JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.07. 2018. godine

27.07.2018 00:18 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

*************

OPŠTINA LjUBINjE

NAČELNIK OPŠTINE LjUBINjE

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja

Opštinske uprave opštine Ljubinje

I - Načelnik opštine Ljubinje raspisuje javni konkurs za izbor i  imenovanje načelnika odjeljenja u Opštinskoj  upravi Ljubinje, i to:

1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu – 1 izvršilac

2. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i javne djelatnosti – 1 izvršilac

II - Opis poslova

Načelnik odjeljenja rukovodi odjeljenjem i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ljubinje.

Načelnik Odjeljenja za svoj rad odgovara načelniku opštine.

III - Mandat

Načelnika odjeljenja na prijedlog načelnika opštine imenuje Skupština opštine na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine opštine.

IV - Status

Načelnik odjeljenja ima status opštinskog službenika na rukovodećem radnom mjestu.

V  - Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje navedene funkcije u Opštinskoj upravi.

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere,  na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da se na njega ne odnose odredbe člana IX. stav 1. Ustava BiH

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

VI - Posebni uslovi

1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu:

- VSS -  završen pravni fakultet ili završen  prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravnog smjera obrazovanja,

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,

- da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

2. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i javne djelatnosti

- VSS završen pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravnog, ekonomskog ili društvenog smjera obrazovanja,

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,

- da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

VII - Potrebna dokumentacija

Prijava na javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu koji je dostupan na sajtu Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske a može se preuzeti i na šalter sali Opštinske uprave opštine Ljubinje.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci,

- ovjerenu fotokopiju lične karte,

- ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

- ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

- biografiju o kretanju u službi,

- uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi i

- uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)

- potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi iz člana 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave,

- potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

- potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na kandidate ne odnose odredbe člana IX tačka 1. Ustava BiH, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda,

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidat po završetku izborne procedure.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

VIII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Ljubinje će izvršiti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Komisija će sačiniti izvještaj i rang-listu prema uspjehu postignutom prilikom intervjua te dostaviti načelniku opštine na dalji postupak.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je predsjednik Komisije Marko Gordić, kontakt telefon 059 630 283.

Prijave se mogu podnijeti neposredno putem protokola u Opštinskoj upravi opštine Ljubinje ili poštom na adresu: OPŠTINA LjUBINjE, “KOMISIJA ZA IZBOR NAČELNIKA ODJELjENjA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE LjUBINjE”, Ul. Svetosavska br.2, 88 380 Ljubinje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica