На­мир­ни­ца ко­ја може да вас ра­збу­ди брже од ка­фе

Agencije
На­мир­ни­ца ко­ја може да вас ра­збу­ди брже од ка­фе

Уко­ли­ко је први ко­рак ко­ји на­пра­ви­те ују­тро по­се­за­ње за шо­љи­цом ка­фе, можда ћете због сље­деће чиње­ни­це про­мије­ни­ти миш­ље­ње.

Док ра­збуђива­ње ка­фом за­ви­си од ко­личини ко­фе­ина, ја­бу­ка те­лу да­је по­тре­бну енер­ги­ју због при­ро­дног шећера фру­кто­зе и не ос­тав­ља не­га­ти­вне по­сље­ди­це на ор­га­ни­зам, тврде стручња­ци.

Ја­бу­ка је до­бра и због чиње­ни­це да не па­да те­шко на желу­дац, што код ка­фе ни­је случај, а је­дна­ко та­ко и не утиче на при­ти­сак. На­ра­вно да ће ко­фе­ин у ка­фи има­ти бо­љи ефе­кат код са­мог ра­збуђива­ња, али не тре­ба за­не­ма­ри­ти бла­го­да­ти ја­бу­ке. Она ће тије­ло ра­збу­ди­ти на при­ро­дан и ла­ган начин, због ко­јег се неће по­ја­ви­ти нер­во­за и не­дос­та­так сна, што може би­ти по­сље­ди­ца испи­ја­ња ка­фе.

Осим то­га, ја­бу­ка је бо­га­та и ви­та­ми­ни­ма А, Б и Ц, али и пе­кти­ном ко­ји у ор­га­ни­зму ап­сор­бу­је во­ду и отро­ве. Ка­фа ће бо­ље дје­ло­ва­ти у ра­збуђива­њу, али с мо­гућим по­сље­ди­ца­ма, док је ја­бу­ка здра­ви начин буђења тије­ла.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана