ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.05.2017.

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.05.2017. 19.05.2017 00:05 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.05. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

  "КОЗАРАПУТЕВИ" ДОО

   Туњице б.б. Бањалука

  Директор Друштва објављује сљедећи:

О ГЛАС

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

- КВ бравар - 1 извршилац и

- КВ електричар – 1 извршилац

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

Да имају завршену средњу школу у звању бравара и електричара III (трећег) степена стручне (КВ) са 1 годином радног искуства у траженом степену образовања;

У случају да се на оглас не пријаве кандидати са радним искуством у радни однос ће се примити кандидати без радног искуства у својству приправника; 

Да су физички и психички способни за обављање послова на радном мјесту на које се пријављују;                                                              

           Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци, односно до краја овогодишње грађевинске сезоне. По истеку уговора постоји могућност да се са изабраним кандидатима закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу, са назнаком "пријава на оглас" или путем електронске поште на е-mail адресу: козарапутевиЖфортисгроуп.ба

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

                                                                                               

"ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО

Трг Републике Српске 8/XIII

БАЊАЛУКА

расписује:

 КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

на одређено вријеме:

1. Радник на базену.................................. 6 извршилаца

Мјесто рада: општина Лакташи.

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да има општу здравствену способност.

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршена средња школа, III или  IV степен стручне спреме, 

2. занимање: трговац, трговински техничар, медицински техничар и остала занимања техничког смјера.

Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. диплома о завршеном средњем образовању.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 20.5.2017. године.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу, са назнаком Кадровска служба,

Еmail: milica.trninic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 - Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

*********************

"ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО

Трг Републике Српске 8/ЏIII

БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

на одређено вријеме:

1. Спремачица.................................. 2 извршиоца

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да има општу здравствену способност.

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршена основна школа

Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. диплома о завршеном основном образовању.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 20.5.2017. године.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу, са назнаком Кадровска служба,

Еmail: milica.trninic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 - Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

******************

CAFE "MOZART" SP

Дубичка бб Бањалука

Расписује                                                 

  ОГЛАС ЗА

- Конобар (ж) ............................................................. 1 извршилац

Рад на: Одређено вријеме.

Мјесто: Бањалука.
 

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на наведену адресу  и број телефона: 066/600-061 и 065/767-881.

Оглас је отворен до попуне радног мјеста.

********************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ" ПРЊАВОР

Карађорђева бр. 1, 78430 Прњавор

КОНКУРС

за радно мјесто:

1. Рачуновођа – 1 извршилац на неодређено вријеме.

Општи услови:

1.  Да је држављанин РС/ БиХ

2.  Да је старији од 18 година

3.  Да има општу здравствену способност

4.  Да се не води кривични поступак и да није правноснажно осуђиван за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања,  у складу са Законом.

Посебни услови:

- Висока стручна спрема, дипломирани економиста, најмање први циклус студијског програма или еквивалент-економски факултет.

-  Једна година радног искуства на истим или сличним пословима.

 

Кандидати су дужни доставити:

 1.  Пријаву

 2.  Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење о држављанству

4.  Овјерену копију дипломе

5.  Овјерену копију увјерења о просјеку оцјена (додатак дипломи)

6.  Увјерење о радном искуству издато од стране послодавца или овјерену фотокопију радне књижице

7.  Љекарско увјерење о општој здравственој способности (само за кандидата који буде примљен).

              Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван, Установа ће тражити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

              Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу, са назнаком:"КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР".

              Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

              Тестирање кандидата који буду испуњавали услове као и интервју ће бити обављено 29.5.2017. године у просторијама Установе, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно звати на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

              Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу "Глас Српске".

********************

ОПШТИНА ШИПОВО

Трг патријарха српског Павла бр.1

Шипово

 Начелник расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање начелника одјељења у
Општинској управи општине Шипово

I - Позиција која се оглашава

1. Начелник Одјељења за општу управу,

2. Начелник Одјељења за буџет, финансије и привреду.

II - Мандат

Начелника одјељења, на приједлог начелника, именује Скупштина општине Шипово, на вријеме трајања мандата Скупштине.

III - Статус

Начелник одјељења има статус службеника прве категорије.

IV – Општи услови за кандидате:

- Да је држављанин РС, односно БиХ,

- Да је старији од 18 година,

- Да има општу здравствену способност,

- Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

  мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у

  градској, односно општинској управи,

- Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем

  нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

- Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са

  дужношћу службеника у градској, односно општинској управи,

- Да  се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ.

V - Посебни услови

1. Начелник Одјељења за општу управу:

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања и

- да има положен стручни испит за рад у управи.

2. Начелник Одјељења за буџет, финансије и привреду:

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани економиста или први циклус студија са звањем дипломирани економиста и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,

- да посједује лиценцу за обављање професионалне-стручне активности у звању "Сертификовани рачуновођа",

- да има положен стручни испит за рад у управи.

VI - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и

посебних услова, у оригиналу или овјереној копији.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију личне карте или пасоша и овјерену изјаву у писаној форми:

- да је држављанин РС, односно БиХ,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, за кривично дјело која га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштен из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

- да код кандидата не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе,

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX тачка 1. Устава БиХ.

- увјерење (оригинал или овјерена копија) из тачке В алинеја 4. конкурса да кандидат није осуђиван, уз пријаву дужни су да доставе кандидати који су рођени ван подручја РС. За кандидате рођене у РС, који уђу у ужи избор, Комисија за избор увјерење ће прибавити службеним путем код надлежног Центра јавне безбједности,

- увјерење о здравственој способности доставиће примљени кандидат по завршетку изборне процедуре.

2. Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже:

- биографију о кретању у служби,

- диплому о завршеној високој стручној спреми,

- доказ о радном искуству,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- за послове из тачке VI подтачка 2. лиценцу "Сертификованог рачуновође".

VII Интервју

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су навели у пријави.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за избор, је дужан да у року од седам дана од обавјештења достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у наведеном року не достави доказе из претходног става, или Комисија на основу приложених доказа утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју остварених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са одредбама претходног става.

VIII - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити непосредно у пријемној канцеларији Општинске управе  Шипово (шалтер сала) сваким радним даном од 7 до 15 часова,  или путем поште, у затвореној коверти, на адресу, са назнаком: "Пријава на Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

IX - Објава конкурса

Јавни конкурс објавиће се у "Службеном гласнику РС" и у дневном листу "Глас Српске".

Јавни конкурс објавиће се и на званичној интернет страници општине Шипово, али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.      

*******************

"ВЕЗУВ Р.С." ДОО

Краља Николе бр. 1, Бањалука

Расписује                                                         

ОГЛАС

за сљедећа радна мјеста:

1. Дипломирани правник -  подручје општине Бањалука............................................... 1 извршилац

Опис послова:

-  Тумачење закона

-  Давање правних савјета

-  Проучавање закона релевантних за одређени предмет

-  Прикупљање података значајних за случај

-  Пружање правне подршке у припреми процедура, дозвола, увјерења, одлука и других интерних аката

-  Израда, тумачење и контрола уговора облигационо-правног карактера и комерцијалних уговора, у складу са законским прописима и интересом фирме

-  Подршка служби финансија с циљем наплате потраживања и спречавања кршења уговорних обавеза од стране корисника услуга; раскиди уговора, наплата штета

-  Доношење етичких и законом легалних и правилних одлука

-  Континуирано праћење законске регулативе

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

-  Висока стручна спрема

-  Завршен правни факултет

-  Пожељно имати положен правосудни испит, али није неопходно

-  Најмање једна година радног искуства

-  Добро развијене способности логичког размишљања и закључивање

-  Флексибилност у мишљењу

-  Умијеће у преговарању и примјењивању теоријских знања на специфичне животне ситуације

-  Сталоженост, стрпљивост

-  Савјесност у раду

-  Чврсто поштовање етичких начела

-  Лакоћа изражавања и увјерљивост

-  Мушка или женска особа старости од 23 до 35 година

-  Обавезно приложити фотографију

  Пријаве слати на е - mail: везувгагиц.сЖгmail.цом

  Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања на веб порталу Завода за запошљавање РС.

***************

АД "НОВИ ЈЕЛШИНГРАД" ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА

Бранка Пердува 10а, Бањалука

 Директор друштва доноси

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

1. Машински инжењер    (пројектант)                                                        1 извршилац

2. Машински инжењер    (технолог)                                                           1 извршилац

3. Машински техничар                                                                                1 извршилац

4. Дизаличар                                                                                                       1 извршилац

5. Заваривач

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

1. ВСС машинске струке, са искуством на пословима пројектовања. Познавање програма Solidworks и AutoCAD.

2. ВСС машинске струке, технолог са искуством за рад у комерцијалном одјељењу, положен возачки  испит  "Б" категорије и познавање енглеског језика, Мицрософт оффице.

3. ССС  са искуством. Познавање програма Solidworks и AutoCAD.

4. КВ са и без искуства.

5. КВ или ВКВ са и без искуства.

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на е-mail: jovanasimic@novijelsingrad.com или на адресу.

********************

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР

ул. Раде Врањешевић бр.1, 78430 Прњавор

 директор  расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

-  Професор српског језика и књижевности за 15 часова на неодређено вријеме - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

(Услов: професор српског језика и књижевности, дипломирани филолог - србиста)

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији

Потребна документа:

Уз  потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. увјерење о држављанству РС или БиХ

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,  

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла)

8. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које  не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран.

Увјерење о неосуђиваности Школа ће затражити службеним путем, за кандидата који буде изабран на конкурсу.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана, 30.5.2017. године, у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор, са почетком у 11 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу са назнаком "Пријава на конкурс".

*****************

КОЛЕКТОР ЦЦЛ д.о.о.

Немањина бр. 61, 78250 Лакташи

КОНКУРС

За

1.  Извршиоце металске, машинске  струке - за рад у производњи

Опис послова:

- Уређење и одржавање машина на производним линијама

- Израда узорака

- Опслуживање машина

Од кандидата очекујемо:

- Најмање III степен образовања - машинске или металске струке

(глодачи, стругари, бравари, механичари)

- Искуство у раду са машинама - пожељно у машинској индустрији

- Одговорност и спремност на самостални и тимски рад

Поред рада у пријатном колективу нудимо:

- динамичан рад

- могућност стручног усавршавања

Рок за подношење пријава: је 19.5.2017.

Пријаве се могу слати на наведену адресу путем поште, са назнаком Служба за кадрове или на имејл (dragana.pejcinovic@kolektor.com),

са назнаком за радно мјесто Производња

Контакт телефон  066/901-195

Напомена: Контактирани ће бити само они кандидати који уђу у ужи избор!

********************

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБАЦ

Трг српских бораца  број 1,

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне здравствене установе "Дом здравља"  Србац

I - Скупштина општине Србац расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе "Дом здравља" Србац.

II - Мандат

Мандат траје четири године.

Именовано лице по истеку периода  на који је именовано има могућност поновног  избора и именовања.

III - Статус

Радноправни статус директора и друга питања по основу рада утврђују се актом установе.

IV - Општи и посебни услови

Општи услови:

1. Да су држављани  РС, БиХ,

2. Да су  старији од 18 година,

3. Да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од 3 године прије дана објављивања конкурса,

4. Да се против њих не води кривични поступак и да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности у наведеној установи,

5. Да се на њих не односи члан IX 1. Устава БиХ.

Посебни услови:

          - висока (VII) степен стручне спреме, доктор медицине, доктор стоматологије или доктор медицине специјалиста и

          - пет година радног искуства у струци.

V - Сукоб интереса

Кандидати за упражњену позицију не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти РС, Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС и Законом о систему јавних служби.

VI - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: Биографију, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о држављанству, Диплому  о школској спреми, Увјерење о радном искуству, Увјерење да се не води кривични поступак, Увјерење да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности у установи, Потписану и овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из државне службе  на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од 3 године прије дана објављивања конкурса, и да се на њих не односи  члан IX 1. Устава БиХ.

          Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат до окончања изборног процеса.

          Кандидати су дужни да доставе оригинал или овјерену копију тражених докумената и не могу бити старији од шест мјесеци.

VII – Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија  ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

          Директора именује оснивач уз сагласност Министарства здравља и социјалне заштите на приједлог Комисије за избор и именовање директора здравствене установе.

Имајући у виду овлашћења омбудсмана, из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима везано за приговоре на коначно именовање постоји стална потреба увида у приложена документа па се сва документа приложена  уз пријаву на конкурс неће враћати кандидатима.

VIII -  Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику РС" и  листу "Глас Српске".

IX - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања, ако се конкурс не објави истовремено. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Трг српских бораца број 1, Стручна служба Скупштине општине, са назнаком  Комисији за избор  директора.

**********************

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

Доситејева 34, 78252 Трн - Лакташи

КОНКУРС

за радно мјесто

1. Наставни предмет: Демократија и људска права, 4 часа, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Уз пријаву потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1.  Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2.  Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

3.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 30.5.2017. године са почетком у  9  часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, исте се неће враћати кандидатима. Пријаве слати на адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

 О пријему и ранг-листи кандидати ће бити обавијештени 2.6.2017. године.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

**************

      УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

      Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А

       Бањалука

КОНКУРС

 ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

    За ужу умјетничку област:

1. Сликарство (наставни предмети: Цртање 1 и 2; Сликање и цртање 1 и 2; Сликање 1, 2, 3, 4; Сликање изборни 1, 2, 3, 4; Сликање, методе умјетничког изражавања 1, 2; Цртеж, методе умјетничког изражавања 1, 2) – 1 извршилац

    За уже научне области:

2.  Менаџмент – 1 извршилац

3.  Рачуноводство и ревизија – 2 извршиоца

4.  Аутоматика и роботика – 1 извршилац

5. Материјали (наставни предмети: Материјали И; Материјали II; Заваривање и термичка обрада; Савремени материјали; Пројектовање технологије заваривања и техничке обраде) – 1 извршилац

6. Индустријско инжењерство и менаџмент (наставни предмети: Управљање пројектима; Управљање квалитетом; Симулација процеса рада; Индустријски менаџмент; Интегрисани менаџмент системи) – 1 извршилац

7.  Општа историја - 1 извршилац

8.  Општа педагогија – 1 извршилац

   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

   За уже научне области:

1.  Фотограметрија и даљинско истраживање – 1 извршилац

2.  Статистичка анализа – 1 извршилац

3.  Организација и послови полиције – 1 извршилац

4.  Криминалистичка тактика – 1 извршилац

5.  Безбједносне науке – 1 извршилац

6.  Физичка географија – 1 извршилац

7.  Заштита животне средине – 1 извршилац

8.  Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла – 1 извршилац

9. Методика разредне наставе (наставни предмети: Увод у методику наставе музичке културе; Методика наставе музичке културе) – 1 извршилац

 

     Општи услови:

1.1.  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-  да је држављанин РС или БиХ;

-  да је старији од осамнаест (18) година;

-  да има општу здравствену способност;

-  да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2 Кандидати за избор под римским бројем И и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-  увјерење о држављанству;

-  извод из матичне књиге рођених;

-  увјерење о радној способности;

-  увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању.

Кандидати за избор у научно-наставна звања на уже научне области, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем И:

-  овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука или магистра наука или мастера из научне области за коју се врши избор,

-  доказ о избору у звање (ако је раније биран),

-  кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:

-  овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

-  кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Напомена:

- Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа.

 

          Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

- Под редним бројем 1. Академији умјетности – Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 2. и 3. Економском факултету – Мајке Југовића 4, 78000 Бањалука

-  Под редним бројем 4. Електротехничком факултету, Патре 5, 78000 Бањалука

- Под редним бројевима 5. и 6. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бањалука

-  Под редним бројевима 7. и 8. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

-  Под редним бројем 2. Економском факултету – Мајке Југовића 4, 78000 Бањалука

- Под редним бројевима 3, 4. и 5. Факултету безбједносних наука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 6. и 7. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

-  Под редним бројем 8. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 9. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

****************************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БАЊАЛУКА

ул. Владике Платона бб Бањалука

објављује

 

О Г Л А С

за попуну упражњених радних мјеста

I - Назив и позиција радног мјеста

      1.  Стручни сарадник....................број извршилаца 2 (два)

2. Референт за унос података и управљање предметима - уписничар  ….. број извршилаца 1 (један)

3.  ИКТ службеник - TCMS администратор …….. број извршилаца 1 (један)

Радни однос за све позиције се заснива на неодређено вријеме.

II - Опис послова

Позиција 1. – Стручни сарадник помаже тужиоцу у његовом раду, израђује нацрте тужилачких одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања те обавља самостално или под надзором и по упутствима тужиоца и друге стручне послове.

Позиција 2. – Уписничар региструје документе (поднеске) пристигле на већ постојеће предмете и документе који иницирају отварање новог предмета, односно фазе, издаје потврде о пријему, креира омот списа, врши припремање и преузимање предмета, улагање поднесака и доставница, давање списа на увид странкама уз претходно одобрење поступајућег тужиоца или главног тужиоца и других послова предвиђених Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима, обавља и друге послове по налогу главног тужиоца, секретара и шефа писарнице.

Позиција 3. – ИКТ службеник врши инсталирање, конфигурисање и одржавање ИКТ опреме и системских и апликацијских програма, функционисање локалне рачунарске мреже, пружа директну помоћ/ИКТ подршку корисницима у Тужилаштву, пружа помоћ корисницима при раду у систему за управљање тужилачким предметима, обавља редовне задатке у систему за управљање тужилачким предметима, администрира корисничке налоге тужилаца и административног особља, обезбјеђује услове и врши редовну израду сигурносних копија електронских података смјештених на серверима датотека у Тужилаштву, припрема, организује и обезбјеђује техничке услове за снимање саслушања, израђује копије снимљеног материјала, формира и води уредну евиденцију о снимљеним материјалима, ажурира веб-страницу Тужилаштва, редовно извјештава непосредног руководиоца о свим уоченим проблемима и начину њиховог рјешавања, обавља и друге послове које му одреди руководилац одсјека и секретар Тужилаштва.

 III – Општи услови

1)  да је држављанин РС или БиХ,

2)  да је старији од 18 година,

3)  да има општу здравствену способност,

4)  да се против њега не води кривични поступак и

5) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

IV - Посебни услови

За позицију 1.:   ВСС  дипломирани правник са положеним правосудним  испитом и најмање двије године радног искуства на правним  пословима;

За позицију 2.:  ССС – IV степен стручне спреме са најмање шест мјесеци радног  искуства на истим или сличним пословима и са познавањем   рада на рачунару;

За позицију 3.:  ССС електротехничког или информатичког смјера са најмање шест мјесеци радног искуства на пословима из области информационих технологија.

V - ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

За доказивање чињеница из тачака III и IV кандидати за све позиције, уз пријаву, треба да приложе у оригиналу или овјереној копији:

-    увјерење о држављанству;

-    извод из матичне књиге рођених;

-    увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

-     за испуњавање општег услова из става III тачка 5). доставља се овјерена

      писмена изјава кандидата о неосуђиваности;

  • диплому о завршеном студију за позицију 1., односно свједочанство о

      завршеној средњој школи за позиције 2. и 3.;

-    потврду о радном искуству;

-    доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење доставиће

      изабрани кандидати по завршетку конкурсне процедуре.

 

VI - Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на оглас

 

          Пријаве на оглас, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се лично или поштом на адресу са назнаком: "Пријава на оглас" .

          Рок за подношење пријава кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

          Прије доношења одлуке о избору, са пријављеним кандидатима, који испуњавају услове огласа, обавиће се интервју односно тестирање.

          О датуму и мјесту обављања интервјуа и тестирања кандидати ће бити обавијештени накнадно, најдаље у року од 5 дана од затварања огласа, писменим путем или телефонским путем, те је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

          Јавни оглас ће бити објављен и на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

**************

МОТЕЛ РИБЊАК

Доњи Штрпци - Прњавор

ОГЛАС

 расписује оглас о пријему сљедећих радника:

- 2 кувара КВ

- 2 конобара КВ

- 1 кућни мајстор ССС

- 1 рецепционерка ССС

- 1 собарица ССС

Радници се примају у стални радни однос са радним искуством, за радно мјесто 

Рецепционера пожељно познавање енглеског језика. За остале информације обратите се сједишту Мотела Рибњак или на телефона 065/901-072.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објаве.

******************

Предузеће    за  извођење   електро   монтажних  радова и радова  ел. гријања

"ЕЛМОРАД" д.о.о.

Ул. Ивана Фрање Јукића  бр. 11 Бањалука

ОТВАРА

конкурс  за  пријам  радника  у  стални  радни  однос  за рад

на неодређено  вријеме у пословним  јединицама Бањалука и

Требиње

1. КВ електро инсталатер                                  4  извршиоца

2. ВКВ електро инсталатер                               4  извршиоца

3. Електроинсталатер (приправник)                4  извршиоца

4. Дипл. електро инжењер  (енергетичар)        1  извршилац        

Услови :  -     Завршена електро школа: електро енергетског смјера.

                -     посједовање возачке дозволе Б категорије,

                      (радно мјесто под бр.1 и 2),

- За радно  мјесто под ред. бр. 1, мин. 1 год.  искуства.

- За радно  мјесто под ред. бр. 2, мин. 3 год.  искуства.

- За радно мјесто под ред. бр. 3, без искуства.

- Да су настањени у требињској  или бањалучкој  регији.

- Спремност за  рад на  терену.

- За радно место под ред.бр. 4,  мин. 6 мјесеци радног искуства

Пријаве  са  ЦВ слати на горе наведену адресу, или на е-mail: elmorad@teol.net

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

********************

 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А

Бањалука

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

          У конкурсу Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 16.3.2016. године, поништава се дио текста конкурса:

     "под римским бројем И ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА за ужу научну област под редним бројем 4. Општа педагогија – 1 извршилац".

          Остали дио текста конкурса остаје неизмијењен.

*******************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А

Бањалука

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

          У конкурсу Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 27.6.2016. године, поништава се дио текста конкурса:

     "под римским бројем II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА за ужу научну област под редним бројем 1. Фотограметрија и даљинско истраживање – 1 извршилац".

          Остали дио текста конкурса остаје неизмијењен.

************************

"САВИЋ ИНВЕСТГРАДЊА" ДОО

КРАЈИШКИХ БРИГАДА 33, БАЊАЛУКА

Расписује 

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

1. Возач....................................................................... 1 извршилац

На пословима возач камиона са самоистоварним краном

Мјесто рада: Бањалука

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- возач,

- минимално искуство 12 мјесеци на истоварном крану,

- возачка дозвола "Ц" категорије.

Оглас остаје отворен од попуне радног мјеста.

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити путем телефона: 065-668-409.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица