RS

Bor­če­va mre­ža mi­ro­va­la 759 mi­nu­ta

Bor­če­va mre­ža mi­ro­va­la 759 mi­nu­ta 18.10.2018 18:10 | Dar­ko Pa­ša­gić

Banjalu­ka - Mre­ža Bor­ca za­tre­sla se po­sli­je 759 mi­nu­ta u prven­stvu, ali to ni­je spri­je­či­lo Banjalu­ča­ne da u od­go­đe­nom su­sre­tu 10. ko­la Prve li­ge RS sa­vla­da­ju Su­tjes­ku sa 3:1 i ta­ko naj­bli­žem pra­ti­ocu na ta­be­li, Slo­gi po­bje­gnu če­ti­ri bo­da.

"Crve­no-pla­vi" su bi­li do­mi­nan­tni­ji to­kom ci­je­log su­sre­ta i go­lom biv­šeg ofan­ziv­ca Fo­ča­ka Ni­ko­le Mo­jo­vi­ća do­šli do pre­dnos­ti, a on­da je sa dva po­got­ka tri­jumf pot­vrdio Sa­ša Kaj­kut, ko­jem je u oba pu­ta odli­čno asis­ti­rao Ale­ksan­dar Ra­du­lo­vić. Ipak, u 74. mi­nu­tu Mi­loš Se­ku­lo­vić je ubla­žio po­raz gos­ti­ju sa­vla­dav­ši Mar­ka Sa­va­to­vi­ća. Bio je to prvi gol ko­ji je Bo­rac pri­mio još od dru­gog ko­la ka­da je ta­ko­đe na Grad­skom sta­di­onu na­pa­dač Tek­stil­ca Ozren Pe­rić po­go­dio u 35. mi­nu­tu.

- Ve­oma bi­tna po­bje­da, jer smo se sa­da odvo­ji­li na če­ti­ri bo­da. Naj­va­žni­je je bi­lo da što pri­je na­čne­mo mre­žu ri­va­la, a ka­da je Mo­jo­vić pos­ti­gao prvi gol bi­lo je pu­no la­kše igra­ti. Oba go­la ko­ja sam pos­ti­gao plod su do­bre sa­radnje sa Ra­du­lo­vi­ćem, ko­ji je je­dnos­ta­vno če­kao da se na­mjes­tim na pra­vom mjes­tu i da on­da pos­ti­gnem gol. Oče­ku­jem da ovu po­bje­du ovje­ri­mo u Gra­di­šci, ma­da je Ko­za­ra ko­joj baš ne cvje­ta­ju ru­že ove se­zo­ne uvi­jek bi­la ne­ugo­dan ri­val - na­gla­sio je Kaj­kut.

Ne­po­sre­dno pred pos­ti­zanje go­la Su­tjes­ke de­si­la se spor­na si­tu­aci­ja u ko­joj je igrač Bor­ca Vla­dan Da­ni­lo­vić sru­šen, Banjalu­ča­ni su tra­ži­li pre­kršaj, a igrač Fo­ča­ka je za­tre­sao mre­žu. Da­ni­lo­vić je zbog gla­snog ne­go­do­vanja do­bio žu­ti kar­ton, a tre­ner Banjalu­ča­na Dar­ko Voj­vo­dić izre­vol­ti­ran zbog to­ga što ni­je svi­ran pre­kršaj ušao je u ras­pra­vu sa gla­vnim su­di­jom Si­ni­šom La­zi­ćem ko­ji ga je po­slao na tri­bi­ne.

- Ne­ko će da ka­že da sam pro­tes­to­vao što smo pri­mi­li gol, ali ni­smo ganjali ni­ka­kve re­kor­de, ne­go ni­je mi ja­sno za­što ni­je svi­ran pre­kršaj nad Da­ni­lo­vi­ćem. Ina­če, po­bje­da mo­žda iz­gle­da la­ka, ali se Su­tjes­ka po­ka­za­la kao ve­oma čvrsta eki­pa. Sa­da nam pred­sto­ji kra­ji­ški der­bi sa Ko­za­rom u Gra­di­šci i u tom me­ču ide­mo na po­bje­du, jer nas ni­šta dru­go ne in­te­re­su­je. Že­li­mo da što pri­je na­pra­vi­mo još ve­ću pre­dnost u odno­su na sve ri­va­le i ta­ko i te­oret­ski obe­zbi­je­di­mo po­vra­tak u Pre­mi­jer li­gu - is­ta­kao je Voj­vo­dić.

I po­red po­ra­za šef stru­čnog šta­ba Su­tjes­ke Miljan Ra­da­no­vić ni­je bio ne­za­do­voljan.

- Do­šli smo da po­ku­ša­mo da što bolje i du­že pa­ri­ra­mo Bor­cu, ko­jem ni­je mjes­to u Prvoj li­gi. Za njih je Pre­mi­jer li­ga i že­lim im da što pri­je osi­gu­ra­ju po­vra­ta­ka u eli­tu. Mo­jim igra­či­ma ne­mam šta da za­mje­rim, jer su pru­ži­li ko­li­ko su mo­gli. Bo­do­ve mo­ra­mo tra­ži­ti u du­eli­ma sa eki­pa­ma ko­je su po kva­li­te­tnu na­ma ra­vne - re­kao je Ra­da­no­vić.

Prva li­ga

1. Bo­rac     10      8        2        0        16:2   26

2. Slo­ga     10      7        1        2        18:8   22

3. Želje­zni­čar ST       10      4        2        4        15:13 14

4. Al­fa Mo­dri­ča         10      3        5        2        11:11 14

5. Sla­vi­ja  10      4        2        4        14:16 14

6. Ru­dar Pri­je­dor       10      3        4        3        8:8     13

7. Su­tjes­ka 10      4        1        5        13:14 13

8. Ko­za­ra   10      4        1        5        12:15 13

9. Po­drinje         10      3        3        4        7:9     12

10. Tek­sti­lac      10      2        5        3        8:8     11

11. Slo­bo­da        10      2        3        5        7:14   9

12. Dri­na   10      0        3        7        6:17   3© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica