ЈУ ЗЗЗ РС – Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 8.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

********

********

ЈУ Основна школа „Петар Кочић"

Козлук, 

 

 расписује :

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

 

1.Наставник разредне наставе у ПО Тршић ,  пуна норма, одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдаље до 31.08.2024.године  - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописа  важећим до ступања на снагу овог закона  („Службени гласник РС" број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 125.став (4) и  (5) Закона.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1.да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине ,а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.да је пунољетан ,што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3.да је радно способан,а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за раду школи, те за кривична дјела учињена против:службене дужности,   злоупотреба опојних средстава , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата  школа прибавља службеним путем

5.увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа

6.увјерење да против кандидата   није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Уз потписану пријаву  поред наведеног ,кандидат је дужан доставити документацију

на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1.овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у одређеној области  или еквивалент,односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника ,стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС" број:77/09; 86/10;25/14;76/15).

2.увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи

предмета ,које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

5.увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописима којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

6.увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

7.увјерње издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која траже посао,

8.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца,

9.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана, 22.05. 2024.године у 13.00 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Петар Кочић" Козлук обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ,односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Петар Кочић" Дринска 70, 75413 Козлук.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у Гласу Српске.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса ,након прегледа достављене документације ,школа ће поставити  на огласној табли.

***

 ЈУ Средњошколски центар „Петар II Петровић Његош", Шековићи

    расписује :

 

КОНКУРС

за пријем радника у школској 2023/2024 години

 

1.  Педагог ................................. пуно радно вријеме,  до 31.08.2024.године, лице са искуством и положеним стручним  испитом

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду  („Службени гласник РС", број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука УС и 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 102., 104. и 105. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС", број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23),  као и друге услове прописане  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС", број: 120/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама („Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

  Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

  Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

  Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

  Увјерење о подацима из посебног  Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

  Увјерење да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

-    Овјерену  фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквавилент;

-    Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

-    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена);

-    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,након стицања стручне спреме;

-    Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врсти посла;

-    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

-    Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС", број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23),  и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о средњем образовању и васпитању  испуњавали услове у погледу профила и звања стручних сарадника  .

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана  23.05.2024.године  у  10,30 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар „Петар II Петровић Његош", ул.Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком „Пријава на конкурс" и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.  

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана