ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.08. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ ОШ “ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ” ПРИБОЈ

75249 Прибој

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

у школској 2019/2020. години

 

1. Наставник разредне наставе ПО Липовица, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, до 8.4.2020. године  - извршилац један (1).

2. Наставник физике, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова седмичне норме, на одређено вријеме до 31.8.2020. године - извршилац један (1)

3. Наставник математике, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 4 часа седмичне норме, на одређено вријеме (до повратка радника са функције директора) до 31.8.2020. године - извршилац један (1) 

4. Наставник демократије и људских права, лице са радним искуством, 1 час седмичне норме, до 31.8.2020. године, - извршилац један (1)

   

Општи услови прописани Законом о раду (“Сл. гл. РС”, бр.1/16, 66/18) које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалних злоупотреба и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена

Увјерење из тачке 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови су:

1) завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, након пријема у радни однос.

Потребна документација:     

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање :

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног  испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 26.8.2019. године у просторијама школе од 9 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирања и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Вељко Чубриловић”, Прибој, 75 249 Прибој. Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

***

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

76313 БРОДАЦ – БИЈЕЉИНА 

расписује 

  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник њемачког језика................1 извршилац на ½ норме, на одређено вријеме до краја школске 2019/20. године, односно до 31.8.2020. године, лице без радног искуства - приправник,

2. Наставник демократије и људских права .......1 извршилац на 3 часа седмично, на одређено вријеме до краја школске 2019/20. године, односно до 31.8.2020. године, са радним искуством,

  

Уз потписану пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидати прилажу сљедећа документа:

I –Општи услови

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити

службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II –Посебни услови

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

незапослених лица,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради

о кандидату из категорије борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Кандидат пријаву на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, доставља на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Бродац, 76313, или лично доноси у секретаријат школе.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се накнадно позивати на тест и интервју.

Уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се као да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се узимати у разматрање.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тест дана, 26.8.2019. године,

са почетком у 9 сати, након теста обавиће се интервју са почетком у 10 сати.

Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о одлуци о пријему.

За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити лично или путем телефона на број - 055/321-066.

***

 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ        

“КРИЈЦОС” БИЈЕЉИНА                                                    

Ул. Сремска бр.3                                                                                         

 

Фирма “КРИЈЦОС” д.о.о. Бијељина, која пружа услуге коцкања и клађења(Маџбет кладионице) расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос:

                                                                      

 1. Књиговођа ........... 1 извршилац

                                                                        

Опис посла:

- Самостално књижење пословних промјена

- Робно и финансијско књиговодство

- Израда IOS-а

- Припрема података и састављање мјесечних, кварталних и годишњих финансијских и статистичких извјештаја у складу са важећим прописима

- Праћење и усклађивање салда - конта

- Платни промет, књижење извода

- Унос дуготрајне материјалне имовине, обрачун амортизације

- Израда завршних годишњих извјештаја за пореске потребе, рачун добити и губитка, биланса и сл.

- Израда завршних годишњих извјештаја за потребе статистике и јавне објаве

- Израда свих потребних књиговодствених докумената за потребе интернет игара на срећу и осталих игара на срећу

- Праћење законских прописа и промјена везаних за књиговодство, пореске прописе, радно и трговинско законодавство и законодавство игара на срећу

- Обрачун ПДВ-а

- Самостално књижење улазних, излазних фактура

- Вршење контроле исправности документације

 - Одговорно комплетирање и архивирање комплетне улазне документације

- Усаглашавање помоћних евиденција са евиденцијом у главној књизи

- Обрачуни зарада, накнада зарада и других личних примања;

- Административно-технички послови.

 

Услови:

- Завршен економски факултет

- Најмање 5 година радног искуства

- Положен испит за сертификованог књиговођу

- Одговорност, тачност и прецизност у раду

- Жеља за усавршавањем и напредовањем

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона +38163/584-320 или да пошаљу документацију на мејл: stefan.milinovic@maxbet.rs.

 

Оглас је отворен 20 дана од објављивања.

***

 

ЈУ ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ” ЈАЊА

Јања, Бијељинска 250

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник демократије и људских права, 5 часова редовне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме а најдуже до 31.8.2020. године. 1 извршилац.

2. Наставник хемије, 12 часова редовне наставе, приправник, на неодређено вријеме,  1 извршилац.

3. Дефектолог , пуна норма , лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за радна мјеста гдје се тражи конкурсом)

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је конкурс расписан за пријем радника у радни однос са искуством,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана, 26.8.2019. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Меша Селимовић” Јања, обавиће се тест, а у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања .

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”, БИЈЕЉИНА

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник њемачког језика - 1 извршилац, на 12 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, а најкасније до 7.5.2020. године;

2. Наставник ликовне културе, 1 извршилац, на 7 часова редовне наставе, са радним искуством, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а најкасније до 18.10.2020. године;

3. Наставник демократије, 1 извршилац ,1 час редовне наставе, са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године;

4. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме , до повратка директора са функције а најкасније до 31.8.2020. године;

5. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме , а најкасније до 31.8.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 28.8.2019. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Бијељина обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ ОШ “ДВОРОВИ” ДВОРОВИ         

 

Расписује :

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник демократије и људских права – 3 часа седмично, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, на одређено вријеме, до краја школске 2019/20. године, односно до 31.8.2020. године, извршилац....1

 

Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом која мора бити потписана, од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона кандидат прилаже сљедећа документа:

 

I - Општи услови

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне или Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,( не старијим од 1.10.2011. године, односно од почетка издавања извода са трајним роком важења), или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да се против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена

- Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Поред доказа о испуњавању општих услова, потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

II - Посебни услови

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, , (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, 

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код ког је радни стаж остварен , уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,                                      

 Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана, 29.8.2019. године, са почетком у 9 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање, јер не испуњавају услове конкурса.

Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 

Пријаве слати на адресу школе: ЈУ Основна школа “Дворови” Дворови, Карађорђева број 111, 76311 Дворови, са назнаком “Комисија за избор радника” или лично доносе у секретаријат школе.

***

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БИЈЕЉИНА

 

 

Расписује

 

К О Н К У Р С

за избор директора

Јавне установе Пољопривредне и медицинске школе

Бијељина

 

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16 и 66/18) испуњава и посебне услове предвиђене чланом 129. став (2) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18).

 

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе овјерене копије или оригинале сљедећих докумената:

- Диплому о стеченој стручној спреми (кандидат мора да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240, ECTS бодова или еквивалент),

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи,

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци),

- Приједлог програма рада директора школе у наредном четворогодишњем мандату,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

- Љекарско увјерење (доставља изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

- Увјерење о неосуђиваности (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата).

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити лично у секретаријат школе сваким радним даном од 8 до 12 часова или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, Семберских ратара бр.1, 76300 Бијељина, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Сви кандидати ће о резултатима конкурса бити писмено обавијештени у року од осам дана од дана завршетка процедуре о избору и именовању директора школе.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана