ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************

*********************

ОПШТИНА РУДО

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи Рудо

 

I - Начелник општине Рудо расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме и попуњавање упражњеног радног мјеста службеника, и то:

1. Самостални стручни сарадник за рачуноводство и књиговодство буџетских корисника - службеник пете категорије првог звања ..................................1 извршилац.

II - Опис послова

Послови наведеног радног мјеста утврђени су Правилником о унутрашњој организацији  и систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо.

III - Општи услови за кандидате:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

IV - Посебни услови за кандидате:

- висока стручна спрема - економски факултет - 240 ECTS бодова,

- једна година радног искуства у траженом степену стручне спреме,

- положен стручни испит за рад у управи и

- познавање рада на рачунару.

Изузетно, лице које је радило у другим органима и организацијама, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења. У противном, престаје му радни однос.

V - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидати прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији сљедећа документа о испуњавању општих и посебних услова:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, не старије од шест мјесеци,

3. Увјерење да кандидат није осуђиван, не старије од 3 мјесеца, издаје МУП по мјесту рођења (за лица рођена у Републици Српској, увјерење ће се прибавити службеним путем),

4. Потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву у писаној форми:

а) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 44. и 45. Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске” број: 97/16).

5. Диплому о стручној спреми,

6. Исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда-увјерење, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

8. Доказ о познавању рада на рачунару (увјерење, сертификат)

9. Лична карта или пасош,

10. Увјерење о општој здравственој способности - доставља изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре,

11. Увјерење о статусу члана породице погинулог борца - достављају само кандидати који имају тај статус.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VI - Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у пријемној канцеларији Општинске управе Рудо или путем поште, на адресу: Општина Рудо - Комисија за спровођење поступака по јавном конкурсу за попуњавање упражњеног радног мјеста, ул. Ђенерала Д. Д. Михаиловића 41, Рудо. Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Слађана Пушоњић, шеф Одсјека за општу управу и друштвене дјелатности, контакт телефон: 058/711-164.

 

VII - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и  дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб-страници општине Рудо.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана