De­mi Lo­va­to pri­zna­la da se dro­gi­ra­la

De­mi Lo­va­to pri­zna­la da se dro­gi­ra­la 21.10.2017 08:48 | Agencije

Bez ob­zi­ra na to što je du­go pro­mo­vi­sa­la ži­vot bez nar­ko­ti­ka, pje­va­či­ca De­mi Lo­va­to se dro­gi­ra­la, ot­kri­la je to u svom no­vom do­ku­men­tar­cu "Simply Complicated ".

Bi­lo je to 2012. go­di­ne, a pje­va­či­ca je pri­zna­la da ni­je bi­la spre­mna da bu­de tri­je­zna i bez dro­ge. 

- Kri­šom sam uno­si­la ko­ka­in u avi­one… Ima­la sam pe­ri­od od dva mje­se­ca ka­da sam ko­ka­in uzi­ma­la sva­ko­dne­vno -  pri­zna­la je De­mi.

Je­dne no­ći, pri­zna­la je ona, uze­la je pu­no ko­ka­ina, a uz to je po­pi­la ne­ko­li­ko "ksa­na­ksa". Po­če­la je da se gu­ši, a srce joj je po­če­lo lu­do uda­ra­ti.

A on­da je je­dan in­ci­dent sve pro­mi­je­nio.

- Posljednji put kad sam pi­la al­ko­hol bi­la sam u ho­te­lu i po­zva­la sam dvo­je ne­po­zna­tih ljudi da do­đu sa­mo da bih mo­gla da pi­jem s ne­kim. Ja­ko sam se na­pi­la, to­li­ko da sam po­vra­ća­la u autu ko­ji me vo­zio na aero­drom jer je tre­ba­lo da nas­tu­pam u "Ame­ri­čkom ido­lu" -  is­pri­ča­la je De­mi.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica