JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 12. 2017. године

JУ ЗЗЗ РС
JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 12. 2017. године
JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 12. 2017. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

****************

"НОВА ДИ ВРБАС" ДОО БАЊАЛУКА

БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋА 4

 расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на одређено вријеме уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме, сљедећег занимања :

1. Шумарски инжењер – прерада дрвета      2  извршиоца

Поред општих услова предвиђених законом, пожељно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

Компетенције и вјештине:

- ВСС;

- Релевантно искуство у преради дрвета и/или производњи намјештаја;

- Активно познавање рада на рачунару.

Личне особине:

- комуникацијске и организацијске вјештине;

- способност ефективног управљања временом и организацијом људи;

- способност организовања и рада у тиму.

2. Машински инжењер                   2 извршиоца

Поред општих услова предвиђених законом, пожељно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

Компетенције и вјештине:

- ВСС;

- Релевантно искуство у струци (искуство у преради дрвета и/или производњи намјештаја је предност);

- Активно познавање рада на рачунару.

Личне особине:

- комуникацијске и организацијске вјештине;

- способност ефективног управљања временом и организацијом људи;

- способност организовања и рада у тиму.

3. Комерцијалиста                          2 извршиоца

Поред општих услова предвиђених законом, пожељно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

Компетенције и вјештине:

- ВСС/ВШС/ССС (предност ВСС);

- Неопходно радно искуство у пословима продаје и набавке;

- Активно познавање страних језика (предност њемачки и енглески језик);

- Возачка дозвола Б категорије (активан возач),

- Познавање рада на рачунару (MS Office).

Личне особине:

- изражена комуникативност, продајне и преговарачке вјештине,;

- способност организовања и рада у тиму као и способност самосталности у извршавању послова;

- познавање домаћег и регионалног тржишта;

- спремност за обављање осталих послова по потреби фирме.

Оглас остаје отворен до попуне, а пријаве са доказима о испуњавању услова и кратком биографијом достављају се на адресу: "Нова ДИ Врбас" д.о.о. Бањалука, Браће Пиштељића 4, лично или путем поште.

*************

"ВИТАМИНКА" АД БАЊАЛУКА

БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋА 22

Објављује:

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на неодређено вријеме уз пробни рад

1.      Компресориста ......................................... 1 извршилац

Поред општих услова за пријем у радни однос предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- ССС/КВ смјер машински, електро или металски

- положен стручни испит за руковаоца компресорских постројења (пожељно)

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању наведених услова доставити на адресу "Витаминка" а.д. Бањалука, Браће Пиштељића бр.22 (са назнаком: Пријава на оглас).

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

***************

ЈУ ОШ "КОЗАРСКА ДЈЕЦА"

Српски бедем 95/17

78400 ГРАДИШКА

 расписује  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац, на одређено вријеме до 30.6.2018. (пола радног времена)

Општи услови за пријем у радни однос:

1. Да је држављанин РС и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да је радно способан

4. Да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног интегритета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови

Водитељ продуженог боравка-пола радног времена - Завршен први циклус студијског програма и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године и стручно звање професор разредне наставе, односно висока стручна спрема и и радно искуство након стицања стручне спреме у васпитно-образовном процесу.

Сматраће се да испуњавају овај услов и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци и немају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, као и кандидати који су по раније важећим прописима испуњавали услове у погледу степене и врсте стручне спреме.

      Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, поред адресе, броја телефона и списка докумената који се достављају, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (које неће бити враћане) сљедећих докумената:

 1. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

 2. Извод из матичне књиге рођених са неограниченим роком важења или овјерена копија важеће личне карте;

 3. Љекарско увјерење о радној способности које није старије од 6 мјесеци и које доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа;

 4. Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа за кандидата који буде изабран путем јавног конкурса, а прије заснивања радног односа, уколико је кандидат рођен на територији РС или у иностранству. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа.

5. Диплома о завршеном одговарајућем циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за лица која се налазе на тој евиденцији (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

8. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж са назнаком степена стручне спреме, врсте посла и дужине оствареног стажа по врстама посла

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове биће обављен у петак,    12.1.2018. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће позивати посебно на интервју, а ако се не појаве у заказано вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

 **************

"НОВА ДИ ВРБАС" ДОО БАЊАЛУКА

Браће Пиштељића 4

расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на одређено вријеме уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме, сљедећег занимања:

1. Возач камиона за превоз трупаца - штицара 3 извршиоца                                              

Поред општих услова предвиђених законом, пожељно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

Компетенције и вјештине:

- ВК/КВ возач моторних возила;

- Возачка дозвола Ц/Ц1Е/ЦЕ категорије;

- Релевантно радно искуство;

Опис посла:

- Превоз трупаца из шумских газдинстава до фирме;

- Рад на дизалици за утовар, истовар и слагање трупаца;

- Одржавање возила и техничке исправности возила.

Оглас остаје отворен до попуне, а пријаве са доказима о испуњавању услова и кратком биографијом достављају се на адресу: "Нова ДИ Врбас" д.о.о. Бањалука, Браће Пиштељића 4, лично или путем поште.                                                                                                              

**************

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА АД

БАЊАЛУКА

Браће Подгорника бр.8

    

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- ССС, IV степен (било којег занимања) ....... 3 извршиоца за рад у Сектору квалитета

Услови:

IV степен стручне спреме

Са или без радног искуства

Познавање рада на рачунару

Радници (М) – због сложености рада у производњи

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања те на интернет страници Друштва њњњ.ливницајелсинград.цом

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail мирјана.лазицЖјел.ливар.си

**********

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

78000 БАЊАЛУКА,

Јована Дучића 23

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

Наставни предмет:

1. Професор обое (половина наставне норме) - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, а најдуже до краја наставне 2017/2018 године,

2. Професор солфеђа (пуна норма) – 1 извршилац на одређено вријеме, а најдуже до краја наставне 2017/2018 године,

3. Професор њемачког језика (8 наставних часова) – 1 извршилац на неодређено,

4. Дипломирани педагог – на неодређено вријеме - приправник.

Потребни услови за раднике:

Поред општих услова утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о средњем и основном образовању и васпитању.

Кандидати морају имати завршен одговарајући инструментални одсјек музичке академије, а под редним бројем 3. завршен филолошки факултет - професор њемачког језика и књижевности - 240 ECTS. Кандидат под редним бројем 4. мора имати завршен филозофски факултет – дипломирани педагог.

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом, изузев кандидата под редним бројем 4.

Уз пријаву се прилажу:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, диплома музичке академије (одговарајућег смјера) или другог наведеног факултета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење да није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-  извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-        увјерење о држављанству РС,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

-        увјерење издато од Завода о запошљавању о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефона и друго) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Музичка школа "Владо Милошевић" Бањалука, улица Јована Дучића број 23.

Напомена: Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 16.1.2018. године, у 12 часова у просторијама музичке школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима. Изабрани кандидат ће накнадно а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 

****************

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГРАДИШКА,    

Видовданска бб

расписује:

КОНКУРС

 

за пријем радника

1. Професор прехрамбене групе предмета, 22 часа наставе - један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на неодређено вријеме

                                                                               

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова, прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Општи услови за пријем у радни однос:

1) да је држављанин Републике Српске или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије, биолошко-прехрамбени смјер (завршен први циклус студија студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова).

- најмање 12 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о:

-        врсти посла

-        степену стручне спреме

-        дужини оствареног радног стажа

 (за радно мјесто под бројем 1.)

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју и тестирање утврђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ће се обавити у четвртак, 11.1.2018. године, у 12 часова у просторијама школе. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ПРЊАВОР

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

ГОРЊИ СМРТИЋИ

  расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставник разредне наставе 1 извршилац, у подручном одјељењу Палачковци, до повратка наставнице са неплаћеног одсуства, најдуже до 1.11.2018. год.

За наведено радно мјесто у радни однос се прима лице са радним искуством.

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са   Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) заинтересовани кандидати достављају документацију:

• из члана 7. и то:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

• из члана 8. став 2 Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

                           

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју 12.1.2018. г. у 12 часова у ОШ "Свети Сава" Горњи Смртићи.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

         Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу: ОШ "Свети Сава"

Горњи Смртићи, 78438 Смртићи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана