Du­nja je pra­va ri­zni­ca zdrav­lja

Agencije
Du­nja je pra­va ri­zni­ca zdrav­lja

Du­nja je vi­ta­min­ska bom­ba je­se­ni i od da­vni­na je po­zna­ta u na­ro­dnoj me­di­ci­ni i ko­ris­ti se prije sve­ga kao sred­stvo za ublažava­nje kaš­lja i umi­ri­va­nje sto­mačnih te­go­ba.

Ovo bla­go­tvor­no voće, po­re­klom je iz ju­go­za­pa­dne Azi­je. Lje­ko­vi­ti dije­lo­vi su joj plod, lis­to­vi i sje­me, a po­se­bno sok i si­rup plo­da.

Plod du­nje obi­lu­je vi­ta­mi­ni­ma i mi­ne­ra­li­ma. Sadrži vi­ta­min C u ve­li­kim ko­ličina­ma, za­tim vi­ta­min B1, B2, ni­acin, ka­ro­ten, kal­ci­jum, ma­gne­zi­jum, ka­li­jum, ba­kar, na­tri­jum, cink, gvožđe, man­gan, na­tri­jum, hlor i sum­por. Po­red to­ga, sadrži i pro­te­ine, di­je­tal­na vla­kna i uglje­ne hi­dra­te.

Du­nje su odlični pri­ro­dni osvježivači vaz­du­ha.

Sje­men­ke su njen naj­lje­ko­vi­ti­ji dio, i ka­da od­sto­je u vo­di oslo­bađaju sluz ko­ja po­maže kod pro­ble­ma s kašljem. One sadrže i ve­li­ke ko­ličine ami­gda­li­na, odno­sno vi­ta­mi­na B17, ko­ji ima an­ti­kan­ce­ro­ge­no dej­stvo. Sje­men­ke su bo­ga­te i mas­ti­ma, ta­ni­nom, pe­kti­nom, šećeri­ma, ja­bučnom ki­se­li­nom, emul­zi­nom i pro­ti­dom.

Za­hva­lju­jući ta­ni­nu i slu­zi ova voćka po­vo­ljno dje­lu­je na rad creij­va i sprečava in­fe­kti­vne bo­les­ti. Ta­kođe, du­nja sadrži i dos­ta pe­kti­na, ko­ji po­vo­ljno dje­lu­je na krvni sis­tem, po­maže u snižava­nju krvnog pri­tis­ka i pruža za­šti­tu od ra­dioa­kti­vnog zračenja, pi­še Stvar uku­sa.

Du­njin sok liječi ka­šalj, as­tmu i di­ja­re­ju, dok se pečena ili ku­va­na du­nja pre­po­ručuje ane­mičnim oso­ba­ma, ali i za liječenje upa­la želu­dačne i crije­vne slu­zo­kože. Du­nja se upo­tre­blja­va i za liječenje slu­zo­kože ždrije­la, kraj­ni­ka, di­saj­nih pu­te­va kao i ublažava­nje obil­nih men­stru­aci­ja. Čaj od du­nji­nih sje­men­ki liječi ne­sa­ni­cu, ublažava na­pe­tost i ot­kla­nja ne­pri­ja­tan za­dah, dok sluz od sje­men­ki liječi ope­ko­ti­ne i ra­ne. Čaj od lis­to­va du­nje je odličan pri­ro­dan lek za za­us­tav­lja­nje pro­li­va.

  • Čaj od plo­da

Ovaj čaj bla­go­tvor­no dje­lu­je na di­saj­ne te­go­be, smi­ru­je ka­šalj, pro­mu­klost i ublažava sim­pto­me bron­hi­ti­sa.

Pri­pre­ma: Ope­ri­te, očis­ti­te i pre­se­ci­te plod na četi­ri de­la. Od­stra­ni­te se­men­ke i tvrdi deo oko njih, a me­sna­ti deo ise­ci­te na lis­tiće i odmah ih sta­vi­te u li­tar vo­de, da ne bi pro­me­ni­le bo­ju. La­ga­no ku­vaj­te od 15 do 20 mi­nu­ta, a za­tim os­ta­vi­te da se ohla­di. Pro­ce­di­te ga i pij­te u gu­tlja­ji­ma to­kom ce­log da­na.

  • Si­rup za bron­hi­tis

Na­ro­dni lek pro­tiv kaš­lja i upa­la di­saj­nih or­ga­na možete na­pra­vi­ti vrlo je­dnos­ta­vno i od sa­mo ne­ko­li­ko se­men­ki.

Pri­pre­ma: Iz­dro­bi­te pet se­men­ki du­nje i pre­lij­te sa 100 ml vo­de. Ka­da se stvo­ri gus­ta slu­zas­ta ma­sa, do­daj­te 15 g svežeg so­ka od bo­kvi­ce i 100 g me­da od žal­fi­je. Uzi­maj­te po je­dnu ka­šičicu tri pu­ta na dan pre je­la.

  • Sok za želu­dac

Te­go­be sa va­re­njem možete la­ko eli­mi­ni­sa­ti so­kom od du­nja.

Pri­pre­ma: Ope­ri­te i si­tno na­ren­daj­te ki­lo­gram du­nja, pa ih pro­ce­di­te kroz ga­zu. Sok po­pij­te odmah jer brzo oksi­di­ra. Naj­bo­lje je da ga pi­je­te pre je­la.

  • Me­lem za ope­ko­ti­ne

Me­lem od se­men­ki du­nje može bi­ti od po­moći za lečenje blažih ope­ko­ti­na i ra­na.

Pri­pre­ma: Iz­dro­bi­te 10 g se­men­ki du­nje, pre­lij­te sa 200 ml vo­de i sačekaj­te da se stvo­ri slu­za­va ma­sa. Na­no­si­te je na obo­le­li deo te­la, di­rek­tno ili kao oblog.

  • Sir od du­nja

Fran­cu­zi ve­ko­vi­ma pra­ve sir od du­nja ko­ji je odlična kom­bi­na­ci­ja sa pečenim me­som, pi­le­ti­nom, pačjim me­som, ju­ne­ti­nom i me­som div­ljači. Ovaj sir je snažan izvor ener­gi­je, a može da se uzi­ma i kao lek za po­bolj­ša­nje va­re­nja. Ne pre­po­ručuje se di­ja­be­tičari­ma i go­ja­znim oso­ba­ma.

Pri­pre­ma: Dva ki­lo­gra­ma du­nja sku­va­ti, za­je­dno sa ko­rom, dok po­tpu­no ne ome­kša­ju. Ka­da se ohla­de, iseći na ko­ma­diće i ispa­si­ra­ti. Izme­ri­ti do­bi­je­nu ma­su, i u nju do­da­ti od­go­va­ra­juću ko­ličinu šećera. Na ki­lo­gram i po pi­rea du­nja do­da­je se ki­lo­gram šećera. Sve po­no­vo ku­va­ti na la­ga­noj va­tri 45 mi­nu­ta, uz ne­pres­ta­no me­ša­nje. Odmah po ku­va­nju sir od du­nja si­pa­ti u od­go­va­ra­juću tep­si­ju, plit­ku sta­kle­nu po­su­du ili u po­su­di­ce. Ka­da se ohla­di, sir isjeći na koc­ke, uva­lja­ti u prah šećer, i sta­vi­ti na ta­mno i su­vo mes­to da sto­ji.

  • Za­slađivač

Du­nje možete kon­zu­mi­ra­ti i u vi­du za­slađivača za, na pri­mer, čaje­ve, i na taj način možete ublažiti broj­ne te­go­be.

Pri­pre­ma: Sa­me­lji­te ki­lo­gram du­nja, is­ce­di­te sok, a za­tim mu do­daj­te 2 kg šećera i krat­ko pro­ku­vaj­te, a ka­da se ohla­di si­paj­te u ste­ri­li­sa­ne fla­še.

  • Pre­pa­rat pro­tiv bo­ra i ispu­ca­lih usa­na

Za li­ce bez bo­ra i le­po ne­go­va­ne usne na­ro­dna me­di­ci­na pre­po­ručuje se­men­ke du­nje.

Pri­pre­ma lo­si­ona od se­men­ki: Si­tno isec­ka­ti 1 ka­šičicu se­men­ki, a za­tim ih usi­tni­ti u ava­nu i pre­li­ti sa dve ka­šičice pro­ključale vo­de. Do­bro pro­me­ša­ti i os­ta­vi­ti da od­sto­ji 10 mi­nu­ta. Ovim pre­pa­ra­tom možete ma­za­ti i ispu­ca­le usne i mes­ta na li­cu sa izraženim bo­ra­ma.

Pri­pre­ma lo­si­ona od ko­re du­nje: 200 gr ko­ra du­nje držati dve se­dmi­ce u tri de­ci­li­tra jače ra­ki­je, po mo­gućnos­ti ko­mo­vi­ce. Na­kon to­ga pro­ce­di­ti ra­ki­ju i si­pa­ti u tri bočice i her­me­tički za­tvo­ri­ti. Pri­pre­mlje­nim lo­si­onom ma­za­ti de­lo­ve li­ca sa bo­ra­ma dva pu­ta dne­vno.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana