Але­сан­дра Ам­бро­сио тре­ћи пут тру­дна

Але­сан­дра Ам­бро­сио тре­ћи пут тру­дна 12.12.2017 08:59 | Агенције

Пу­бли­ка се тек при­ми­ри­ла и на­ви­кла на иде­ју да ви­ше не­ће гле­да­ти омиљену ма­не­ке­ну Але­сан­дру Ам­бро­сио на пис­ти брен­да „Ви­кто­ри­јас си­крит“.

А из­гле­да да ова ли­је­па Бра­зил­ка има још не­што да по­ру­чи. На­име, шу­шка се да Але­сан­дра че­ка тре­ће ди­је­те.

Посљедње њене фо­то­гра­фи­је по­ка­зу­ју бла­го ис­та­кнут сто­мак па дје­лу­је као да је тру­дна.

У сва­ком слу­ча­ју, Але­сан­дра се не­ће по­тпу­но по­ву­ћи из ја­вног жи­во­та, та­ко да њени обо­жа­ва­оци оче­ку­ју но­ва де­ша­вања и ли­је­пе ви­јес­ти.

Ина­че, по­сли­је не­да­вне ре­ви­је у Шан­га­ју Але­сан­дра је одлу­чи­ла да си­ђе са мо­дне пис­те и ка­же збо­гом ма­не­кен­ству.

О то­ме је сво­је обо­жа­ва­оце оба­ви­јес­ти­ла на „Ин­ста­гра­му“, гдје је обја­ви­ла фо­то­гра­фи­ју и на­пи­са­ла да одла­зи у пен­зи­ју.

Бра­зил­ска љепо­ти­ца, ко­ја је у сви­јет ма­не­кен­ства за­ко­ра­чи­ла са 12 го­ди­на, на­ве­ла је да не мо­же опи­са­ти ко­ли­ко је за­хвал­на што је би­ла дио брен­да ко­ји је ин­спи­ри­сао и њу и мно­ге же­не ши­ром сви­је­та и да ни­је ни сањала да ће за њих ра­ди­ти 17 ре­ви­ја.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица