Šver­cer oru­žja uha­pšen na par­kin­gu u Der­ven­ti

Šver­cer oru­žja uha­pšen na par­kin­gu u Der­ven­ti 18.10.2018 15:22 | N. T.

Der­ven­ta - Ru­smir Be­gić iz Brčkog uha­pšen je ju­če u Der­ven­ti zbog sumnje da se ba­vio šver­com oru­žja.

Njemu su li­si­ce na ru­ke stavljene u po­li­cij­skoj akci­ji "Ka­laš" na par­kin­gu tržnog cen­tra "Re­ta­il park" na ula­zu u Der­ven­tu. On je tu, ka­ko sa­zna­je­mo, po­ku­šao da pro­da oru­žje pri­kri­ve­nim is­tra­ži­oci­ma. Pri­li­kom ha­pšenja kod njega je pro­na­đe­no ne­ko­li­ko pu­ša­ka i voj­ni snaj­per.

Izvor bli­zak is­tra­zi je po­ja­snio da je po­li­ci­ja sa­zna­la da on šver­cu­je oru­žje pa je or­ga­ni­zo­va­no njego­vo pra­ćenje i  sa­če­ku­ša.

- U is­tra­gu su se uključi­li pri­kri­ve­ni is­tra­ži­oci. Sa  osumnjiče­nim je do­go­vo­re­na na­vo­dna ispo­ru­ka na­oru­žanja na po­me­nu­tom par­kin­gu ka­ko bi on bio uha­pšen na dje­lu - ka­zao je izvor.

Pre­ma njego­vim ri­je­či­ma  Be­gić je na po­me­nu­ti par­king do­šao auto­mo­bi­lom i do­ve­zao oru­žje.

- Čim je otvo­rio vo­zi­lo i po­ka­zao na­oru­žanje za pro­da­ju op­ko­li­lo ga je vi­še po­li­ca­ja­ca i on je uha­pšen. U to­ku je is­tra­ga ra­di ut­vrđi­vanja gdje je na­bavljao oru­žje i ko­me ga je sve pro­da­vao - ka­zao je ovaj izvor "Gla­sa Srpske".

Iz Mi­nis­tar­stva unu­trašnjih po­slo­va Re­pu­bli­ke Srpske, na­vo­de­ći ini­ci­ja­le sa­op­šte­no je da je akci­ju ha­pšenja izve­la Upra­va za or­ga­ni­zo­va­ni i te­ški kri­mi­na­li­tet.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica