ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.05.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

********

„ АВИЦ -ЕНГ ПЈ ФОЧА"

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

 

 1. Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом -1 извршилац, са радним искуством, на одређено радно вријеме.
 2. Дипломирани инжењер геодезије са лиценцом -1 извршилац , са радним искуством, на одређено радно вријеме.
 3. Дипломирани инжењер технологије материјала, са лиценцом - 1 извршилац , са радним искуством, на одређено радно вријеме.
 4. Дипломирани инжењер рударства са лиценцом - 2 извршиоца, са радним искуством, на одређено вријеме .
 5. Дипломирани инжењер безбједности са лиценцом - 1 извршилац са радним искуством, на одређено радно вријеме .
 6.  Преводилац, Професор српски - енглески језик , 2 извршиоца, са или без радног искуства, на одређено радно вријеме .
 7. Преводилац, Професор српски - кинески језик, 2 извршиоца, са или без радног искуства, на одређено вријеме .
 8. Дипломирани инжењер геодезије ( количински геодета ), 2 извршиоца са или без радног искуства, на одређено радно вријеме .
 9. ВСС - друштвеног смјера , економски или правни ( Администратор ),            2 извршиоца, са или без радног искуства, на одређено радно вријеме .
 10. ВСС - дипломирани правник ( Кадровска служба ), 2 извршиоца, са или без радног искуства, на одређено радно вријеме .
 11. ССС - техничког смјера ( помоћник геодете ), 8 извршилаца, са или без радног искуства, на одређено радно вријеме.
 12. КВ радник - водоинсталатер, са радним искуством, 2 извршиоца, на одређено радно вријеме.
 13. Руковалац грађевинским машинама:
  1. Багериста,             2 извршиоца
  2. Возач кипера ,          4 извршиоца
  3. Утоваривач - руковалац  1 извршилац
  4. Возач миксера,         4 извршиоца
  5. Вучни воз - руковалац,   1 извршилац

14 . Изградња тунела

14.1. Радник на бушењу/минирању - 4 извршиоца

14.2. Заваривач/варилац,    2 извршиоца

14.3. Радник,              8 извршилаца

15. Бетонски радови

15.1. Армирач,            2 извршиоца

15.2. Тесар,               2 извршиоца

15.3. Бетонар,             4 извршиоца

15.4. Радник на скели,       2 извршиоца

15.5. Радник,               8 извршилаца

16 . Цјевовод

16.1. Заваривач/варилац,     4 извршиоца

 

Радници ће радити на пословима Грађевински пројекат изградња хидроелектране Б 1, Б-2а, Б 3 на ријеци Бистрици.

 

Општи услови који кандидати морају да испуњавају

 1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ
 2. Да је старији од 18 година
 3. Да има општу здраствену способност
 4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање  шест мјесеци.
 5. Да се на њега не односи члан 9. став 1. Устава Босне и Херцеговине

 

Посебни услови

 1. За радна мјеста 1,2,3,4,5, ВСС - са траженим занимањем, са радним искуством и посједовањем лиценце.
 2.  За радна мјеста 6,7,8,9,10, ВСС - са траженим занимањем, са или без радног искуства.
 3. За радно мјесто 11 ССС - техничког смјера (средња геодетска или грађевинска школа)
 4. За радна мјеста од 13.1. закључно са 16.1. - ССС, ВК; КВ, НК без или са  искуством на истим или сличним пословима .

 

Укупан број потребних извршиоца јесте 74 радника.

 

Потребна документа

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом ( својеручно потписаном, са назначеном адресом становања и бројем контакт телефона ), кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова за наведена радна мјеста, оригинал или овјерену копију и то :

 - Извод из матичне књиге рођених

 - Увјерење о држављанству

 - Доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

  најмање шест мјесеци.

 -Диплома или увјерење о завршеној школској спреми

 - Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

  незапослених лица која траже запослење, након стицања школске спреме или  након престанка радног односа.

-Овјерена изјава да се на њега не односи члан 9. став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

Директор АВИЦ-ЕНГ ПЈ Фоча ће рјешењем формирати комисију која ће прегледати документацију свих кандидата и обавити интервју са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове за наведена радна мјеста.

Интервју са кандидатима који доставе потпуну и благовремену документацију обавиће се у просторијама АВИЦ-ЕНГ ПЈ Фоча, а о термину и сатници накнадно ће бити обавјештени .

Изабрани кандидати су дужни да, по завршетку изборне процедуре доставе љекарско увјерењу о општој здраственој способности од овлаштене здраствене установе.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене конкурсна комисија неће узимати у разматрање.

Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објављаивања у дневном листу " Глас Српске " .

Пријаве са доказима могу се доставити лично или путем поште на адресу 

АВИЦ -ЕНГ ПЈ Фоча, Улица: Петра Кочића 1, 73 300 Фоча, са назнаком " Пријава на конкурс

" .Јавити се на контакт тел: +387/65 817 924

***

КПЗ  ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

I  Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање помоћника директора за Службу третмана Казнено поправног Завода Требиње.

 

II Опис посла

    Дјелокруг послова помоћника директора за Службу третмана КПЗ-а Требиње је:

Организација послова и руковођење радом службе, предлаже програм и план рада службе третмана, прати и анализира и одговоран је за спровођење програма и планова рада службе третмана, врши надзор над спровођењем третмана у Заводу, врши контролу начина одређивања и реализације програма поступања, врши контролу законитости и правилности пријема и отпуста затвореника, предлаже мјере за унапрјеђење процеса ресоцијализације затвореника, одобравање и кориштење погодности,  унапрјеђује стручни рад и стара се о стручном усавршавању запослених у служби третмана, учествује у изради подзаконских аката из дјелокруга рада службе, сарађује са руководиоцима других служби на реализацији утврђеног програма поступања, обавља и друге послове по налогу директора Установе.

III Мандат помоћника директора за Службу третмана КПЗ-а Требиње траје 5 година уз могућност поновног постављења.

IV Општи услови

 • да је држављанин РС или БиХ,
 • да је старији од 18 година,
 • да има општа здравствену способност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у овој Установи,
 • да се против лица не води кривични поступак;
 • да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ, три године прије објављивање јавног конкурса,
 • да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,
 • да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима.

V Посебни услови

 1. Да има високу стручну спрему смјера прописаног Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста („Службени гласник РС" бр.109/18).
 2. Да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања  на пословима  извршења кривичних санкција, послије завршеног првог циклуса студија и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом.
 3. Да има положен стручни испит  из области извршења кривичних и прекршајних санкција.

VI Потребна документација

     У пријави на конкурс, кандидати су обавезни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова и то:

 •     Извод из матичне књиге рођених,
 •     Увјерење о држављанству,
 •     Овјерену фото-копију дипломе о стеченој стручној спреми,
 •     Овјерену фото-копију увјерења о положеном стручном испиту из области извршења кривичних и прекршајних санкција,            
 •     Потврду о радном искуству од најмање три године у траженом степену образовања  на  пословима  извршења кривичних санкција,
 •      Овјерену изјаву да лице није отпуштано из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
 •     Овјерену изјаву да се на лице не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,
 •     Доказ да лице није осуђивано  за кривично дјело од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у овој Установи (издаје МУП)
 •     Доказ да се против лица не води кривични поступак ( издаје Суд).

               Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат ће доставити до окончања процедуре избора.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Глас Српске.

      Непотпуне и неблаговремене изјаве неће се узимати у разматрање.

       Пријава на конкурс са доказима о испуњености општих и посебних услова достављају се лично или путем поште на адресу:

       Казнено поправни Завод Требиње, ул. Републике Српске бр.31, са назнаком „За Конкурс".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана