JУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 12. 2017. године

15.12.2017 00:04 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

„БОСНАМОНТАЖА“ АД                                                                                                                                

Рудничка бб, 79101 Приједор             

Тел: +387(0)52/234-266, Факс: +387(0)52/233-060

Web: www.bosnamontaza.com                                             

Е-mail: bosnamontaza@prijedor.com

КОНКУРС

за обуку на радно мјесто заваривача:

 -  Електро и CO2 заваривача –

Обука кандидата вршиће се у кабинету за обуку „Боснамонтажа“ а.д. Приједор, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. Сви заинтересовани  могу се пријавити

1.  На Е-mail: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com

2. Лично или путем поште на адресу: „Боснамонтажа“ а.д. Приједор, Рудничка бб, сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова

Са радницима који успјешно заврше обуку засноваће се радни однос на неодређено вријеме.

Предност за лица која могу радити на терену, као и за рад на висини.

Рок за пријављивање кандидата остаје отворен до попуне.

Све додатне информације могу се добити на број телефона: 052/232-680. 

         ***********                                                                                            

                                                 

ЈУ ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“

ПЕТОГ КОРПУСА ББ

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем рачуновође

  1. Рачуновођа – 1 извршилац на неодређено радно вријеме, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, који има одговарајућу лиценцу у складу  са законом којим се уређује област рачуноводства.

Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању. (На радна мјеста гдје се траже лица са радним искуством).

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност Посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова у трајању од четири године или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом.

г) увјерење о радном стажу (подразумијева се дужина радног стажа остварена на радним мјестима која су одговарала стручној спреми и профилу, а који се тражи конкурсом),

д) одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави навести радно мјесто на које кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком „за конкурс“.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се у просторијама школе дана,  25.12.2017. године, у 10 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

************

ЈУ ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“

ПЕТОГ КОРПУСА ББ

79101 ПРИЈЕДОР

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

Поништава се конкурс ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Приједор под тачком  5. (дјеловодни број 532/17. од 15.9.2017. године), објављен дана  20.9.2017. године у „Гласу Српске“, а односи се на пријем рачуновођа, 1 извршилац на неодређено радно вријеме, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, који има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

************************                                                                                    

ЈУ ОШ ВУК КАРАЏИЋ“

Иве Андрића бб

79220 НОВИ ГРАД   

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

- Наставник за наставни предмет физика – 16 часова – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања – 1 извршилац – са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из става 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Извод из Матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Увјерење о држављанству,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног однос.

Кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

2. Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће интервју  дана, 25.12.2017. године, у 10 часова у просторијама Централне школе на адреси Иве Андрића бб, Нови Град.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју. За кандидате који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу одредби Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у Основној школи које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                                          

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на адресу школе са назнаком „За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста с назнаком радног мјеста – НЕ ОТВАРАТИ“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.  

      *********************

          

ЈУ ОШ „МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

ДРАГЕ ЛУКИЋА ББ

ЉУБИЈА - ПРИЈЕДОР

ОГЛАС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник математике, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, 4 часа седмично, за лице са искуством и положеним стручним испитом ....  1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа) и

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. сав (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком „за конкурс“. Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути интервјуу који ће бити обављен у просторијама школе у сриједу, 27.12.2017. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

****************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1.      Професор за предмет: Физика – 14 часова на неодређено вријеме – 1 извршилац;

2.      Професор за предмет:  Основе електротехнике (II разред – техничар рачунарства) – 4 часа - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 31.8.2018. године;

3.      Професор за предмет: Рачунарске мреже (IV разред – техничар рачунарства) - 3 часа - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 31.8.2018. године;

4.      Професор за предмет: Примјена рачунара (III разред – техничар електроенергетике) – 4 часа - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 31.8.2018. године;

5.      Професор за предмет: Аутоматика (IV разред – техничар рачунарства – 2 часа - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 31.8.2018. године;

6.      Професор за предмет: Индустријска електронике (IV разред – техничар електроенергетике) - 2 часа - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме до 31.8.2018. године.

         Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

         Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника), а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, члан 7. и 8., кандидати су обавезни приложити:

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

9. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.    Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

11.    Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 25.12.2017. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти слати на адресу школе.                  © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица