JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31. 01. 2018. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31. 01. 2018. godine 02.02.2018 02:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 31.01. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu

"KOSMOS" BANjALUKA, Cetinjska br. 1

 raspisuje

OGLAS

 

I  Za prijem radnika na određeno vrijeme, i to:

1.      Diplomirani inženjer elektrotehnike, VSS, 2 izvršioca,

2.      Elektrotehničar - elektroničar, 10 izvršilaca.

        

II  Opšti uslovi:

1.      Da je državljanin RS ili BiH,

2.      Da je stariji od 18 godina,

3.      Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:

Ad 1:

- da imaju završen elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, VSS,

- poželjno radno iskustvo u struci.

Ad 2:

- da imaju završenu srednju elektrotehničku školu - elektronika,

- poželjno radno iskustvo u struci.

IV Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

V Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos" Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

VI Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

"NOVOGRADNjA" DOO

CERSKA 14, BANjALUKA

 raspisuje

KONKURS

za zapošljavanje

radnika građevinske struke (armirači, zidari, tesari, moleri, fasaderi)

Sve zainteresovane molimo da nas kontaktiraju putem telefonskog broja 051/432-902 svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Napomena: Razmatraće se i prijave radnika sa iskustvom u navedenim zanimanjima, a bez odgovarajuće stručne spreme.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JU MAŠINSKA ŠKOLA MRKONjIĆ GRAD

Sime Šolaje 91.

Telefoni: 050/212-976, 220-540

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor engleskog jezika, za 8 časova, do povratka radnika sa izabrane funkcije (najduže do 31.1.2019. godine), sa radnim iskustvom, izvršilaca 1.

     Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu - Prečišćeni tekst kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

       Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

     

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i      blagovremene prijave će se obaviti dana, 14.2.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Mašinska škola Mrkonjić Grad

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad, sa naznakom Komisiji za prijem.

*********

"MILTEX" DOO BANjALUKA

Knjaza Miloša bb

Telefon: 051-300-328

KONKURS

za prijem u radni odnos

- Šivači................................................5 (pet) izvršilaca

(radni odnos na određeno)  

Uslovi:

- tekstilna struka

- sa iskustvom

- doći lično u prostorije firme kako biste popunili naš obrazac,

u ulici Knjaza Miloša bb, Banjaluka

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

*************

JU OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" BISTRICA

BANjALUKA    

Bistrica bb

Tel. 051/277-057

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Nastavnik razredne nastave, puna norma rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u ponedjeljak, 12.2.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

                          ***********

JU CSŠ "IVO ANDRIĆ" PRNjAVOR

Ul. Rade Vranješević br.1. Prnjavor

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor mašinske grupe predmeta za 20 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

  - izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

  - uvjerenje o državljanstvu RS - BiH

  - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

  - dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

  - uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana, 13.2.2018. godine, u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na gore navedenu adresu adresu sa naznakom "prijava na konkurs".

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NIKOLA TESLA" PRNjAVOR

Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka - 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa šk.2017/18. godine, sa punim radnim vremenom.

2. Nastavnik u specijalnom odjeljenju - 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

         Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu,  Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),

9. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se intervju u ponedjeljak, 12.2.2018. godine, sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ "Nikola Tesla" Prnjavor.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole  u vremenu od  7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PRAVDE

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANjALUKA

Blagoja Parovića 139b, Banjaluka

tel: 051/366-600, faks 051/388-301,

E-mail kpzbanjaluka@mpr.vladars.net

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na period od 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog postavljanja, a kako slijedi:

1.1.   Pomoćnik rukovodioca ustanove u Službi za pravne, finansijske

      i opšte poslove......................................................................................1 izvršilac,

1.2.   Pomoćnik rukovodioca ustanove u Privredno-instruktorskoj

      službi......................................................................................................1 izvršilac,

1.3.   Pomoćnik rukovodioca ustanove u Zdravstvenoj

      službi.....................................................................................................1 izvršilac.

2. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjena radna mjesta iz tačke 1. javnog konkursa, moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

a) Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

- da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

b) Posebni uslovi:

Radno mjesto 1.1.

- VSS - pravnog ili ekonomskog smjera,

- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, i

- poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 1.2.

- VSS - ekonomski fakultet ili fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,

- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, i

- poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 1.3.

- VSS - medicinski fakultet i zvanje doktor medicine,

- najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

- položen stručni ispit iz oblasti zdravstva,

- licencu za obavljanje zdravstvene djelatnosti i

- poznavanje rada na računaru.

3.      Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi (ne starije od tri mjeseca),

- diplomu o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

- uvjerenje o radnom iskustvu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave,

- izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati nakon završetka izborne procedure.

4.      Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana računajući od dana posljednje objave.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Kazneno-popravni zavod Banjaluka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za "konkurs".

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obaviješteni.

5.      Javni konkurs će se objaviti putem JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu "Glas Srpske" i na njeb portalu Zavoda: www.zzzrs.net, te u Službenom glasniku Republike Srpske.

*****************

SPARTA DOO BANjALUKA

KARAĐORĐEVA 370

tel: +387 51 288-808

faks: +387 51 288-801

                                                         

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

 

Firma Sparta d.o.o iz Banjaluke, zbog povećanog obima posla, prima u radni odnos šivače kao i osobe zainteresovane za obuku na šivaćim mašinama.

Uslovi za prijem kandidata su:

•        poznavanje rada na šivaćim mašinama,

•        stepen školske spreme nije bitan.

Broj potrebnih radnika: 15

**********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" MRKONjIĆ GRAD

Njegoševa 15; 70260 Mrkonjić Grad

  raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad

I - Predmet

Školski odbor škole raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić".

II - Opis poslova

         Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

         Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

         Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

         Za direktora Javne ustanove Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske i

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

         Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član  IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V - Potrebna dokumentacija

 Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu - u kojoj kandidat, između ostalog, taksativno navodi svu dokumentaciju koju prilaže kako dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

         Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić"

Njegoševa 15, 70 260 Mrkonjić Grad sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora osnovne škole (NE OTVARATI)".

         Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

         Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

         Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VII - Napomena

         Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

****************

JU DJEČIJI VRTIĆ "NEVEN" ČELINAC

Vojvode Mišića br.2

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta – diplomirani vaspitač predškolske djece

u JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac

1.      Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1.1.   Diplomirani vaspitač predškolske djece – pripravnik – 1 izvršilac

1.2.   Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme

 do 31.8.2018. godine – 1 izvršilac

2.      Opis poslova

Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac.

3. Opšti uslovi za kandidate

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom

4. Posebni uslovi za kandidate

1.1.   - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača

 Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene    fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Diplomu,

- Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

- Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prijavljuje

- Biografiju,

1.2.   - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača

   Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Diplomu,

- Potvrdu o položenom stručnom ispitu,

- Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

- Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prijavljuje

- Biografiju,

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju 13.2.2018. godine u 13 časova.

         Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

         Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

         Sve informacije na telefon 051/551-345.

**********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ" LAKTAŠI

Karađorđeva 105, Laktaši

ŠKOLSKI ODBOR

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Laktaši

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Laktaši raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Laktaši.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad je odgovoran Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Laktaši se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Laktaši može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine n ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

- druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na navedenu adresu sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Laktaši.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomena

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru n imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Laktaši u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*************

"NOVA DI VRBAS"DOO BANjALUKA

 Braće Pišteljić 4

raspisuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, za rad na poslovima:

1. Rukovalac mašinama u pogonima za primarnu obradu drveta

2. Pomoćni radnik

Ukupno 10 izvršilaca.

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Pod 1.

Završen III ili IV stepen stručne spreme, drvoprerađivačke, metalske, elektro ili druge struke, sa ili bez radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren dok ne budu popunjena radna mjesta, a prijave se dostavljaju na adresu "Nova DI Vrbas" d.o.o. Banjaluka, Braće Pišteljić 4, lično ili putem pošte.

***********

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" ZALUŽANI

NENADA KOSTIĆA 7

 78214 ZALUŽANI

        

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Jovan Dučić" Zalužani

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola "Jovan Dučić" Zalužani raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Jovan Dučić" Zalužani.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Jovan Dučić" Zalužani se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola "Jovan Dučić" Zalužani može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

 - Izvod iz matične knjige rođenih,

 - Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na navedenu adresu sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Jovan Dučić" Zalužani

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola "Jovan Dučić" Zalužani u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" BANjALUKA

Ul. Branka Zagorca br. 1

78000 BANjALUKA

Tel: 051/431-770

raspisuje

KONKURS

za popunu radnog mjesta

1.      Profesor razredne nastave - na određeno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog bolovanja....... bez iskustava pripravnik

Opšti uslovi:

         Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Uredbe o pedagoškim standardima i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

         Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1)      Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

3) Izvod iz matične knjige rođenih;

4) Uvjerenje o državljanstvu;

Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:

1.      Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održan 12.2.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

"NOVI JELŠINGRAD" FABRIKA ALATNIH MAŠINA BANjALUKA

BRANKA PERDUVA 10A

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Mašinski inženjer ........................................... 1 izvršilac

2 Mašinski tehničar za obuku na mašini ............. 1 izvršilac

3. Glodač ........................................................................... 2 izvršioca

4. Zavarivač ................................................................... 5 izvršioca

5. Operater na apkant presi ........................................ 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. VSS mašinske struke, sa iskustvom, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit "B" kategorije i poznavanje engleskog jezika.

2. SSS sa ili bez iskustva.

3. KV ili VKV sa i bez iskustva

4. KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača

5. KV sa iskustvom

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na e-mail: jovana.simić@novijelsingrad.com ili na adresu:

"Novi Jelšingrad" d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka.

**********

JU GIMNAZIJA

Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.      Profesor likovne kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine - nepuna nastavna norma  16 časova u nacionalnom programu

2.      Profesor hemije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - puna nastavna norma u nacionalnom programu i programu međunarodne mature

3.      Profesor računarstva i informatike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - puna nastavna norma

4.      Radni odnos iz tačke 1.2. i 3. konkursa će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

         Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakonom o radu, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

         Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti:

         1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

         2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

         b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

         4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.

5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,

         6. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

         8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

         - vrsta posla,

         - stepen stručne spreme,      

         - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

         10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku          zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu    statusa),

         11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa),

         12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog        rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa (likovna kultura), koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 12.2.2018. godine, sa početkom u 12.40 časova; sa kandidatima iz tačke 2. konkursa (hemija) obaviće se dana 13.2.2018. godine, sa početkom u 12.40 časova; sa kandidatima iz tačke 3. konkursa (računarstvo i informatika) obaviće se dana 14.2.2018. godine sa početkom u 12.40 časova, u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13.

         Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

         Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na navedenu adresu.

                    

***********

"NETCOM SERVIS " SP BANjALUKA

FEDERIKA G. LORKE 17

raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

Radnik u servisu računara i fiskalnih sistema .......... 1 izvršilac

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Prijave slati na i-mejl: netcomservis@blic.net

****************

"ELNAR" DOO BANjALUKA

VELjKA MLAĐENOVIĆA BB

TELEFON: 051-450-220

raspisuje

OGLAS

- Diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer energetika ................................ 1 izvršilac

Nudimo:

Stalno zaposlenje uz prethodni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Rad u rastućem i prijatnom okruženju

Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Kvalifikacije:

Diploma inženjera elektrotehnike, smjer energetika

Poželjno prethodno radno iskustvo (nije uslov)

Obavezno posjedovanje vozačke dozvole

Obavezno osnovno poznavanje rada na računaru

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas na navedene kontakte.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

***************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400 GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.  Diplomirani inženjer mehatronike

 - praktična nastava - 3 časa u trećem razredu tehničar mehatronike,

2. Diplomirani inženjer elektrotehnike

- aplikativni programi - 2 časa u prvom razredu tehničar informacionih tehnologija.

Na određeno vrijeme od 12.2.2018. god. do kraja redovne nastave, tj. do 30.6.2018. godine

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

7.      Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

8.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

9.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10.    Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

11.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

12.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervju koji će se obaviti dana 12.2.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa naznakom "a konkurs" slati na adresu škole ili dostaviti lično u školi.

*****************

UNIVERZITET U BANjALUCI        

  raspisuje

KONKURS

I Za izbor nastavnika:

Za uže umjetničke oblasti:

1. Snimanje (nastavni predmeti: Fotografija 1-8; Fotografija I i II ) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:

2.      Elektroenergetika – 1 izvršilac

3.      Automatika i robotika – 1 izvršilac

4.      Mehanika fluida i hidropneumatski sistemi (nastavni predmeti: Mehanika fluida I; Mehanika fluida II; Hidraulika i pneumatika; Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina; Proporcionalna i servo tehnika) – 1 izvršilac

5.      Motori i motorna vozila (nastavni predmeti: Motorna vozila – teorija kretanja; Oprema motora; Uvod u sisteme vozila; Natpunjeni motori; Sistemi prenosa snage i upravljanja na vozilima) – 1 izvršilac

6.      Dermatovenerologija – 1 izvršilac

7.      Dječija i preventivna stomatologija – 1 izvršilac

8.      Autorsko pravo i pravo industrijske svojine (nastavni predmet: Pravo intelektualne svojine) – 1 izvršilac

9.      Fizička geografija – 1 izvršilac

10.    Atomska, molekularna i hemijska fizika (fizika atoma i molekula, uključujući sudare, interakcija sa radijacijom, magnetna rezonanca, Mesbauerov efekat) – 1 izvršilac

11.    Eksploatacija fluida – 1 izvršilac

II Za izbor saradnika:

Za užu umjetničku oblast:

1.      Produkcija (nastavni predmeti: Pozorišna i radio produkcija 1-8; Filmska i TV produkcija 1-8; Menadžment u kulturi 1-4) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:

2.      Hirurgija – 10 izvršilaca

3.      Sestrinstvo – 3 izvršioca

4.      Radiologija – 1 izvršilac

Opšti uslovi:

1.1    Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 Posebni uslovi

2.1    Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Napomena:

- Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9, stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 84/14 i 38/17).

- Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojem: 7. Dječija i preventivna stomatologija – 1 izvršilac i za izbor saradnika pod rednim brojevima 2. Hirurgija – 10 izvršilaca; 3. Sestrinstvo – 3 izvršioca i 4. Radiologija - 1 izvršilac, sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu. 

         Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojem 1. Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 2. i 3. Elektrotehničkom fakultetu, Patre br. 5, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 4. i 5. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 6. i 7. Medicinskim fakultetu, Save Mrkalja 14, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 8. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 9. i 10. Prirodno-matematičkom fakultetu, Mladena Stojanovića

- Pod rednim brojem 11. Rudarskom fakultetu, Save Kovačevića bb, 79 101 Prijedor

Za izbor saradnika:

- Pod rednim brojem 1. Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 2, 3. i 4. Medicinskim fakultetu, Save Mrkalja 14, 78000 Banjaluka

                                                                                                               © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica