Alen Še­ra­nić za “Glas Srpske”: Kraj će bi­ti kad me pre­sta­nu pi­ta­ti ka­kva je epi­de­mi­ološka si­tu­a­ci­ja

Ve­dra­na Ku­la­ga Si­mić
Foto: Velibor Tripić

Po­slo­vi­ca ka­že da je la­ko bi­ti ge­ne­ral po­sli­je bit­ke, ali je bit­no i da ge­ne­ra­li po­sli­je bit­ke na­u­če lek­ci­je. Ka­da tr­či­mo ma­ra­ton, kon­di­ci­ja nam je po­treb­na, a u epi­de­mi­o­lo­škom ma­ra­to­nu vak­ci­na­ci­ja je ta ko­ja po­di­že kon­di­ci­ju na­šeg imu­no­lo­škog si­ste­ma, ka­že za “Glas Srp­ske” mi­ni­star zdra­vlja i so­ci­jal­ne za­šti­te Re­pu­bli­ke Srp­ske Alen Še­ra­nić.

Od pr­vog po­tvr­đe­nog slu­ča­ja in­fek­ci­je vi­ru­som ko­ro­na u Srp­skoj pro­šle su pu­ne dvi­je go­di­ne. Še­ra­nić ne kri­je da je kao čo­vjek, kao i svi, umo­ran od pan­de­mi­je ko­ja je uni­je­la pro­mje­ne u na­šim pri­vat­nim i po­slov­nim ži­vo­ti­ma, ali na­gla­ša­va da, kao mi­ni­star, ne­ma pra­vo na umor.

- Ni­smo ni sta­li sa po­slo­vi­ma ko­je smo ra­di­li sve ovo vri­je­me iako su nas pan­de­mij­ske ak­tiv­no­sti ma­lo po­mje­ri­le od smje­ra u ko­jem smo htje­li da ide­mo. Ipak, tre­nut­no smi­ri­va­nje epi­de­mi­o­lo­ške si­tu­a­ci­je da­lo nam je mo­guć­nost da se vra­ti­mo na taj smjer i pri­pre­ma­mo za­kon­ske stva­ri ko­je smo i na­ja­vi­li po­čet­kom man­da­ta. Ra­di se o iz­mje­na­ma si­stem­skih za­ko­na u obla­sti zdrav­stve­ne za­šti­te, a mi­slim da smo kroz ove tri go­di­ne kroz dio re­so­ra ko­ji je imao ma­lo ma­nje pri­ti­ska, a ipak je imao, a to je so­ci­jal­na za­šti­ta, ra­di­li na una­pre­đe­nju pra­va iz obla­sti dje­či­je, ali i so­ci­jal­ne za­šti­te - ka­zao je Še­ra­nić.

GLAS: Da li bi­ste uči­ni­li ne­što dru­ga­či­je da mo­že­te da vra­ti­te vri­je­me?

ŠE­RA­NIĆ: Me­di­ji i jav­nost su bi­li svje­sni da su in­for­ma­ci­je do­la­zi­le po­slje­dič­no od na­uč­ne struč­ne jav­no­sti i ko­le­ga iz zdrav­stve­nih usta­no­va u Srp­skoj. Bi­lo je pri­mjed­bi i svjet­ske jav­no­sti, od­no­sno pi­ta­nja kao što su “za­što se če­ka” ili “za­što se ne­ke od­lu­ke ne do­no­se”, ali jed­no­stav­no, ne­ka­da su po­treb­ne re­le­vant­ne či­nje­ni­ce. Me­di­ci­na je za­sno­va­na na do­ka­zi­ma i na toj ba­zi do­no­si­te od­lu­ke i re­a­gu­je­te. Ne­ka­da i na ba­zi is­ku­stva je mo­gu­će do­no­si­ti od­lu­ke i pred­u­pri­je­di­ti ne­ke stva­ri. Svje­sni smo vje­ro­vat­no da je bi­lo i od­re­đe­nih gre­ša­ka u tom ci­je­lom ho­du, ali od­lu­ke smo do­no­si­li tre­nut­no. Bi­lo je va­žno ne­ka­da hit­no dje­lo­va­ti i do­ni­je­ti od­lu­ku, a on­da, shod­no si­tu­a­ci­ji, da­lje pri­la­go­đa­va­ti i ra­di­ti naj­bo­lje mo­gu­će. Bit­no je da na­u­či­mo lek­ci­je iz sve­ga ovo­ga, ne sa­mo u RS i mi­ni­star­stvu ko­je vo­dim ne­go glo­bal­no na kon­cep­tu od­go­vo­ra na kri­zne si­tu­a­ci­je ka­da su u pi­ta­nju za­ra­zne bo­le­sti. Ali mo­žda je olak­ša­va­ju­ća okol­nost bi­la i to što sam epi­de­mi­o­log, što sam po­zvao lju­de iz stru­ke te smo mo­gli kao tim lak­še da ko­mu­ni­ci­ra­mo i lak­še do­no­si­mo od­lu­ke. Mi­slim da je to pre­po­zna­la i jav­nost i dra­go mi je zbog to­ga. 

GLAS: Ka­že­te da je tre­nut­no po­volj­ni­ja epi­de­mi­o­lo­ška si­tu­a­ci­ja, a jed­nom pri­li­kom ste re­kli da pred na­ma ni­je tr­ka na sto me­ta­ra, već ma­ra­ton. Da li smo pri kra­ju?

ŠE­RA­NIĆ: Na kra­ju ovog epi­de­mi­o­lo­škog ma­ra­to­na će­mo bi­ti on­da ka­da me ne bu­de­te pi­ta­li ka­kva je epi­de­mi­o­lo­ška si­tu­a­ci­ja. S dru­ge stra­ne, kad go­vo­ri­mo o ma­ra­to­nu, tre­ba nam kon­di­ci­ja, a u epi­de­mi­o­lo­škom ma­ra­to­nu vak­ci­na­ci­ja je ta ko­ja po­di­že kon­di­ci­ju na­šeg imu­no­lo­škog si­ste­ma. To je ključ­ni od­go­vor. Bez te kon­di­ci­je ko­ju sva­ki gra­đa­nin mo­ra da ima i da o tom pi­ta­nju do­no­si od­lu­ku za se­be je ve­o­ma te­ško tr­ča­ti ci­je­li ma­ra­ton. Još će on po­tra­ja­ti, ne u in­ten­zi­­te­tu ka­kav smo gle­da­li pri­je go­di­nu, ali sva­ka epi­de­mi­ja ima svoj po­če­tak, vr­hu­nac i kraj, da ne ka­žem svo­je re­po­ve. Na­dam se iskre­no da su ovo ti re­po­vi, ali ni tu ne tre­ba da se opu­šta­mo. Struč­na i na­uč­na jav­nost je tu da pra­ti či­nje­ni­ce, od­no­sno da pre­po­ru­ču­je ono što mi­sli da je po­treb­no.

GLAS: Od­re­đe­ne mje­re su još na sna­zi. Do ka­da će­mo se “dru­ži­ti” sa ma­ska­ma?

ŠE­RA­NIĆ: Ma­ska je bi­la pr­va mje­ra i ona će bi­ti po­sljed­nja mje­ra jer je naj­e­fi­ka­sni­ja i naj­jef­ti­ni­ja. Ma­ske će bi­ti tu još ne­ko vri­je­me. Če­sto me pi­ta­ju: “Pa, kad mi za­vr­ša­va­mo sa ma­ska­ma”. Ako se ova­kva si­tu­a­ci­ja na­sta­vi, raz­ma­tra se op­ci­ja uki­da­nja ma­ski u za­tvo­re­nim jav­nim pro­sto­ri­ma, ali će­mo u mar­tu raz­mo­tri­ti sve de­talj­ni­je jer je to po­sljed­nji mje­sec pe­ri­o­da u se­zo­ni pre­no­sa akut­nih re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja ko­ji tra­je od ok­to­bra. I zbog to­ga na­še mje­re va­že do 31. mar­ta.

GLAS: Ra­ni­je se is­ti­ca­lo da bi ma­ske naj­du­že mo­gle da bu­du za­dr­ža­ne u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma?

ŠE­RA­NIĆ: Da, ali ne sa­mo iz raz­lo­ga vi­ru­sa ko­ro­na, ko­ji je­ste pod­sta­kao ci­je­lu tu pri­ču, ne­go zbog akut­nih re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja s ob­zi­rom na to da bo­le­sne oso­be tu do­la­ze i mo­guć­nost pre­no­sa in­fek­ci­je sa pa­ci­jen­ta na oso­blje unu­tar zdrav­stve­ne usta­no­ve, i obr­nu­to, je in­ten­zi­vi­ra­ni­ja ne­go što je to slu­čaj na dru­gim mje­sti­ma. I to će­mo raz­mo­tri­ti i za­si­gur­no je da će po­sto­ja­ti od­re­đe­ni pre­la­zni pe­ri­od, pri­je sve­ga da za­šti­ti­mo pa­ci­jen­te ko­ji do­la­ze zbog imu­no­lo­ških pro­ble­ma, ma­lig­nih i hro­nič­nih bo­le­sti jer re­spi­ra­tor­ni vi­ru­si kod njih mo­gu da iza­zo­vu mno­go te­že kli­nič­ke sli­ke. 

GLAS: Da li ste za­do­volj­ni ste­pe­nom vak­ci­na­ci­je u Srp­skoj?

ŠE­RA­NIĆ: Kao epi­de­mi­o­log ni­sam za­do­vo­ljan jer je po­ka­za­no u bli­skom okru­že­nju i Evro­pi da pro­cen­ti mo­gu bi­ti da­le­ko vi­ši i da su one ze­mlje ko­je su do­sti­gle te ci­fre mno­go pri­je or­ga­ni­zo­va­le dru­štve­no-eko­nom­ski ži­vot. Mi­slim da smo mi, ka­da je ri­ječ o vak­ci­na­ci­ji, uči­ni­li ve­li­ke na­po­re, a na­bav­ka­ma pr­vih vak­ci­na pro­šle go­di­ne u BiH po­ka­za­li smo da zdrav­stve­ni si­stem i Vla­da mo­gu ade­kvat­no da od­go­vo­re iza­zo­vi­ma ove pan­de­mi­je. Pre­ma po­da­ci­ma, pro­ce­nat vak­ci­ni­sa­nih kod nas je oko 50 od­sto. Ja bih vo­lio da je broj­ ve­ći, a mi sva­ka­ko na­sta­vlja­mo da go­vo­ri­mo o be­ne­fi­ti­ma sa­me vak­ci­na­ci­je i po­zi­vam na­še gra­đa­ne da, ako ima­ju bi­lo ka­kve sum­nje, in­for­ma­ci­je tra­že na re­le­vant­nim mje­sti­ma. Ne smi­je­mo do­zvo­li­ti da im pri­če o vak­ci­na­ci­ji pro­tiv ko­ro­ne uti­ču na oba­ve­znu i dru­gu vr­stu vak­ci­na­ci­je. Tu mi­slim na onu si­stem­sku ka­da go­vo­ri­mo o vak­ci­na­ci­ji dje­ce jer je to ve­o­ma va­žno zbog mo­gu­će po­ja­ve onih dje­či­jih bo­le­sti, a ko­je smo ra­ni­jom ak­tiv­nom vak­ci­na­ci­jom uspje­li su­zbi­ti.

Bez te kon­di­ci­je ko­ju sva­ki gra­đa­nin mo­ra da ima, i da o tom pi­ta­nju do­no­si od­lu­ku za se­be, je ve­o­ma te­ško tr­ča­ti ci­je­li ovaj ma­ra­ton. Još će on po­tra­ja­ti, ne u in­ten­zi­te­tu ka­kav smo gle­da­li pri­je go­di­nu ili dvi­je, ali sva­ka epi­de­mi­ja ima svoj po­če­tak, vr­hu­nac i kraj, da ne ka­žem svo­je re­po­ve. Na­dam se iskre­no da su ovo ti re­po­vi, po­ru­čio Še­ra­nić

GLAS: Ima­ju­ći u vi­du da vi­rus ko­ro­na tre­nut­no, ako gle­da­mo broj­eve, sla­bi, da li će to uti­ca­ti i na pro­ce­nat vak­ci­na­ci­je?

ŠE­RA­NIĆ: Već smo vi­dje­li da se po­je­di­ni lju­di vak­ci­ni­šu jer bez to­ga ne mo­gu da pu­tu­ju, dru­gi jer zna­ju ko­ji je ri­zik ko­ji do­no­si ne­vak­ci­na­ci­ja ako su pret­hod­no, re­ci­mo, zdrav­stve­no ugro­že­ni, a ima i onih ko­ji se stvar­no vak­ci­ni­šu jer zna­ju do­bro­bi­ti. Ge­ne­ral­no, gle­da­ju­ći ka­ko se stva­ri kre­ću u ve­zi sa vak­ci­nom i da će vje­ro­vat­no pre­ći u vak­ci­nu se­zon­skog ka­rak­te­ra ko­ja će no­si­ti pre­po­ru­ku za po­je­di­ne cilj­ne gru­pe, kao što je slu­čaj sa onom pro­tiv gri­pa, vje­ro­vat­no će tim ka­te­go­ri­ja­ma bi­ti to pre­po­ru­če­no i vje­ro­vat­no ćemo ima­ti si­tu­a­ci­ju u ko­joj će po­je­di­ni, s na­mje­rom da za­šti­te zdra­vlje, htje­ti da se vak­ci­ni­šu. Pri­pre­ma­mo iz­mje­ne i do­pu­ne za­ko­na o za­šti­ti sta­nov­ni­štva od za­ra­znih bo­le­sti gdje će i za­kon­ski bi­ti uokvi­re­na vak­ci­na­ci­ja pro­tiv vi­ru­sa ko­ro­na. Ima­li smo, po tom istom za­ko­nu, upo­ri­šte to­kom van­red­ne si­tu­a­ci­je, ali s ob­zi­rom na to da će to vje­ro­vat­no pre­ći u re­dov­no sta­nje, mo­ra bi­ti ta­ko i pla­ni­ra­no.   

GLAS: Mno­gi se upra­vo pi­ta­ju do ka­da će­mo se vak­ci­ni­sa­ti, ko­li­ko će bi­ti do­za, ili će bi­ti standardna vak­ci­na na go­di­šnjem ni­vou?

ŠE­RA­NIĆ: Vje­ro­vat­no da će to oti­ći u prav­cu se­zon­ske vak­ci­ne. Još se, sa aspek­ta pro­iz­vod­nje, gle­da na­čin ka­ko pri­stu­pi­ti pro­iz­vod­nji i vak­ci­ni ko­ja će u jed­noj do­zi mo­ći od­go­vo­ri­ti zbog vi­đe­ne po­tent­no­sti u mu­ti­ra­nju vi­ru­sa. Ne tre­ba raz­mi­šlja­ti o bro­ju do­za. Ono što je raz­log da se raz­mi­šlja o to­me su mje­re ko­je su, opet zbog pu­to­va­nja, do­no­si­le ne­ke ze­mlje pa se kre­nu­lo bro­ja­ti ko­ja je to do­za ko­ja vo­di na mo­re, a ko­ja u po­sje­tu Aj­fe­lo­vom tor­nju. Tre­ba imu­ni­za­ci­ju shva­ti­ti na pot­pu­no dru­ga­či­ji na­čin, a to je da se raz­mi­šlja o be­ne­fi­ti­ma ko­je do­bi­ja­ju po­je­din­ci i dru­štvo. 

GLAS: Mo­že li ru­sko-ukra­jin­ski su­kob uti­ca­ti na na­bav­ku vak­ci­na, pri­je sve­ga “sput­nji­ka”?

ŠE­RA­NIĆ: Ova­kve geopolitičke stva­ri uti­ču na sve, ta­ko će uti­ca­ti i na tr­ži­šte li­je­ko­va te na­bav­ku vak­ci­na. U ovom tre­nut­ku ima­mo od­re­đe­ne ko­li­či­ne “si­no­farm” vak­ci­ne sa ro­kom tra­ja­nja do 2023, kao i do­ze dru­gih vak­ci­na ko­je mo­že­mo ko­ri­sti­ti u na­red­nom pe­ri­o­du. Pri­pre­ma­mo te­ren za sve što će nam bi­ti po­treb­no.

GLAS: Šta je sve po­ka­za­la pan­de­mi­ja? Ko­je su sla­bo­sti zdrav­stve­nog si­ste­ma, a even­tu­al­no i pred­no­sti iza­šle na vi­dje­lo?

ŠE­RA­NIĆ: Sva­ka kri­za pred­sta­vlja iza­zov i od­re­đe­no ogle­da­lo ono­ga što ima­te na te­re­nu. Za­do­vo­ljan sam od­go­vo­rom zdrav­stve­nog si­ste­ma, ali je si­gur­no u od­re­đe­nim mo­men­ti­ma bi­lo ne­za­do­volj­stva kod gra­đa­na. Mo­ra se zna­ti da, kao što smo mi ži­vje­li u na­šoj zo­ni ne­kom­fo­ra, i zdrav­stvo je ra­di­lo u pot­pu­no iz­mi­je­nje­nim okol­no­sti­ma gdje su po­sto­ja­la stal­no dva ci­lja - da za­šti­ti­te zdra­vlje sta­nov­ni­štva i zdrav­stve­ni si­stem. Vi­dje­lo se da je zdrav­stve­ni si­stem flek­si­bi­lan, da se ve­o­ma br­zo re­or­ga­ni­zu­je i da­je od­go­vo­re, a da­nas ja­ča­mo spe­ci­ja­li­za­ci­je iz obla­sti epi­de­mi­o­lo­gi­je i kli­nič­ke mi­kro­bi­o­lo­gi­je. U sva­kom slu­ča­ju, do­bro smo od­go­vo­ri­li.

GLAS: Ne­ka­ko uvi­jek, ka­da je ri­ječ o zdrav­stve­nom si­ste­mu, u pr­vi plan iz­bi­ja ne­po­vje­re­nje gra­đa­na i ne­za­do­volj­stvo uslu­ga­ma, lje­ka­ri­ma, a če­sto se ču­je i da ne­ma od­re­đe­nih li­je­ko­va. Šta je raz­log to­me?

ŠE­RA­NIĆ: Svje­stan sam te či­nje­ni­ce da se u jav­no­sti uglav­nom po­ja­vlju­ju te in­for­ma­ci­je, ali svi mo­ra­mo bi­ti svje­sni či­nje­ni­ce da se ne ja­vlja­ju oni ko­ji bu­du iz­li­je­če­ni. Ra­zu­mi­jem po­tre­bu lju­di, a mi sva­ku in­for­ma­ci­ju ko­ja do­đe do nas pro­vje­ri­mo i gle­da­mo ka­ko da pre­ven­tiv­no re­a­gu­je­mo ka­ko se iste ne bi po­no­vi­le. Ipak, što se ti­če zdrav­stve­nog si­ste­ma, po­ka­za­li smo da stal­no ula­že­mo, pri­je sve­ga u pro­stor­ne ka­pa­ci­te­te i sa­mu opre­mu. U ovom mo­men­tu ima­mo ak­tiv­nih če­ti­ri, pet “gra­di­li­šta”, a u zad­nje tri go­di­ne na­ba­vi­li smo vi­še od 45 sa­ni­tet­skih vo­zi­la za na­še usta­no­ve, ali i da­lje tre­ba da ra­di­mo na una­pre­đe­nju eko­nom­sko-so­ci­jal­nog sta­tu­sa rad­ni­ka u zdrav­stvu. Bi­lo je iz­mje­na i ci­je­ne ra­da te po­ve­ća­nja pla­ta, ali to ne tre­ba da bu­de kraj. Ta­ko da se stva­ri po­mje­ra­ju.

GLAS: Da li će­mo do­ći do “ko­vid” pa­so­ša? Ho­će li bi­ti do­go­vo­ra na ni­vou BiH?

ŠE­RA­NIĆ: Re­pu­bli­ka Srp­ska je od po­čet­ka zah­ti­je­va­la da mje­sto iz­da­va­nja “ko­vid” ser­ti­fi­ka­ta bu­de zdrav­stve­na usta­no­va i da to mo­ra bi­ti ba­zi­ra­no na po­da­ci­ma ko­ji osta­ju u Srp­skoj. U skla­du sa na­šim za­ko­nom, ne mo­že­mo ni­ko­me da ustu­pa­mo te po­dat­ke jer lič­ni po­da­ci osta­ju na mje­stu gdje se ge­ne­ri­šu. To smo usa­gla­si­li na po­sljed­njoj kon­fe­ren­ci­ji mi­ni­sta­ra, gdje su tu od­lu­ku po­dr­ža­le i ko­le­ge iz FBiH jer i oni ima­ju isti stav.

Is­tra­žni po­stup­ci

GLAS: U pan­de­mi­ji je bi­lo ma­ni­pu­la­ci­ja u ve­zi sa na­bav­kom za­štit­ne i dru­ge opre­me?

ŠE­RA­NIĆ: To je stvar ko­ja je u nad­le­žno­sti is­tra­žnih or­ga­na i su­do­va. Ako bu­de utvr­đe­na od­go­vor­nost, na ba­zi to­ga tre­ba i do­no­si­ti od­lu­ke.

An­ti­ti­je­la

GLAS: Mno­ge je iz­ne­na­dio po­da­tak da oko 95 od­sto sta­nov­ni­ka Srp­ske ima an­ti­ti­je­la.

ŠE­RA­NIĆ: Do­bro je da ima­mo te po­dat­ke, kao i is­tra­ži­vač­ke ka­pa­ci­te­te na na­šim fa­kul­te­ti­ma ko­ji su to pre­li­mi­nar­no is­tra­ži­va­nje ura­di­li sa In­sti­tu­tom. Tre­ba ura­di­ti du­bin­sku ana­li­zu tog is­tra­ži­va­nja. O to­me sam već raz­go­va­rao sa de­ka­ni­ma fa­kul­te­ta ka­ko bi do­bi­li ja­sni­je smjer­ni­ce za po­je­di­ne ka­te­go­ri­je i vi­dje­ti šta se mo­že da­lje, na ba­zi tog is­tra­ži­va­nja, ra­di­ti. Ali ovi po­da­ci ni­su ne­što zbog če­ga bi tre­ba­lo da ski­ne­mo ma­ske ili da pre­sta­ne­mo raz­mi­šlja­ti o ri­zi­ci­ma.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana