JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.06 2018. godine

22.06.2018 00:11 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*********************

MINISTARSTVO PRAVDE

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BIJELjINA

raspisuje

  JAVNI KONKURS

 za prijem u radni odnos

-        Policajac  za unutrašnje obezbjeđenje (muški pol)...........................3 izvršioca

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:

- SSS IV stepen obrazovanja, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni ispit u oblasti izvršenja krivičnih sankcija – za rad u službi obezbjeđenja, poznavanje rada na računaru, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova policajac

 Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,

- diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završene razrede srednje škole,

- potvrdu o radnom iskustvu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Za kandidate koji ispune uslove konkursa vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti i provjera radnih sposobnosti.

Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata vrši Komisija imenovana od strane ministra pravde, a u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja, broj.08.030/020-820/10 od 18.10.2010. godine.

Provjeru radnih sposobnosti kandidata vršiće Komisija imenovana od strane direktora zavoda.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja

Kandidat koji zadovolji uslove na testovima provjere psihofizičke sposobnosti, radiće provjeru radnih sposobnosti (pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i intervju).

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti i radnih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni navesti u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul. Šabačkih đaka br.9. sa naznakom “Prijava za konkurs”.

************

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                               

                      

objavljuje

JAVNI KONKURS

- Za prijem sudskog izvršitelja za rad na neodređeno vrijeme ..…………….1 izvršilac

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

Završena viša upravna škola, VI stepen, gimnazija, srednja upravna škola ili druga srednja škola, IV stepen, položen stručni ispit za rad u organima uprave ili položen stručni ispit za sudske izvršitelje,

položen vozački ispit “B” kategorije i završen najmanje II stepen kursa za kompjutere

- radno iskustvo šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima

- probni rad u skladu sa zakonom

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu 

- rodni list

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili položen stručni ispit za sudske izvršitelje (original ili ovjerena kopija)

- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

                     

U prijavi je kandidat dužan navesti broj vozačke dozvole o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije i ime organa koji je izdao vozačku dozvolu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, kao i provjeru položenog vozačkog ispita “B” kategorije, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave sa kontakt telefonom dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.           

**************

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                          

 o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS

- Za prijem referenta za registraciju udruženja, fondacija, stranih nevladinih organizacija i političkih organizacija za rad na neodređeno vrijeme……………….1 izvršilac

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

Završena srednja stručna sprema IV stepen, položen stručni ispit za rad u organima uprave i završen najmanje II stepen kursa za kompjutere

- radno iskustvo šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima

- probni rad u skladu sa zakonom

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu 

- rodni list

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)

- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave sa kontakt telefonom dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.    © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica