­li su u PU Do­boj i is­ta­kli da ne mo­gu  na­vo­di­ti de­talje.

Pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma, stra­da­li mo­to­ci­klis­ta Slav­ko vo­zio se du­že vri­je­me iza "gol­fa" ko­jim je upravljao Ale­ksan­dar B. iz Do­bo­ja.

- Je­dan za dru­gim su išli naj­manje ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra. Ma­lo pri­je ne­sre­će vo­zač "gol­fa" je skre­nuo i par­ki­rao se po­red pu­ta, te iza­šao iz vo­zi­la. Mo­to­ci­klis­ta ga je vi­dio i po­ku­šao da ga iz­bje­gne, ali ni­je uspio, te je pro­la­ze­ći po­red njega za­ka­čio vo­zi­lo, što je bi­lo ko­bno. Mo­to­cikl se pre­vrnuo vi­še pu­ta, a nesrećni Slav­ko je pao na asfalt i za­do­bio te­ške po­vre­de - ka­zao je izvor bli­zak is­tra­zi.

Pre­ma njego­vim ri­je­či­ma, ljudi ko­ji su se na­šli u bli­zi­ni odmah su pri­trča­li une­sre­će­nom i po­zva­li hi­tnu po­moć.

Is­tog da­na do­go­di­la se sao­bra­ćaj­na ne­sre­ća na po­dru­čju Banjalu­ke, gdje je ipak za dla­ku iz­bje­gnu­ta tra­ge­di­ja, ka­da se vo­zač "fol­ksva­gen ti­gu­ana" Đor­đe Kre­me­no­vić (25) "za­ku­cao" u zid kod na­pla­tne ku­ći­ce na pu­tu Banjalu­ka - Kla­šni­ce u Gla­mo­ča­ni­ma. Kre­me­no­vić je, ka­ko sa­zna­je­mo, za­do­bio te­ške po­vre­de i pre­lo­me, te je pre­ve­zen u Uni­ver­zi­tet­ski kli­ni­čki cen­tar RS, gdje za­držan. Iz UKC-a, na­vo­de­ći ini­ci­ja­le, sa­op­šti­li su da je Kre­me­no­vić primljen u bol­ni­cu s pre­lo­mom pot­koljeni­ce i kar­li­ce.

- Pa­ci­jent Đ. K. je ho­spi­ta­li­zo­van u Kli­ni­ci za or­to­pe­di­ju i tra­uma­to­lo­gi­ju. Njego­vo zdrav­stve­no stanje je za sa­da sta­bil­no, te os­ta­je na daljem bol­ni­čkom li­je­čenju i pra­ćenju - kazali su u UKC-u RS.

U Po­li­cij­skoj upra­vi Banjalu­ka pot­vrdi­li su da se po­me­nu­ta ne­sre­ća do­go­di­la oko 22.50 ča­so­va i da uzrok još ni­je ut­vrđen.

Sao­bra­ćaj­ne ne­sre­će ju­če su se de­si­le i u Ze­ni­ci i kod Olo­va, u ko­ji­ma su po­vri­je­đe­ne još tri oso­be. U su­da­ru "fi­jat pun­ta" i "re­noa" u Ze­ni­ci te­že je po­vri­je­đen vo­zač "pun­ta" M. E., a la­kše vo­zač "re­noa" H. S. iz Ze­ni­ce. Po­vri­je­đen je i sa­pu­tnik u "pun­tu" M. M, a ljeka­ri se ni­su izja­sni­li o ste­pe­nu njego­vih po­vre­da. Na ula­zu u Olo­vo su­da­ri­la su se dva ka­mi­ona i tom pri­li­kom ni­ko ni­je po­vri­je­đen.

Na­pla­tne ku­ći­ce

Na­pla­tne ku­ći­ce u Gla­mo­ča­ni­ma u posljednjih ne­ko­li­ko go­di­na mjes­to su vi­še sao­bra­ćaj­nih ne­sre­ća u ko­ji­ma su po­gi­nu­le dvi­je oso­be, a vi­še ih je po­vri­je­đe­no. Kra­jem pro­šle go­di­ne na tom mjes­tu je stra­dao Ma­teo Puljak iz Banjalu­ke ka­da je "gol­fom 4" uda­rio u na­pla­tnu ku­ći­cu.

Banjalu­ča­nin Mi­ro­slav Maj­kić (40) u ju­lu 2015. "mer­ce­de­som" je uda­rio u be­ton­sko os­trvo kod je­dne od ku­ći­ca i po­gi­nuo.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica