ЈУ ЗЗЗ РС – Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

Република Српска

Град Бијељина

ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић" Суво Поље

Број: 509/2024

Датум: 10.05.2024. године

 

На основу члана 125. став 1. и члана 152. став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број 81/22), ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић" Суво Поље  о б ј а в љ у ј е

 

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос и то:

1.  Наставник српског језика, 95,83% норме, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац и

2.  Наставник географије, 41,67% норме, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу за имају лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број 81/22).

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број 74/23).

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним  чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број 74/23), и то:

1) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад;

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида, 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ додатак дипломи или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Дана, 28.05.2024. године у 10:00 часова у просторијама  ЈУ Основне школе „Доситеј Обрадовић" Суво Поље, обавиће се тестирање, а истог дана у 11:00 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Комисија ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић" Суво Поље, 76321 Суво Поље.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  Техничка школа „Михајло Пупин", Бијељина

 Рачанска бб, тел.: 055/250-386,

е-mail: [email protected]

Број:949/24

Датум, 13.05.2024. године

 

     На основу члана 106. и 132. став (3) тачка 13. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) директор  Школе расписује

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.  Наставник физике, 6 часова, приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 01/16, 66/18, 91/21- Одлука Уставног суда РС и 119/21)  кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске" број 29/12, 80/14 и 83/15).  Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 108. став 3. и 4. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) и одредби  Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19), а који нису у супротности са Законом о средњем образовању и васпитању.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1.) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.) да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.) да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злупотребе опојних средстава,

5.) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.) увјерење да против њега није покренут кривични  поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.     

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1.       овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

3.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс за лица са радним искуством имају и лица из члана 104. став 7.  Закона о средњем образовању  и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 , 92/20 и 55/23) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 30.05.2024. године у 11,00 часова у просторијама ЈУ Техничке школе ''Михајло Пупин'' Бијељина, ул. Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа ''Михајло Пупин'' Бијељина, Рачанска бб, са назнаком „ ПРИЈАВА НА КОНКУРС" (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).   

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Гимназија „Филип Вишњић", Бијељина

Рачанска 94, тел.: 055/250-076,

е-mail: [email protected]

На основу члана 106. став 1. и 132. став (3). тачка 13.  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), директор школе расписује:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос:

 

1.       наставник психологије, 12 часова редовне наставе, лице са искуством, на неодређено вријеме, 1 извршилац;

2.       наставник физике, 15 часова редовне наставе, лице са искуством, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.08.2024.године, 1 извршилац;

УСЛОВИ КОНКУРСА

Послове наставника има право да обавља лице које осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске", број 120/20), испуњава и услове прописане у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и  55/23).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова, и то:

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5)      да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6)      да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат уз пријаву.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1)      овјерену фото - копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2)      увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или

-        увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита,

4)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

6)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

1.       врста посла,

2.       степен стручне спреме и

3.       дужина радног стажа по врстама посла.

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени  гласник  Републике Српске", број: 24/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе – Рачанска бр. 94, 76 300 Бијељина, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија „Филип Вишњић" у Бијељини, дана 30.05.2024.године, /ЧЕТВРТАК/, са почетком у 10,00 часова за сва радна мјеста тражена предметним конкурсом.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ", Рачанска 94, са назнаком „Комисији за пријем радника по конкурсу – ……." ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЈЕСТО СЕ КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ.

Број: 822/24.

Датум, 13.05.2024.године.   

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана