ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 02.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 02.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 02.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

***************

СШЦ  “ГЕМИТ-АПЕИРОН”

БАЊАЛУКА

Ул. Пере Креце 13

78000 БАЊАЛУКА

 

 

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме за школску 2020/21. годину

 

1. Проф. православне вјеронауке на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту ........................................................................................... 1 извршилац

2. Проф. исламске вјеронауке на одређено вријеме, до завршетка наставе у другом полугодишту ...................................................................... 1 извршилац

 

 Поред општих услова, утврђених законом  којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Потребна документација:

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2. Диплома о завршеном образовању,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Извод из матичне књиге држављана.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци), доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања .

О времену и мјесту интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем електронске поште.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

***

“ГЕРМАНЏ ШРАФ” ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Ивана Горана Ковачића

78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

 

 - Машински техничар(м).........................................................1 извршилац

 

Опис посла:

- послови складиштара  и  трговца

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона: 065/533-290.

Оглас остаје отворен  15 дана од дана објаве.

***

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

Ул. Бранка Пердува 10А,

78000 БАЊАЛУКА

 

На основу чл.39. Одлуке о организовању Фабрике алатних машина “Нови Јелшинград” д.о.о.

Бањалука доносим

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Металоглодач                                                                      2 извршиоца

2. Заваривач                                                                            5 извршилаца

3. Металостругар                                                                  2 извршиоца

 

 

Услови: Поред  општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове: и то:

1.      

 

1. КВ ИЛИ ВКВ са искуством

 

2. КВ или ВКВ са   искуством за рад на пројектима за реномиране скандинавске купце,

      Нудимо:

- додатне стимулације на плату

- сертификацију

- смјештај за лица из удаљених мјеста.

 

3. КВ ИЛИ ВКВ са искуством

 

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити  на е-mail: info@novijelsingrad.com или на адресу послодавца.        

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

Ул. Војводе Степе Степановића бр.44

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор српског језика, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године, непуна норма (4 часа) - лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу,

2. Професор њемачког језика, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године, непуна норма (8 часова) - лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу,

3. Професор руског језика, 1 извршилац на одређено вријеме  до 31.8.2021. године, непуна норма (2 часа) - радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 14.9.2020. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком “Пријава на конкурс” (нагласити радно мјесто на које се кандидат пријављује).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА, БАЊА ЛУКА

Ул. Пиланска бб

78000 Бањалука

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

Поништава се дио конкурса ЈУ Технолошке школе Бањалука објављен дана 19.8.2020. године у дневним новинама “Глас Српске “ под тачком 4.  која гласи :  Професор за наставни предмет екологија, ВСС, 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2021. године - приправник.

 

Наведена тачка конкурса се поништава ради допуне наставне норме раднику који је технолошки вишак.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

БАЊАЛУКА

 

 

ИЗМЈЕНА

дијела јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста

 

У јавном конкурсу објављеном 26.8.2020. године у “Гласу Српске” за попуну упражњених радних мјеста  мијења се сљедеће:

Дио текста конкурса: “У радни однос примају се лица са радним искуством и положеним стручним испитом”

мијења се и гласи:

“За радно мјесто под бројем 1. у  радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

За радно мјесто под бројем 2. и 3. у радни однос прима се приправник”.

Остали дио конкурса остаје неизмијењен.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Ул. Ђуре Даничића бр.2А

78000 Бањалука

 

 

Исправља се дио конкурса (под тачком 2.), који је објављен дана 26.8.2020. године, тако да гласи: професор енглеског језика - 1 извршилац, 14 часова, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, са радним искуством.

 

У осталом дијелу, текст конкурса остаје неизмијењен.

***

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Ул. Цетињска бр. 1,

78000 Бањалука

 

расписује

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

- Библиотекар, ВСС, 1 извршилац на неодређено вријеме, пуно радно вријеме.

У радни однос се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за библиотекара.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

 Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеном стручном испиту за библиотекара,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

  Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

  Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана  11.9.2020. године (петак).

 Са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 14.9.2020. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

   Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

   Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВ. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ПИСКАВИЦА

Пискавица бб

78217 Пискавица

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Педагог – непуна радна норма (80% пуног радног времена) на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства,

2. Рачуновођа – непуна радна норма (80% пуног радног времена) на неодређено вријеме.

 

На радно мјесто педагог, прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

На радно мјесто рачуновођа, прима се лице са радним искуством и одговарајућом лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за радно мјесто педагога треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за радно мјесто рачуновођа, треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 105. и чланом 129. став 3. Закона о основном васпитању и образовању. Послове рачуновође може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење за изабраног кандидата из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, за радно мјесто педагог,

4. Одговарајућа лиценца која се издаје у складу са законом којим се уређује област рачуноводства, за радно мјесто рачуновођа,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио  разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе обавиће се интервју и тестирање у сљедећем термину:

 

1. Интервју и тестирање кандидата за радно мјесто педагог, 80% пуног радног времена, до повратка радника са породиљског одсуства, одржаће се 17.9.2020. године (четвртак) у просторијама школе с почетком у 8 часова,

2. Интервју и тестирање кандидата за радно мјесто рачуновођа, 80% пуног радног времена на неодређено вријеме, одржаће се 17.9.2020. године (четвртак) у просторијама школе с почетком у 8 часова.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве за радно педагог, слати на адресу школе  са назнаком “за конкурс – педагог”.

Пријаве за радно мјесто рачуновођа, слати на адресу школе са назнаком “за конкурс – рачуновођа”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Ул. Саве Ковачевића бб

78000 БАЊАЛУКА

расписује                                         

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 6 извршилаца

2. Водитељ продуженог боравка - непуна норма 50%, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити  18.9.2020. године са почетком  у 9 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце и обавезно ношење заштитне маске.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком “ЗА КОНКУРС “.

***

ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

Ул. Владике Платона бр.2

78000 Бањалука

 Расписује

 

                                                                         И

 

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

 

 

I  Назив радног мјеста:

 

 

1. Судијски асистент …………………… 2 извршиоца на неодређено вријеме,

 

2. Курир ………………………………………. 2 извршиоца на неодређено вријеме,

 

3. Референт за управљање предметима ……………………. 2 извршиоца на неодређено вријеме,

 

4. Референт извршења ……………………. 2 извршиоца на неодређено вријеме,

 

5. Судски извршилац …………………….. 1 извршилац на неодређено вријеме,

 

6. Књиговођа – економ ………………. 1 извршилац на неодређено вријеме.

 

 

           II Посебни услови:

 

 

             Поред општих услова прописаних Законом, кандидати требају да испуњавају и посебне услове:

 

              За радно мјесто под редним бројем 1.

 

             - ССС – завршена гимназија, економска, управна или друга средња школа друштвеног или техничког смјера,

            - 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

            - положен стручни управни испит,

            - познавање рада на рачунару.

         

          За радно мјесто под редном бројем 2.

 

          -  ВКВ радник или завршена средња школа - III степен стручне спреме,

         -  6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

     

              За радно мјесто под редним бројем 3.

 

            - ССС – завршена гимназија, средња економска школа или управна школа,

            -  6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

            -  положен стручни управни испит,

            -  познавање рада на рачунару.

 

          За радно мјесто под редним бројем 4.

 

         -  ВШС или ССС - завршена виша школа друштвеног смјера – V степен стручне спреме, или гимназија или економска школа – IV степен стручне спреме,

        -  1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима,

        -   положен стручни управни испит,

        -  познавање рада на рачунару.

 

          За радно мјесто под редним бројем 5.

 

        -  ССС – завршена гимназија или друга средња школа – IV степен стручне спреме,

        -  6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

        -  положен стручни управни испит,

        -  положен возачки испит “Б” категорије,

        -  познавање рада на рачунару.

 

        За радно мјесто под редним бројем 6.

 

     -  ССС - завршена средња економска школа - IV степен стручне спреме,

     -  6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

     -  положен стручни управни испит,

     -  познавање рада на рачунару.

 

II

          Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова  (у оригиналу или овјерену фотокопију):

             

             -  диплому - свједочанство о завршеној школи,

             -  извод из матичне књиге рођених,

             -  увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,

             -  увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

             -  доказ о траженом радном искуству,

            -  увјерење о положеном стручном управном испиту за радно мјесто под редним   бројем: 1, 3, 4, 5 и 6,

              - доказ о познавању рада на рачунару за радно мјесто под редним бројем: 1, 3, 4, 5 и 6.

              -  положен возачки испит “Б” категорије за радно мјесто под редним бројем 5.

 

III

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

            Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити претходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

 

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања .

         

            Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу суда

са назнаком:  - ЗА КОНКУРС –

 

IV

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се Секретар суда.

***

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР

 

 

На основу члана 107. Закона о средњем образовању и васпитању директор објављује:

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

 

У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста који је објављен 26.8.2020. године у дневном листу “Глас Српске” врши се исправка у ставу 1:

у тачки 5. умјесто “5 часова” треба да стоји “10 часова”

у тачки 8 умјесто “12 часова” треба да стоји “11 часова”

у тачки 9. умјесто “14 часова” треба да стоји “10” часова”

Остали дио конкурса остаје неизмијењен.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БАРАЋИ

МРКОЊИЋ ГРАД

 

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

         Поништава се дио огласа објављеног дана 19.8.2020. године у дневном листу “Глас Српске”. Поништење се односи на тачку 1. огласа који гласи:

- Наставник хемије - 4 часа у ЦШ Бараћи, радник са искуством до краја школске 2020/2021. године 

Остали дијелови конкурса остају исти.

***

ЈУ ОШ “ДРИНИЋ” ДРИНИЋ

ЦЕНТАР 13

79290 ПЕТРОВАЦ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Опис радног мјеста

1. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2020/2021. години .........1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из става 1. тачка 4) и тачка 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова  за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

Посебни услови су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

6. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, ако је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс са доказима  о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу школе са назнаком “за конкурс”.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу.

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у уторак (11.9.2020. године у 9 часова). Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се кандидат не појави на тестирању или интервју , сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања (“Глас Српске”).

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана