Obnav­lja se po­slje­dnja car­ska pa­la­ta Ni­ko­la­ja Dru­gog

Agencije
Obnav­lja se po­slje­dnja car­ska pa­la­ta Ni­ko­la­ja Dru­gog

Ale­ksan­dro­va pa­la­ta, po­slje­dnji dom rus­kog ca­ra Ni­ko­la­ja Drugog i nje­go­ve po­ro­di­ce prije ne­go su strije­lja­ni po­no­vo će bi­ti otvo­re­na za ja­vnost slje­dećeg lje­ta, na­kon obno­ve vrije­dne vi­še mi­li­ona do­la­ra, obja­vi­le su rus­ke vlas­ti.

Ova pa­la­ta je među naj­bo­ljim ra­do­vi­ma ita­li­jan­skog ar­hi­te­kte Đa­ko­ma Kva­ren­gia, iz­građena je kra­jem 18. vije­ka za ca­ra Ale­ksan­dra Prvog, a 1905. pos­ta­la je stal­na re­zi­den­ci­ja po­slje­dnjeg rus­kog ca­ra.

Smje­šte­na je na ru­bu biv­še car­ske pres­to­ni­ce San­kt Pe­ter­bur­ga, a obno­va je počela 2012. Za ja­vnost je po­tpu­no za­tvo­re­na po­slije tri go­di­ne.

"Prve pros­to­ri­je ko­je će opet bi­ti otvo­re­ne za ja­vnost su so­be ca­ra i ca­ri­ce i car­sko ku­pa­ti­lo di­zaj­ni­ra­no u ma­var­skom sti­lu. Ale­ksan­dro­va pa­la­ta po­se­bno je mjes­to", kaže Ol­ga Ta­ra­tja­no­va, di­re­ktor­ka mu­ze­ja u Car­skom se­lu i objaš­nja­va da je iz­građena is­ključivo za pri­va­tni život car­ske po­ro­di­ce.

Za ra­zli­ku od dru­gih pa­la­ta, u Car­skom se­lu gdje su bi­li lje­tnji­kov­ci Ro­ma­no­vić, Ale­ksan­dro­vu pa­la­tu ni­su uni­šti­li na­cis­tički voj­ni­ci to­kom Dru­gog svjet­skog ra­ta. Služila im je kao voj­no za­po­vje­dniš­tvo i za­tvor.

U dvo­ri­štu je bi­lo gro­blje Š-ova­ca. Iz ove su pa­la­te car Ni­ko­laj i nje­go­va po­ro­di­ca pro­te­ra­ni u To­bol­sk u Si­bi­ru u av­gus­tu 1917. go­di­ne. Ka­sni­je su svi odve­de­ni u Ja­ke­te­rin­burg gde su ih po­gu­bi­li bolj­še­vi­ci.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana