ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 2.12.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

********

**********

 

ЈУ СШЦ "ПЕТАР КОЧИЋ" ЗВОРНИК,

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за  пријем у радни однос радника за попуну упражњених радних мјеста:

 

1. Наставник физичког васпитања, 18 часова, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства,

  -  занимање: професор физичког васпитања, професор физичке културе, професор физичког

васпитања и спорта.

2. Наставник српског језика, 15 часова, 1 извршилац, лице радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме,

  -  професор српског језика и књижевности, дипломирани филолог – србиста.

3. Наставник енглеског језика, пуна норма, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања,

    -  професор енглеског језика и књижевности, дипломирани филолог - англиста.

Услови конкурса:

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр.1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15) и захтјевима јавног конкурса.

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

1) увјерење о држављанству,

2) извод из матичне књиге рођених,

3) љекарско увјерење накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије

заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства

личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела

сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против 

достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7) увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.        

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

 1)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 2)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске   уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 15.12.2020. године у 10 часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.       

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник, Вука Караџића 69, 75 400 Зворник, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у разматрање.

***

 ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ

расписује :

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем намјештеника  у радни однос на неодређено вријеме на упражњено радно мјесто:

 

1. Одржавање чистоће просторија - чистачица  - 1 извршилац

 

Опис послова:

Намјештеник  чија попуна се врши овом јавним конкурсом обављаће послове у складу са  Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Шековићи.

 

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година ,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу у општинској управи.

 

Посебни услови:

1. НК радник

 

Уз пријаву кандидат је дужан приложити:

 

• Кратку биографију,

• Фотокопију личне карте,

• Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,

• Увјерење о некажњавању које није старије од шест мјесеци,

• Доказ да се против кандидата не води кривични поступак које није старије од шест мјесеци,

• Личну изјаву овјерену од стране надлежног органа о испуњавању услова из тачке 5. Општих услова  (да  није отпуштен из органа управе…)

• Личну изјаву овјерену од стране надлежног органа о неспојивости и сукобу интереса

(чл. 151. и 151. а) Закона о  локалној самоуправи.

 

Све  приложене копије потребно је овјерити.

Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или путем поште на адресу: Општина Шековићи , ул. Јосипа Ковачевића бб, са назнаком "Пријава на јавни

конкурс за пријем намјештеника"

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске" и порталу Завода за запошљавање.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Сви кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса биће позвани на интервју.

***

ШКОЛСКИ ОДБОР

СШЦ "МИЛОРАД ВЛАЧИЋ" ВЛАСЕНИЦА

расписује

КОНКУРС

за избор директора школе

 

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова:

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

2. да је старије од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

испуњава и сљедеће услове:

5. има завршен први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

6. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из претходне тачке,

7. није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе,

9. има положен стручни испит за обављање васпитно-образовног рада,

10. испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе (оригинал или овјерене копије) о испуњавању услова:

- кратку биографију у којој се наводе до сада остваривани резултати у васпитно-образовном раду,

- диплому о стеченом образовању,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије ступања на дужност,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење којим доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен

- програм рада у наредном четворогодишњем мандату.

Директор школе именује се на период од 4 године.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије морају бити овјерене.

О резултатима конкурса Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора.

О резултатима конкурса кандидати ће бити писменим путем обавијештени.

Пријаве се могу доставити путем поште на адресу ЈУ СШЦ "Милорад Влачић" Власеница, ул. Св. апостола Петра и Павла бр.37., 75 440 Власеница.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана