Bo­ži­dar De­lić, ge­ne­ral Voj­ske Srbi­je u pen­zi­ji: Srpska ima mo­ćnog sa­ve­zni­ka u Ru­si­ji

Bo­ži­dar De­lić, ge­ne­ral Voj­ske Srbi­je u pen­zi­ji: Srpska ima mo­ćnog sa­ve­zni­ka u Ru­si­ji 18.10.2018 12:29 | Veljko Zeljko­vić

Re­pu­bli­ka Srpska se opre­de­li­la za pra­vu stra­nu. Okre­nu­la se Ru­si­ji kao ve­oma mo­ćnom sa­ve­zni­ku, tvrdi ge­ne­ral Bo­ži­dar De­lić, biv­ši na­čel­nik šta­ba Beo­grad­skog kor­pu­sa i za­mje­nik na­čel­ni­ka ope­ra­ti­vne upra­ve Ge­ne­ral­šta­ba voj­ske Ju­go­sla­vi­je.

U in­ter­vjuu za "Glas Srpske", De­lić ko­ji se od 2005. go­di­ne na­la­zi u pen­zi­ji, a da­nas je po­sla­nik SRS u Na­ro­dnoj skup­šti­ni Srbi­je, ot­kri­va ka­kva je daljna su­dbi­na Ko­so­va i Me­to­hi­je, go­vo­ri o ulo­zi SAD u ovim pro­ce­si­ma, skri­vanju iz­vje­šta­ja o stra­danju Srba, ali i o bu­du­ćnos­ti Re­pu­bli­ke Srpske u ge­opo­li­ti­čkim igra­ma ko­je vo­de ve­li­ke i mo­ćne za­pa­dne si­le.

Pod­sje­ti­mo, za vri­je­me su­ko­ba na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji i NA­TO bom­bar­do­vanja De­lić je bio ko­man­dant 549. mo­to­ri­zo­va­ne bri­ga­de Pri­štin­skog kor­pu­sa ra­spo­re­đe­ne na gra­ni­ci Srbi­je i Al­ba­ni­je.

GLAS Ka­ko gle­da­te na izja­vu ame­ri­čkog am­ba­sa­do­ra u Srbi­ji Kaj­la Sko­ta da je Ko­so­vo su­ve­re­na drža­va?

DE­LIĆ: Za me­ne je mno­go va­žni­je ka­ko se mi u Srbi­ji odno­si­mo pre­ma ovom pro­ble­mu. Ovo je sa­da po­li­ti­čka bor­ba u ko­joj na dru­goj stra­ni ima­mo ja­ke i mo­ćne pro­ti­vni­ke. Mi sa­mo tre­ba da se drži­mo me­đu­na­ro­dnog pra­va i po­velja. Je­di­no o če­mu se mo­že pre­go­va­ra­ti jes­te o ve­li­či­ni njiho­ve auto­no­mi­je. Ni­ka­kva ne­za­vi­snost ili po­de­la ni­je mo­gu­ća.

GLAS: Da li je Ko­so­vo iz­gubljeno?

DE­LIĆ: Bi­će iz­gubljeno on­da ka­da ga se mi odre­kne­mo. Ono je tre­nu­tno oku­pi­ra­no i ne na­la­zi se pod kon­tro­lom vlas­ti u Beo­gra­du. Ali, pro­me­ni­će se to. Po­li­ti­čke okol­nos­ti se u sve­tu menjaju. SAD i Ne­ma­čkoj je sta­lo da što pre sta­ve ta­čku na ovu pri­ču. I to na šte­tu srpskih na­ci­onal­nih in­te­re­sa. To se ne smi­je do­zvo­li­ti, jer Ko­so­vo ni­je sa­mo te­ri­to­ri­ja. Ono je du­ša srpskog na­ro­da. Uko­li­ko na tom pla­nu po­pus­ti­mo, mo­že­mo oče­ki­va­ti no­ve udar­ce.

GLAS: U ge­opo­li­ti­čkim igra­ma ve­li­kih si­la da li je ugro­že­na bu­du­ćnost RS?

DE­LIĆ: De­li­će­mo su­dbi­nu stra­ne za ko­ju se opre­de­li­mo. Pre­ma mom mišljenju, Re­pu­bli­ka Srpska se opre­de­li­la za pra­vu stra­nu. Okre­nu­la se Ru­si­ji kao ve­oma mo­ćnom sa­ve­zni­ku. S dru­ge stra­ne Srbi­ja igra je­dnu sa­svim po­gre­šnu igru. Na dve sto­li­ce se ne mo­že se­de­ti. Po­li­ti­ka ko­ja se vo­di pre­ma EU i NA­TO je po­gre­šna, jer ne tre­ba pre­go­va­ra­ti sa oni­ma ko­ji su te bom­bar­do­va­li i ko­ji te sva­ki dan sa ne­čim ucenjuju. Mo­ram pri­zna­ti da ka­da god pre­đem Dri­nu i do­đem tu kod vas, da se ose­ćam mno­go sre­ćni­je i "srpski­je" ne­go u Srbi­ji.

GLAS: Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te to što je iz­vje­štaj o stra­danju Srba u Sre­bre­ni­ci tek ne­da­vno pro­cu­rio u ja­vnost, na­kon što je du­go vre­me­na bio skri­van u UN?

DE­LIĆ: An­ti­srpski lo­bi je go­di­na­ma pri­su­tan u ovoj or­ga­ni­za­ci­ji. Ta­mo su od oči­ju ja­vnos­ti sklanjani mno­gi izve­šta­ji. Ne sa­mo o Sre­bre­ni­ci, već i oni ve­za­ni za Ko­so­vo, o ko­ri­štenje ne­do­zvoljenog oru­žja i osi­ro­ma­še­nog ura­ni­ju­ma... S vre­me­na na vre­me ne­ki­ma pro­ra­di sa­vest i pro­go­vo­re o ta­kvim stva­ri­ma. Ali bo­jim se da je ka­sno, jer je već stvo­re­na po­gre­šna sli­ka o srpskom na­ro­du.

GLAS: Da li oče­ku­je­te da no­ve su­di­je u žal­be­nim pos­tup­ci­ma ko­ji se vo­de pro­tiv Ra­do­va­na Ka­radžića i Rat­ka Mla­di­ća re­al­ni­je sa­gle­da­ju ka­ra­kter ra­ta u BiH?

DE­LIĆ: U ne­ko­li­ko na­vra­ta sam sve­do­čio ta­mo i mo­gu slo­bo­dno re­ći da u Ha­gu ne­ma prav­de. Ni­ti će je ika­da bi­ti. To je bio i os­tao po­li­ti­čki sud ko­ji je su­dio sa­mo Srbi­ma. Zbog to­ga ni u ovim žal­be­nim pos­tup­ci­ma ne oče­ku­jem da se išta pro­me­ni u ko­rist Ka­radžića i Mla­di­ća.

For­mi­ranje voj­ske Ko­so­va

GLAS: Ka­ko gle­da­te na na­ja­ve da bi do kra­ja no­vem­bra mo­gla bi­ti for­mi­ra­na ko­sov­ska voj­ska?

DE­LIĆ: Oni to ne­će uči­ni­ti dok ne do­bi­ju ze­le­no sve­tlo iz Va­šin­gto­na. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da sna­ge be­zbe­dnos­ti ko­je već pos­to­je ne pred­stavljaju ni­šta dru­go do ozbiljnu voj­nu for­ma­ci­ju, ko­ja se, pre­ma ne­kim sa­znanjima, obu­ča­va u ame­ri­čkoj voj­noj ba­zi Bon­dstil na Ko­so­vo. Po­red to­ga, ni­je taj­na ni da se na ame­ri­čkim voj­nim aka­de­mi­ja­ma Šip­ta­ri već go­di­na­ma ško­lu­ju i obu­ča­va­ju. Zna­či, oni ne­će ima­ti pro­ble­ma da na­pra­ve svo­ju voj­sku. To je sa­da po­li­ti­čko pi­tanje, volje i ge­opo­li­ti­čkih in­te­re­sa za­pa­dnih si­la. Mi tu ni­šta ne mo­že­mo.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica