ЈУ ЗЗЗ РС – Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 8.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

********

********

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТИЧНОМ САРАЈЕВУ

 

објављује

К О Н К У Р С

за избор

у научно-наставна звања, умјетничко-наставна звања и сарадничка звања

 

Чланица Универзитета: Академија ликовних умјетности Требиње

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) – група предмета Сликарство ...................................... 1 извршилац

2. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) – група предмета Графички дизајн .............................................................. 1 извршилац

Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

Чланица Универзитета: Филозофски факултет Пале

Катедра за компаративистику

1. За избор наставника у звање у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Опште студије књижевности ............................... 1 извршилац

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

Чланица Универзитета: Музичка академија Источно Сарајево

1. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво-сви облици стваралаштва) - група предмета Флаута ...................... 1 извршилац

2. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво-сви облици стваралаштва), Теоријско – умјетничка група предмета ................  извршилац

Вука Караџића 30, 71 126 Источно Сарајево

Чланица Универзитета: Саобраћајни факултет Добој

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Транспортно инжењерство ............................................... 1 извршилац

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

Чланица Универзитета: Медиицнски факултет Фоча

1. За избор наставника у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина .............. 1 извршилац

2. За избор наставника у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина  ............. 1 извршилац

3. За избор наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина  ........................ 1 извршилац

ставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство ................................................ 1 извршилац

5. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Физиологија (укључујући и цитологију) ........................................ 1 извршилац

6. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Психијатрија ..............................................................................1 извршилац

Студентска 5, 73 300 Фоча

Чланица Универзитета: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Пословне финансије .....................................................................1 извршилац

Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

Чланица Универзитета: Технолошки факултет Зворник

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друга  инжењерства и технологије ..........................................................1 извршилац

Каракај 1, 75 400 Зворник

Чланица Универзитета: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија ........................... 1 извршилац

2. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Шумарство ................................................................. 1 извршилац

Вука Караџића 30, 71 126 Источно Сарајево

Чланица Универзитета: Економски факултет Пале

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Предузетничка економија ................................................. 1 извршилац

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

Чланица Универзитета: Факултет пословне економије Бијељина

1. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Рачуноводство и ревизија ........................................................ 1 извршилац

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

Кандидати за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање на Универзитету у Источном Сарајеву морају испуњавати услове прописане чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) или услове прописане у члану 77. или члану 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), у зависности да ли се ради од лицима из члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) која имају право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

У научно-наставна звања, умјетничко-наставна звања и сарадничка звања не може бити бирано лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дјело против полног интегритета, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и лице које је теже прекршило кодекс професионалне честитости у складу са Законом о високом образовању.

Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу:

-  извод из матичне књиге рођених,

- овјерене копије диплома о сваком нивоу/степену високог образовања тј. о завршеном првом, другом и  трећем циклусу студија, односно о стеченој високој стручној спреми, научном степену магистра наука и научном степену доктора наука које кандидат посједује, а у зависности од звања за које кандидат конкурише,

- доказ о ранијем избору у звање (ако је раније биран),

- доказе о испуњености осталих услова за избор у звање у зависности од звања на које кандидат конурише за избор тј. доказе о испуњености услова за избор у звање из члана 81. или члана 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) или из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20),

- кратку биографију и библиографију, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,

- овјерену изјаву да кандидат правоснажном пресудом није осуђен за кривично дјело против полног интегритета, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

- овјерену изјаву  да кандидат није теже прекршио кодекс професионалне честитости.

Поред наведених услова кандидати који конкуришу на Академији ликовних умјетности Требиње за избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва) – група предмета Сликарство, потребно је да испуњавају и сљедеће услове:

- Завршена Академија ликовних умјетности или Факултет ликовних умјетности - смјер Сликарство- други циклус студија-магистериј или мастер студиј.

- Кандидати који се пријаве на конкурс, приликом предаје докумената треба да доставе и најмање 10 опремљених радова из области за коју конкуришу

Кандидати који конкуришу на Академији ликовних умјетности Требиње за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва) – група предмета Графички дизајн, потребно је да испуњавају и сљедеће услове:

-Завршена Академија ликовних умјетности или Факултет ликовних умјетности - смјер Графички дизајн- други циклус студија-магистериј или мастер студиј.

- Кандидати који се пријаве на конкурс, приликом предаје докумената треба да доставе и најмање 10 опремљених радова из области за коју конкуришу

Према условима за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), имају право да буду бирана лица из члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20), односно лица која су већ бирана у звања и која су до ступања на снагу раније важећег Правилника о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске", број: 2/22), у истом провела више од једне половине изборног периода.

У свим осталим случајевима избора у звање примјењују се услови за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања, предвиђени чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) и Правилником о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања („Службени гласник Републике Српске", број: 69/23).

Кандидати на које се односи члан 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) су у обавези да у пријави на конкурс за избор у звање наведу да ли користе право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

Са кандидатима који су поднијели благовремене, уредне и потпуне пријаве на Конкурс и који испуњавају опште и посебне услове Конкурса биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на адресе факултета/академија Универзитета у Источном Сарајеву.

 Уколико кандидат конкурише за више позиција наведених у Конкурсу, дужан је поднијети пријаве појединачно за сваку.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СОКОЛАЦ"

СОКОЛАЦ

 

расписује

 

КОНКУРС

за избор директора Јавне установе Основне школе „Соколац" Соколац

I  - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе.

Директор за свој рад одговара Школском одбору и Министру просвјете и културе Републике Српске.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

II – Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

III - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа „Соколац" Соколац може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

1. Општи услови

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан и

- да је радно способан.

2. Посебни услови:

-  да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

-  да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходног става и

-  да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесто директора школе могу конкурисати и наставници и стручни сарадници из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник Републике Српске" број: 81/22).

IV Потребна документација

Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора Школе,  уз пријаву на Конкурс за избор директора школе,  прилажу сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- диплому о завршеном првом циклусу студија или еквивалент, односно диплому о завршеној стручној спреми;

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе;

- љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци  и прилаже га само изабрани кандидат;

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, које Школа прибавља службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност;

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

- препоруку ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

- кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Конкурс за избор директора школе остаје отворен 15 дана од дана објављивања конкурса.

Сва документа која кандидати прилажу морају бити оригинали или овјерене копије.  

Достављена документација се не враћа кандидатима.

Напомена: Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Школски одбор ЈУ Основне школе "Соколац" Соколац ће након разматрања приспјелих пријава кандидата, доставити Министру просвјете и културе Републике Српске документацију и списак кандидата који испуњавају услове Конкурса за избор директора Школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању  директора ЈУ Основне школе „Соколац" Соколац, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу школе: Јавна установа Основна школа „Соколац" Соколац,  улица:  Омладинска бр. 2, 71350 Соколац,  са назнаком ,,Пријава за избор директора школе."      

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана