JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 12. 2017. године

29.12.2017 00:03 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

****************

ЈУ ОШ "СРБИЈА" ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

1. Наставник руског језика ..... 1 извршилац са искуством, од 22.1.2018. године на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 4 часа редовне наставе;

2. Наставник историје ...... 1 извршилац са искуством, од 23.1.2018. године на одређено вријеме до 28.2.2018. године (неплаћено одсуство) - 11 часова редовног рада;

3. Наставник географије ...... 1 извршилац са искуством, од 23.1.2018. године на одређено вријеме до 28.2.2018. године (неплаћено одсуство) -  6 часова редовног рада;

4. Наставник физике ...... 1 извршилац са искуством, од 22.1.2018. године на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 4 часа редовног рада;

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем не старијем од 6 мјесеци које прилаже изабрани кандидат након извршеног избора а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем које се доказује Увјерењем о неосуђиваности а које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и сљедећу документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовној установи

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 15.1.2018. год. (понедјељак), у 9 часова у просторијама школе обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије, или путем поште на адресу школе.

************

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник/професор физичког васпитања - 14 часова на одређено вријеме, до повратка радника са функције, са  искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача као и Правилником о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи.

Општи услови:

1) да је држављанин РС и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, што се доказује  љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа)

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности , које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему – за тражено занимање - према Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника  и васпитача.

- радно искуство у трајању од најмање годину дана, након стицања звања прописаног за обављање послова наставника одређене струке, на пословима у васпитно-образовном процесу.

- положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедеће документе:

1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених за лица која се налазе на евиденцији

5. увјерење о радном стажу/радном искуству  издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије докумената (не старије од 6 мјесеци) и исте неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити у четвртак, 11.1.2018. године, у 10 часова у просторијама школе. За кандидата који се не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

***********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КАКМУЖ

КАКМУЖ – БАРЕ И БР. 11

74 317 ПЕТРОВО

КОНКУРС

за сљедећа упражњена радна мјеста у школи

1. Рачуновођа – на одређено вријеме до 30.6.2018. године са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства - 1 извршилац

2.  Професор музичке културе - 10 часова,  на одређено вријеме до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовној установи – 1 извршилац; уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али имају најмање годину дана радног искуства у струци

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је пунољетан;

- да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

- да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи, и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Послове рачуновође у школи може да изводи лице које има завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства

Послове професора музичке културе може да изводи:

1) Професор музичке културе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је музичка култура самосталан или равноправан предмет;

2) Академски музичар с положеном педагошком групом предмета;

3) Дипломирани музичар – музички педагог или дипломирани музички педагог;

4) Дипломирани музичар – дипломирани музиколог или етно-музиколог са положеном педагошком групом предмета;

5) Наставник који има завршену педагошку академију, група за музичку културу;

6) Дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент црквеног хора) или професор црквене музике и појања;

7) Дипломирани теоретичар умјетности са положеном педагошком групом предмета;

8) Дипломирани композитор са положеном педагошком групом предмета;

9) Дипломирани музички умјетник са положеном педагошком групом предмета;

Кандидати достављају сљедећу документацију:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, е-mail адресом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања, контакт телефон и е-mail);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од 6 мјесеци (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидате који испуњавају овај услов);

9. одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства (за радно мјесто под редним бројем 1.)

10. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

11. увјерења о радном стажу издата од ранијих послодаваца код којих је кандидат био запослен,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 10.1.2018. године (сриједа), у 10 часова у просторијама основне школе.

У пријави навести радно мјесто на које кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико кандидат не приступи законском интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити  враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном огласу о извршеном избору кандидата по конкурсу (путем mailа).

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком "за конкурс".

*************

ЗУ АПОТЕКА "КУЋА ЗДРАВЉА ФАРМ" ВУКОСАВЉЕ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за сљедећа радна мјеста

1. Фармацеутски техничар, 3 извршиоца

Потребан за рад у апотеци. Услови: завршена ССС - смјер фармацеутски техничар, положен стручни испит.

2. Магистар фармације/дипломирани фармацеут, 1 извршилац

Потребан за рад у апотеци. Услови: завршена ВСС - Фармацеутски факултет, положен стручни испит и лиценца за рад.

Конкурс се расписује до 30. децембра 2017. године.

Све информације на контакт:

066/999-004,  aleksandarostojic.kucazdravlja@gmail.com

*******

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Једног професора географије за 10 часова седмично, са положеним стручним испитом и искуством од најмање 12 мјесеци, за рад на одређено вријеме, и то до повратка радника са функције директора.

Општи и посебни услови за кандидата

1. Да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству;

2.  Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или  овјереном  копијом личне карте;

3.  Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.  Да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем; 

5. За радно мјесто под редним бројем 1: Да има искуства у раду на пословима у траженом занимању у трајању од најмање једне године.

6. За радно мјесто под редним бројем 1: Да има положен стручни испит.

Потребна  документа

 Уз потписану пријаву и документацију из тачке 1 потребно је доставити исправе на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS  бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца .

7. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање  и интервју са кандидатима који  испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се у просторијама школе дана, 10.1.2018. године, у 10 часова.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на истима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

Конкурс  остаје отворен седам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се разматрати.

************

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос, приправник

(на одређено радно вријеме до окончања приправничког стажа)

1. Професор за предмет демократија и људска права (10 часова) и култура религије (5 часова), 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

        

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити:

1.      Увјерење о држављанству,

2.      Извод из матичне књиге рођених,

3.      Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4.      Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не може обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5.      Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

6.      Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

7.      Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9.      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије (путем поште) на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се 10.1.2018. године у 11 часова у просторији број 10, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1.      Наставник математике-физике - 1 извршилац, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже 12 мјесеци - приправник

1.      Услови конкурса

1.1. Општи услови:

а)      да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б)      да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в)      да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности из става 1. тачка г), за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, којим су прописани посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању РС, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2.      Документација која се прилаже уз пријаву

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којима се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а)      Овјерена фото копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г)       извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања,

д)      увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

ђ)      увјерење о невођењу кривичног поступка које издаје надлежни суд (не старије од три мјесеца),

е)       увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

2.1.   Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г)       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

3.      Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

4.      Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу школе поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку "пријава на конкурс - Комисија за избор наставника".

5.      Интервју

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана 10.1.2018. у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Блатница.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6.      Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената, Комисија за избор кандидата неће разматрати.

**********

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

- Секретар суда

извршилаца 1

1.      Опис послова радног мјеста

      непосредно руководи одсјеком за административно-техничке и помоћно-техничке послове и стара се о успјешном обављању послова у тим одсјецима,

 помаже предсједнику суда у пословима судске управе,

      израђује нацрте општих и појединачних аката,

      учествује у изради приједлога буџета суда и финансијског плана суда,

      одговоран је за запошљавање, надгледање, оцјењивање, стручно усавршавање, унапређење, дисциплинско санкционисање радника суда који нису носиоци судске функције,

      припрема план активности за наредну годину који служи као основа за распоређивање административно-техничког особља на одређене послове,

      додјељује задатке административно-техничком особљу,

      одржава редовне састанке ради координисања и планирања послова у суду с циљем повећања ефикасности рада,

      надгледа коришћење имовине суда, те обављања послова одржавања, поправке, набавке и чишћења,

      надгледа финансијско пословање суда, архиву и рад на компјутерској обради података,

      води матичну књигу запослених радника и друге персоналне евиденције,

      израђује план коришћења годишњих одмора судија и осталих радника,

      обавља послове судске управе које му повјери предсједник суда, као и послове у вези са извршењем кривичних санкција под надзором предсједника суда,

      стара се о примјени прописа који се односе на унутрашње пословање суда,

      предузима мјере за унапређење организације рада у оквиру судске управе и у оквиру одјељења за административно-техничке и помоћно-техничке послове,

      води уписник "пов." и "строго пов." поште за суд,

      организује вођење записника на сједницама свих судија и сједницама стручних колегијума,

      води библиотеку суда,

      припрема одговоре на представке странака,

      обавља и друге послове и задатке које му повјери предсједник суда.

Послови спадају у групу нормативно-правних и студијско аналитичких послова - најсложенији.

Општи услови:

•        да је држављанин БиХ или РС,

•        да је старији од 18 година,

•        да има општу здравствену способност,

•        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

•        да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

Посебни услови:

•        завршен правни факултет

•        познавање рада на рачунару

•        положен правосудни испит,

•        5 година радног искуства на истим или сличним пословима

•        пожељно познавање енглеског језика

За кандидата који буде примљен у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова: диплому о завршеним ВСС, увјерење о познавању рада на рачунару (потврду о завршеном степену курса за компјутере), доказ о положеном правосудном испиту, потврду о познавању енглеског језика (уколико у пријави означи да познаје исти), као и доказ о радном искуству.

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног огласа, а прије заснивања радног односа, увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног огласа Комисија за пријем у радни однос секретара писмено ће позвати на тестирање, односно провјеру радних способности у раду на рачунару (познавању Windows XP оперативног система, као и Office апликација - Word, Excel и Outlook), као и усмени интервју који ће се обавити након тестирања.

Јавни оглас биће објављен у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници овог суда www.ossud -doboj.pravosudje.ba, а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се искључиво на прописаном обрасцу - Пријава на јавни оглас која се налази на интернет страници овог суда.

Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата које не испуњавају услове из јавног огласа неће бити предмет разматрања.

**********

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

- Наставник/професор физичког васпитања, један извршилац - приправник, на одређено вријеме, до повратка радника с функције, непуна норма - 4 наставна часа.

Услови конкурса

I Општи услови:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. тачка с) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III У складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14 и 45/16) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе "Петар Петровић Његош" Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком "За конкурс".

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана 10.1.2018. године у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју, а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица