ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

****

ОСНОВНИ СУД У МОДРИЧИ

ЦАРА ЛАЗАРА 9

74 480 МОДРИЧА

 

 

ИСПРАВКА И ДОПУНА ЈАВНОГ КОНКУРСА

за пријем у радни однос на неодређено вријеме секретара суда број: 086-0-Су-20-000 458 од 15.6.2020. године

 

И

У тачки II, став 1. тачка 8. конкурса мијења се и гласи: “најмање 5 (пет) година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у републичким органима управе и одговарајуће искуство на организационим пословима и”.

 

У тачки II, став 2. иза текста: “доказ о радном искуству” додаје се текст који гласи: “увјерење о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе,”.

 

II

 

У осталом дијелу конкурс остаје непромијењен.

***

ОПШТИНА ШАМАЦ

К. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за пријем на рад приправника у

Општинску управу општине Шамац

 

I - Расписује се јавни конкурс у Општинској управи општине Шамац на одређено вријеме у трајању од годину дана:

 

- приправник са завршеним правним факултетом - висока стручна спрема (VII степен) стручне спреме, или завршен најмање први циклус школовања правног факултета, који је вреднован са 240 ECTS  .................................... 1 (један) извршилац.

 

- приправник са завршеним пољопривредним факултетом - висока стручна спрема (VII степен) стручне спреме, или завршен најмање први циклус школовања пољопривредног факултета, који је вреднован са 240 ECTS .........1 (један) извршилац.

 

II - Општи услови за заснивање радног односа:

 

- да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16).

 

 

III -  Потребна документа

 

          Приликом подношења пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију пасоша или личне карте, увјерење о држављанству РС, односно БиХ и овјерене изјаве у писаној форми:

1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

2. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

4. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Као доказ о испуњености посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију:

- дипломе о стручној спреми,

- доказ о чињеници непостојања радног стажа у струци са ВСС, након стицања исте, односно прилаже се овјерена фотокопија радне књижице (насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име, презиме и др., подаци о школској спреми, укључујући странице о запослењу и стажу) или потврда/увјерење Завода за запошљавање да није регистрован у подацима из матичне евиденције.

 

IV - Интервју и избор кандидата

 

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће усмену провјеру, а о мјесту и времену одржавања исте кандидати ће бити обавијештени појединачно писменим путем и огласом на интернет страници Општинске управе.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњењу  општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, те увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављаних доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

         

V - Рок за подношење пријава и објављивање конкурса

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

          Особа задужена за давање додатних информација о јавном конкурсу је Смиљанић Срђан самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, контакт телефон: 054/620-230.

 

Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама Општинске управе Општине Шамац. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа општине Шамац, 76230 Шамац, К. А. Карађорђевића бр.4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ САВА” ТЕСЛИЋ

МАРКА ПЕЈИЋА 8

74 270 ТЕСЛИЋ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

I Подаци о радном мјесту

 

Технички секретар/секретарица – 1 извршилац.

Трајање рада: рад на неодређено вријеме.

 

II Општи услови за пријем

 

Потребно је да кандидат  испуњава опште услове прописане Законом о раду и то:

1. да је држављанин БиХ, да је старији од 18 година и да има општу здравствену способност.

 

III Посебни услови за пријем

 

Поред општих услова, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ ДЗ “Свети Сава” Теслић, за радно мјесто технички секретар/секретарица: 

- да има ССС, завршену средњу школу друштвеног смјера,

 

IV Потребна документација

 

Кандидати су уз захтјев и биографију дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената:

1.       Увјерења о држављанству,

2.       Извода из матичне књиге рођених,

3.       Личне карте,

4.       Љекарског увјерења (доставља изабрани кандидат  у року од 5 дана од дана пријема одлуке о избору),

5.       Дипломе о завршеној средњој школи,

 

V Подаци о пријави на конкурс

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс не отварај” на протокол или на адресу: ЈЗУ Дом здравља “Свети Сава” Теслић, улица Марка Пејића, број 8.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата, неће бити узете у разматрање.

***

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за

пријем на праксу судијског приправника - волонтера

 

најдуже на период до 2 године - 1 извршилац

 

 

1. Кандидат треба да испуњава опште услове:

 

- да је држављанин БиХ,

- да је пунољетан,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

 

2. Кандидат треба да испуњава посебне услове и то :

 

- завршен правни факултет,

 

Сви кандидати за судијског приправника - волонтера који буду испуњавали услове конкурса биће позвани на разговор.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу Основни суд у Добоју, улица Светог Саве 22, Добој.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена и др).

 

Изабрани кандидати достављају након спроведеног јавног огласа, а прије ступања на приправничку праксу увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

 

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

 

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba  а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног конкурса неће бити предмет разматрања.

***

ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ

КРАЉА ПЕТРА И БР. 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста без заснивања радног односа у Основном суду у Дервенти на одређено вријеме (двије године).

 

1. Судијски приправник – волонтер – 2 (два) извршиоца

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2. општа здравствена способност

3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу,

4. да се не води кривични поступак

 

Посебни услови:

1. Правни факултет

2. Познавање рада на рачунару

 

Потребна документација:

1. увјерење о држављанству

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о невођењу кривичног поступка

4. доказ о школској спреми

5. увјерење о здравственој способности

6. краћа биографија и контакт телефон.

 

Документи под р.б. 1. и 3. не смију бити старији од шест мјесеци.

Документи под р.б. 5 ће доставити кандидати који уђу у ужи избор.

 

Избор кандидата за радно мјесто судијски приправник – волонтер ће се вршити након обављеног интервјуа са кандидатима.

 

Конкурс ће бити отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Основни суд у Дервенти, улица Краља Петра I број : 6, 74 400 Дервента. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана