Od ru­ke naj­mi­li­jih uga­še­na 33 ži­vo­ta

Od ru­ke naj­mi­li­jih uga­še­na 33 ži­vo­ta 18.10.2018 14:22 | Ne­boj­ša To­ma­še­vić

Banjalu­ka - Od ru­ke naj­bli­žih sro­dni­ka u posljednje tri go­di­ne ži­vot su iz­gu­bi­le 33 oso­be, od ko­jih je čak 20 žrta­va žen­skog po­la.

Pre­ma po­da­ci­ma po­li­ci­je, naj­češ­će su mu­že­vi ubi­ja­li su­pru­ge, dok je za­bilježe­no i ne­ko­li­ko slu­ča­je­va da su ro­di­telji pre­su­di­li dje­ci, a i ona njima. Crne po­li­cij­ske sta­tis­ti­ke go­vo­re da su po­ro­di­čna ubis­tva najčešće po­činjena sje­ki­rom ili no­žem. Ova oru­žja ko­riš­će­na su u 12 slu­ča­je­va ova­kvih zlo­či­na, a sa­mo u pet je upo­tri­jebljen pi­štolj ili ne­ko dru­go va­tre­no oru­žje.

- U pret­ho­dne tri go­di­ne za­bilježe­no je 29 slu­ča­je­va ubis­ta­va me­đu čla­no­vi­ma po­ro­di­ce i ro­dbi­nom u ko­ji­ma su ubi­je­ne 33 oso­be. Naj­vi­še slu­ča­je­va, njih 12, za­bilježe­no je 2016. go­di­ne, a la­ni je bi­lo 11 slu­ča­je­va, dok je 2015. go­di­ne za­bilježe­no šest ta­kvih zlo­či­na. Ove go­di­ne u prvih de­vet mje­se­ci za­bilježe­no je je­dno ubis­tvo me­đu sro­dni­ci­ma - ka­za­la je por­tpa­rol­ka Mi­nis­tar­stva unu­trašnjih po­slo­va Re­pu­bli­ke Srpske Da­ni­ca Gnjato­vić.

Do­da­la je da je od 2015. do da­nas za­bilježe­no pet ubis­ta­va dje­te­ta pri po­ro­đa­ju, kao i 14 si­lo­vanja me­đu blis­kim sro­dni­ci­ma.

To­kom is­tra­ge po­me­nu­tih zlo­či­na ut­vrđe­no je da je ve­ći­na ubi­ca ima­la odre­đe­ne psi­hi­čke pro­ble­me, a ubis­tvi­ma su ugla­vnom pret­ho­di­le žes­to­ke sva­đe. Stručnjaci iz oblas­ti psi­ho­lo­gi­je ka­žu da se ova­kva ubis­tva čes­to de­ša­va­ju ugla­vnom iz afe­kta i usljed na­ru­še­nih po­ro­di­čnih i emo­ci­onal­nih odno­sa.

- Naj­češ­ći ra­zlo­zi ubis­ta­va po­činjenih unu­tar po­ro­di­ce su ljubo­mo­ra bra­čnih su­pru­žni­ka, psi­hi­čki po­re­me­ća­ji usljed kon­zu­mi­ranja al­ko­ho­la i dru­gih uzro­ka. Oki­dač ovim zlo­či­ni­ma bi­la je i te­ška eko­nom­sko-so­ci­jal­na si­tu­aci­ja kao i ne­ra­zu­mi­je­vanje me­đu čla­no­vi­ma po­ro­di­ce - ka­za­la je Gnjato­vi­će­va.

Posljednji zlo­čin u po­ro­di­ci de­sio se u sep­tem­bru na Pa­la­ma gdje je Ne­nad Bo­žić (45) no­žem vi­še pu­ta ubo i us­mrtio oca Veljka (80) ko­jeg je, ka­ko se pre­tpos­tavlja, zas­ko­čio na spa­vanju. Na­kon zlo­či­na je krva­vih ru­ku iza­šao is­pred po­ro­di­čne ku­će na paljan­sku uli­cu Trif­ka Gra­be­ža, pa su ko­mši­je po­zva­le po­li­ci­ju ko­ja je brzo sti­gla i uhap­si­la ga. Pre­tpos­tavlja se da je Ne­nad oca ubio uju­tro i da su se ve­če pri­je zlo­či­na sva­đa­li.

Je­dan od naj­te­žih zlo­či­na de­sio se u okto­bru 2016. go­di­ne u Dra­go­ča­ju kod Banjalu­ke gdje je Ra­do­ji­ca Go­le­mo­vić (60) no­žem ubio su­pru­gu Bran­ki­cu (47) i si­na Bo­ži­da­ra (18) u njiho­voj po­ro­di­čnoj ku­ći, a po­tom je se­be ra­znio bom­bom.

Stra­vi­čan zlo­čin me­đu su­pru­žni­ci­ma de­sio se u ma­ju pro­šle go­di­ne u Ka­mi­ča­ni­ma kod Pri­je­do­ra gdje je Ali­ja Hrus­tić (49) no­žem i sje­ki­rom us­mrtio su­pru­gu Azru Hrus­tić (35) iz Pri­je­do­ra i njenog ljuba­vni­ka En­ve­ra Ha­li­la­gi­ća (41) iz Bi­ha­ća ko­jeg je s njom za­te­kao. Na­kon to­ga se pri­ja­vio po­li­ci­ji. Za ovo dje­lo je ne­da­vno osu­đen u pri­je­dor­skom Okru­žnom su­du na 35 go­di­na ro­bi­je.

Te­žak zlo­čin de­sio se i u de­cem­bru pro­šle go­di­ne u Ljes­kov­cu kod Bi­jeljine gdje je Mio­drag Lu­bu­ra pod okriljem no­ći na dan krsne sla­ve hi­ci­ma iz pi­štolja us­mrtio maj­ku Sav­ku (75), a ne­du­go po­tom i se­be.

Da ro­di­telji di­žu ru­ke na dje­cu, go­vo­ri i pri­mjer iz se­la Bre­zi­ča­ni kod Pri­je­do­ra gdje je Ra­do­van Đu­jić (73) sje­ki­rom ubio si­na Du­ška (44), a za­tim oti­šao da spa­va. On je ti­je­lo sa­krio na po­du ho­dni­ka, a svi­ma je go­vo­rio da mu je sin ne­gdje oti­šao. Zlo­čin je ot­kri­ven 5. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, a pro­tiv Đu­ji­ća je ne­da­vno po­di­gnu­ta op­tu­žni­ca.

Pre­ven­ci­ja

Psi­ho­log Aleksandar Mi­lić sma­tra da je pre­ven­ci­ja je­di­ni na­čin za spre­ča­vanje lo­ših po­ro­di­čnih odno­sa ko­ji mo­gu do­ves­ti do ubis­tva.

- Ne­op­ho­dno je po­sve­ti­ti vi­še pažnje men­tal­nom zdravlju i spre­ča­vanju lo­ših na­vi­ka ko­je do­vo­de do ve­li­kih zah­tje­va ljudi. Zbog vi­so­kih po­tre­ba nas­ta­je kon­flikt ko­ji ne­kad za­vrši tra­gi­čno. Druš­tvo i po­ro­di­ca mo­ra­ju da njegu­ju zdrav na­čin življenja - ka­zao je Mi­lić.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica