ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.01. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

******

 

ЈУ Ош”Свети Сава” Нови Град

 Николе Пашића 13

 79220 Нови Град                                                                                

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1)  Наставник разредне наставе – 100 % норме – 1 извршилац до повратка радника са боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом,

2)  Наставник хемије –  8,33 % норме – 1 извршилац до краја школске 2022/2023. године, лице са искуством и положеним стручним испитом,

3)  Наставник математике - 66,67 % - 1 извршилац до краја школске 2022/2023. године, лице са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1.  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3.  да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци),  које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења),

4.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца са подацима о врсти посла, степену стручне спреме  и дужини оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним стажом,

5.  увјерење о положеном стручном испиту, односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

7.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије бораца

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана  13.02.2023. године у 10:00  часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.Пријаве са потребном документацијом са назнаком „ за конкурс”, доставити путем поште на адресу  школе.     

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

Компанија CALZEDONIA GROUP производна јединица НОВИ ГРАД

 

тражи  раднике у производњи више извршилаца

 

 

Опис посла:

 

Пазни послови у производњи , шивачи, контролори, паковање......

 

Падно искуство није обавезно нити познавање шивања.

Обука обезбјеђена код послодавца.

превоз обезбјеђен

Од кандидата очекујемо изражене комуникациске вјештине, одговорност, спремност на преузимање одговорности и способност за тимски рад.

ЦВ можете слати на е-mail: [email protected], или донијети лично у просторије фирме у Пољавнице бб, Нови Град.

Такођер се можете јавити на број телефона 066/800-466.

Конкурс је отворен до 15.02.2023.

***

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 2.

79102 ПРИЈЕДОР

 

 

К О Н К У Р С

За упражњено радно мјесто

 

1. Рачуновођа школе, на неодређено вријеме, пуна норма, за лице са искуством и положеном лиценцом;

 

Поред општих услова, прописаних Законом о раду  кандидат треба да испуњава  и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању  завршен најмање први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, кандидати су обавезни приложити :

1.  Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2.  Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

3.  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4.  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.  Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

7.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма економије, финансија или рачуноводства у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8.  Одговарајућу лиценцу  у складу са законом којим се уређује област рачуноводства;

9.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10.         Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11.         Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: 1) врста посла, 2) степен стручне спреме и 3) дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

12.         Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца (није потребно за радна мјеста под рб. 6 и 7);

13.         Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца (није потребно за радна мјеста под рб. 6 и 7);

14.         Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида (није потребно за радна мјеста под рб. 6 и 7);

Увјерења из тач. 4 и 5  Школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 10.2.2023. године са почетком у 09,00 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***

 ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица

 Ђакона Авакума 15

 79240 Козарска Дубица

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1) Наставник физичког и здравственог васпитања (9 часова), на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, приправник ......................................................... 1 извршилац

Општи и посебни услови које треба да испуњавају кандидати предвиђени су одредбама Закона о раду  и Закона о основном васпитању и образовању члан 114. и 115.  а пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у  основној школи .

Одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача прописана је врста стручне спреме и која лица могу да буду ангажована на наведена радна мјеста, односно које услове кандидати треба да испуњавају у погледу стручне спреме.

 

I Општи услови конкурса које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од 6 мјесеци,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. општих услова за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа, а увјерење о невођењу поступка (тачка 6.) кандидат је дужан доставити уз пријаву на конкурс.

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потписану од старне кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а што подразумјева:

1  овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

7  увјерење општиног/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чланом 125., став (5) и члан 198. Закона о основном васпитању и образовању .

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак 09.02.2023. године са почетком у 12:30 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве слати искључиво поштом на адресу школе, са назнаком „за конкурс”. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске”.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана