Pogledajte listu 10 najboljih sportista Republike Srpske za 2022. godinu

D.R.
Foto: D. Pozderović

BANjALUKA- Srpska je večeras po 31. put dobila sportskog heroja, a ovo je bio čak 68. izbor najboljih koji je ustanovljen davne 1955. godine tadašnje Bosanske Krajine, a od 1992. Republike Srpske. Ovo je lista od 10 najboljih u 2022. godini.

10. mje­sto

An­drej Ne­dić (te­nis)

Po­sli­je uspje­ha u ju­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji ti­nej­džer iz Do­bo­ja po­čeo je da kr­či put na ATP li­sti, a par­ti­ja­ma u ovoj se­zo­ni po­ka­zao da je ka­dar za ve­li­ke stva­ri. Ak­tu­el­ni šam­pi­on i naj­bo­lje ran­gi­ra­ni te­ni­ser iz Re­pu­bli­ke Srp­ske u go­di­ni na iz­ma­ku osvo­jio je pet ATP bo­do­va, te zna­čaj­no po­di­gao ni­vo igre, a što je naj­va­žni­je, ste­kao is­ku­stvo ko­je će mu mno­go zna­či­ti u na­red­noj se­zo­ni.

 

9. mje­sto

Ni­ko­la Jo­vi­čić (stre­lja­štvo)

Član Stre­ljač­kog klu­ba Ge­o­fon iz Te­sli­ća na­pra­vio je zna­ča­jan is­ko­rak na međunarodnoj sce­ni, te po­tvr­dio da je tre­nut­no bez prem­ca u Re­pu­bli­ci Srp­skoj i BiH u ga­đa­nju pi­što­ljem. Sed­mo mje­sto u iz­u­zet­no ja­koj kon­ku­ren­ci­ji na Me­di­te­ran­skim igra­ma u Al­ži­ru, niz po­sto­lja i vi­so­kih po­zi­ci­ja na tur­ni­ri­ma u re­gi­o­nu, te 45. na Evrop­skom pr­ven­stvu svr­sta­li su ga me­đu naj­bo­lje i naj­per­spek­tiv­ni­je stri­jel­ce Sta­rog kontinenta.


8. mje­sto

Alek­san­dar Voj­no­vić (fud­bal)

Od­bra­na Fud­bal­skog klu­ba Bo­rac ne­za­mi­sli­va je bez vi­so­kog što­pe­ra iz No­vog Gra­da ko­ji sve za­dat­ke rje­ša­va ele­gant­no i od­go­vor­no. Zva­nič­no naj­bo­lji fud­ba­ler Srp­ske u ovoj go­di­ni kva­li­te­tom je do­pri­nio da Ba­nja­lu­ča­ni dru­gu se­zo­nu u ni­zu iz­bo­re na­stup na me­đu­na­rod­noj sce­ni. I u ak­tu­el­noj kam­pa­nji je­dan je od stu­bo­va "cr­ve­no-pla­vih" ko­ji su po­no­vo pri vr­hu ta­be­le i sa šan­som da do­ve­du Evro­pu na Grad­ski sta­di­on.

 

7. mje­sto

Du­šan Mač­kić (ka­jak)

Dru­gi put uza­stop­no Du­šan Mač­kić je dio Iz­bo­ra de­set naj­bo­ljih spor­ti­sta, a vr­hu­nac go­di­ne do­ži­vio je na svom Vr­ba­su, na ko­jem je odr­ža­no Evrop­sko pr­ven­stvo za ju­ni­o­re i mla­đe se­ni­o­re. Iako mu je me­da­lja iz­ma­kla za sa­mo tri sto­tin­ke u di­sci­pli­ni K1 sprint, pri­zna­je da mu je ovaj re­zul­tat dao do­dat­nu sna­gu i mo­tiv da već u 2023. na­dok­na­di pro­pu­šte­no. Ta­len­tom i rad­nom eti­kom, ne sum­nja­mo da će is­pu­ni­ti za­cr­ta­ne ci­lje­ve.

 

6. mje­sto

Mi­loš Nje­žić (ru­ko­met)

Di­je­te ru­ko­met­nog klu­ba Bo­rac je­dan je od ju­na­ka pu­ta do tro­fe­ja u Ku­pu Re­pu­bli­ke Srp­ske i ti­tu­le go­lo­bra­dih "cr­ve­no-pla­vih" mo­ma­ka. Sa 25 go­di­na tre­nut­no je je­dan od tri naj­i­sku­sni­ja pr­vo­tim­ca, a sva­ki za­da­tak ko­ji tre­ner Mir­ko Mi­kić posta­vi pred nje­ga tru­di se da is­pu­ni na naj­bo­lji na­čin. Ta­ko je naj­ve­ći dio se­zo­ne pro­veo na, za nje­ga, ne­pri­rod­noj po­zi­ci­ji de­snog be­ka, ali opet je pre­u­zi­mao od­go­vor­nost ka­da je bi­lo naj­te­že.

 

5. mje­sto

Je­le­na Ga­jić (atle­ti­ka)

Dje­voj­ka iz Pr­nja­vo­ra iz go­di­ne u go­di­nu po­mje­ra sop­stve­ne gra­ni­ce u naj­ja­čoj di­sci­pli­ni na 800 me­ta­ra i sve bli­že je re­zul­ta­ti­ma ko­ji su zna­čaj­ni u svjet­skim okvi­ri­ma. Vla­dar­ka je sred­njih pru­ga u Srp­skoj i BiH, a ove go­di­ne tri­jum­fo­va­la je i na mi­tin­zi­ma u Ba­ru, Slo­ven­skoj Bi­stri­ci, Sa­ra­je­vu i Ča­kov­cu. Vje­ru­je da će već u na­red­noj se­zo­ni što­pe­ri­cu za­u­sta­vi­ti u okvi­ru nor­me za naj­ve­ća svjet­ska tak­mi­če­nja.

 

4. mje­sto

Stra­hi­nja Erić (ski­ja­ško tr­ča­nje)

Ak­tu­el­ni i du­go­go­di­šnji šam­pi­on Re­pu­bli­ke Srp­ske i BiH u svim di­sci­pli­na­ma ski­ja­škog tr­ča­nja po­ka­zao je na Zim­skim olim­pij­skim igra­ma u Pe­kin­gu da je spre­man za ve­li­ke do­me­te. U di­sci­pli­ni sprint iza se­be je osta­vio tri­de­se­tak tak­mi­ča­ra, što je, s ob­zi­rom na uslo­ve i bes­pa­ri­cu ko­ja na­ro­či­to pra­ti spor­ti­ste u in­di­vi­du­al­nim di­sci­pli­na­ma, ve­li­ki uspjeh. Po­la­ko, ali si­gur­no po­sta­je dio Svjet­skog ku­pa.

3. mje­sto

Bo­ži­dar Vu­ču­re­vić (džu­do)

Član Džu­do klu­ba Le­o­tar uži­va u naj­bo­ljoj go­di­ni ka­ri­je­re. Osim što je po­tvr­dio do­mi­na­ci­ju na do­ma­ćim ta­ta­mi­ji­ma, uspio je da na­pra­vi ogro­man is­ko­rak na me­đu­na­rod­noj sce­ni. Oki­tio se sre­br­nom me­da­ljom na pr­ven­stvu Bal­ka­na u Bu­gar­skoj, a za­ma­lo mu je iz­ma­klo od­lič­je na Me­di­te­ran­skim igra­ma u Al­ži­ru, gdje je osvo­jio pe­to mje­sto. Ka­ko je tek na­pu­nio 21 go­di­nu, od nje­ga tek mo­že­mo da oče­ku­je­mo naj­ve­će stva­ri.


2. mje­sto

Jo­va­na Bi­ber­džić (od­boj­ka)

Pr­vo ime Bi­mal Je­din­stva i zva­nič­no naj­bo­lja od­boj­ka­ši­ca Re­pu­bli­ke Srp­ske da­la je ogro­man do­pri­nos da "prin­ce­ze" pro­du­že do­mi­na­ci­ju i po­no­vo se oki­te tri­plom kru­nom. Sjaj­nim par­ti­ja­ma u dre­su Br­čan­ki za­slu­ži­la je po­ziv u re­pre­zen­ta­ci­ju BiH ko­ja je iz­bo­ri­la dru­gi uza­stop­ni na­stup na Evrop­skom pr­ven­stvu. Dje­voj­ka ko­ja ima 21 go­di­nu ra­du­je se od­mje­ra­va­nju sna­ga sa naj­bo­ljim se­lek­ci­ja­ma Sta­rog kon­ti­nen­ta.

1. mje­sto

Pa­vle Du­ja­ko­vić (ka­ra­te)

Ka­da se za ma­nje od 365 da­na oki­ti­te se­ni­or­skim ti­tu­la­ma pr­va­ka Re­pu­bli­ke Srp­ske, BiH i Bal­ka­na, osvo­ji­te pe­to mje­sto na Me­di­te­ran­skim igra­ma i sve za­či­ni­te sre­bri­ma sa Evrop­skog i Svjet­skog pr­ven­stva za mla­đe se­ni­o­re on­da mo­že­te da ka­že­te da ste ima­li se­zo­nu iz sno­va. Pa­vle Du­ja­ko­vić je u 2022. osvo­jio vi­še me­da­lja ne­go što je imao po­ra­za, te za­slu­že­no upi­sao svo­je ime na li­stu be­smrt­nih.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana