ЈУ ЗЗЗ РС – Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

ОПШТИНА РУДО

 

р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи Рудо

 

I - Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме и попуњавање упражњеног радног мјеста службеника, и то:

1. Самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење -службеник пете категорије трећег звања .................................. 1 извршилац.

II - Опис послова

Послови наведеног радног мјеста утврђени су Правилником о унутрашњој организацији  и систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо.

III - Општи услови за кандидате:

1.да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2.да је старији од 18 година,

3.да има општу здравствену способност,

4.да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5.да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

6.да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

IV - Посебни услови за кандидате:

- ВСС-дипломирани инжењер архитектуре-240 ECTS бодова,

- једна година радног искуства у траженом степену стручне спреме,

- положен стручни испит за рад у управи и

- познавање рада на рачунару.

Изузетно, лице које је радило у другим органима и организацијама, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења. У противном, престаје му радни однос.

V - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидати прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији следећа документа о испуњавању општих и посебних услова:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, не старије од шест мјесеци,

3.Увјерење да кандидат није осуђиван, не старије од 3 мјесеца, издаје МУП по мјесту рођења (за лица рођена у Републици Српској, увјерење ће се прибавити службеним путем),

4.Потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву у писаној форми:

а) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 44. и 45. Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске" број: 97/16),

5. Диплому о стручној спреми,

6. Исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда-увјерење, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

8.Доказ о познавању рада на рачунару (увјерење, цертификат)

9.Лична карта или пасош,

10.Увјерење о општој здравственој способности-доставља изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре,

11.Увјерење о статусу члана породице погинулог борца-достављају само кандидати који имају тај статус.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса, Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI - Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у пријемној канцеларији Општинске управе Рудо или путем поште, на адресу, Општина Рудо-Комисија за спровођење поступака по Јавном конкурсу за попуњавање упражњеног радног мјеста, ул.Ђенерала Д.Д. Михаиловића 41, Рудо. Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Слађана Пушоњић, шеф Одсјека за општу управу и друштвене дјелатности, контакт телефон: 058/711-164.

VII-Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске" и  дневном листу „Глас Српске". Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб-страници Општине Рудо.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СРБИЈА" ПАЛЕ

ПАЛЕ

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.  Наставник историје, 1 извршилац, 14 часова непосредног рада са ученицима, на неодређено вријеме.

У радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитнообразовни рад.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", бр: 1/16, 66/18, 119/21 и 112/23) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 74/23) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 81/22), чланом 2 и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању (’‘Службени гласник РС’’ бр. 81/22).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)  Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерељем о држављанству,

2)  Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5)  Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6)  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1)  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)  Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитнообразовни рад,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6)  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

7)  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

8)  Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)  Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)         Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен дана 28.05.2024. године, са почетком у 09:00 часова, а интервју ће бити обављен истог дана са почетком у 11:00 часова у просторијама ЈУ ОШ „Србија" Пале.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интрвју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе .

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком ''Пријава на конкурс'' на адресу Школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СРБИЈА" ПАЛЕ

ПАЛЕ

 

расписује

 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основне школе „Србија" Пале

 

I – Расписује се јавни конкурс за избор директора ЈУ Основне школе „Србија" у Палама.

II – Надлежност: Директор руководи радом школе.

III – Мандат: Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Општи и посебни услови за избор и именовање

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште услове прописане Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" бр: 1/16, 66/18, 91/21-одлука УС, 119/21 и 112/23), посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр: 81/22) и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске" бр: 70/23) и то:

1)  Да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

2)  Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

3)  Наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме , могу равноправно конкурисати за директора школе,

4)  Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 2) или 3),

5)  Љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

6)  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7)  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

8)  Потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату.

V – Документација коју су кандидати дужни приложити уз пријаву:

1)  Извод из матичне књиге рођених,

2)  Увјерење о држављанству,

3)  Диплому о завршеној стручној спреми,

4)  Увјерење/потврду којим доказује да има најмање пет година искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5)  Љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

6)  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (наведено увјерење Школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

7)  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8)  Потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9)  Препоруку ранијег послодавца или Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10)         Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

VI – Објављивање конкурса: Овај конкурс ће бити објављен посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

VII – Подношење пријава: Пријаве се могу достављати лично у затвореној коверти или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Србија", ул. Добровољних давалаца крви бр. 22. 71 420 Пале.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и исти неће бити враћени кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

VIII – Обавјештавање кандидата: Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана