Ku­va­ri­ca ispod ke­ce­lje ne no­si ni­šta i za­rađuje do­bre pa­re

Agencije
Ku­va­ri­ca ispod ke­ce­lje ne no­si ni­šta i za­rađuje do­bre pa­re

Ru­bi Dej je ku­va­ri­ca iz Te­ksa­sa ko­ja je pos­ta­la hit na "Jutjubu" zbog to­ga što ispod svo­je ke­ce­lje ne no­si ap­so­lu­tno ni­šta.

 

Iako no­si bi­se­re i ke­ce­lje sa te­mom do­maćica iz pe­de­se­tih go­di­na, nje­no pro­vo­ka­ti­vno iz­da­nje do­ni­je­lo je do to­ga da ima 465 hi­lja­da pra­ti­la­ca, ali i po­pu­la­ran sajt gdje fa­no­vi plaćaju da gle­da­ju nje­ne snim­ke.

Ipak, ona se ne ba­vi sa­mo ku­va­njem, pa ta­ko re­do­vno di­je­li i sa­vje­te o zdra­vom živo­tu, fi­tne­su, jo­gi, ali i mo­ti­va­ci­one go­vo­re.

"Ako ste za­in­te­re­so­va­ni da živi­te srećni­je, za­bav­lja­te se u ku­hi­nji ili vam je po­tre­bno ma­lo po­zi­ti­vne mo­ti­va­ci­je, on­da ste na pra­vom mjes­tu", pi­še na nje­noj stra­ni­ci.

Li­je­pa ku­va­ri­ca da­je on­li­ne i pri­va­tne časo­ve ku­va­nja za 200 do­la­ra mje­sečno, ali i je­dan vi­deo na ko­jem će ku­va­ti po­tpu­no go­la za vas za 125 do­la­ra mje­sečno.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana