"Do­aka­li" Tram­pu: Bu­dući Huawei P40 Pro stiže sa dva ope­ra­ti­vna sis­te­ma

Agencije
"Do­aka­li" Tram­pu: Bu­dući Huawei P40 Pro stiže sa dva ope­ra­ti­vna sis­te­ma

Ka­da je pro­šlog mje­se­ca pred­sta­vio svo­je no­ve mo­de­le Mate 30 i Mate 30 Pro, ki­nes­ki te­hno­lo­ški gi­gant Huanjei je to učinio pod za­bra­nom ko­ju mu je na­me­tnu­la ame­rička admi­nis­tra­ci­ja.

Iako pre­mi­jum mo­de­li vi­so­ke kla­se, Ma­te 30 i Ma­te 30 Pro su, i po­red to­ga što su opre­mlje­ni Android 10 ope­ra­ti­vnim sis­te­mom, os­ta­li bez osno­vnih Google uslu­ga.

Pre­ma ne­kim na­vo­di­ma, to bi možda, sa je­dnim od na­re­dnih ažuri­ra­nja, možda mo­glo da se pro­mije­ni. Međutim, uko­li­ko Tram­po­ve san­kci­je os­ta­nu na sna­zi, Huawei, iz­gle­da, spre­ma dru­gačiju izla­znu stra­te­gi­ju za svo­je bu­duće fla­gšip te­le­fo­ne.

Pre­ma ne­kim tvrdnja­ma tech do­jav­lji­vača, mo­de­li bu­duće Huawei P40 se­ri­je imaće mo­gućnost Dual-boot-a. To znači da će ko­ri­sni­ci­ma na ra­spo­la­ga­nju bi­ti i Android 10 i Huaweijev Harmony OS.

Do to­ga će doći uko­li­ko ame­ričke san­kci­je os­ta­nu na sna­zi i počet­kom slje­deće go­di­ne. To znači da će ko­ri­sni­ci Huaweijev pre­mi­jum te­le­fo­na moći da bi­ra­ju između Androida 10 bez Google uslu­ga i no­vog Huaweijevog ope­ra­ti­vnog sis­te­ma, ko­ji će ima­ti svo­ju pro­da­vni­cu apli­ka­ci­ja i sop­stve­ne ser­vi­se.

Uko­li­ko se sve to po­kaže kao tačno, ko­ri­sni­ci van Ki­ne će do­bi­ti mo­gućnost da pro­ba­ju Harmony OS bez pri­mo­ra­va­nja da ga ko­ris­te. Dual Boot stra­te­gi­ja će, ta­kođe, omo­gućiti Huaweiju da sa­ku­pi in­for­ma­ci­je o is­kus­tvi­ma ko­ri­sni­ka, ka­da je o no­vom ope­ra­ti­vnom sis­te­mu riječ, u ci­lju bo­ljeg pri­la­gođava­nja nji­ho­vim po­tre­ba­ma.

Ne ta­ko da­vno, Huawei je pot­vrdio da Harmony OS još uvijek ni­je sa­svim spre­man za upo­tre­bu na pa­me­tnim te­le­fo­ni­ma.

I po­red to­ga, ja­sno je da ki­nes­ka kom­pa­ni­ja ima do­vo­ljno sred­sta­va da ubrza nje­gov ra­zvoj i da se pri­pre­mi za nje­go­vu pri­mje­nu na P40 se­ri­ji te­le­fo­na, za ko­ju se pre­tpos­tav­lja da će bi­ti pred­stav­lje­na u mar­tu 2020. go­di­ne.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana