Početak rada na projektu "Omnibusi"

Glas Srpske
Početak rada na projektu "Omnibusi"

Ba­nja­lučko stu­den­tsko po­zo­ri­šte kreće u im­ple­me­na­ci­ju pro­je­kta "Omnibus of young dramaturgs from EU and BiH" ko­jeg re­ali­zu­je uz po­dršku De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni/Spe­ci­jal­nog pred­sta­vni­ka Evrop­ske uni­je u BiH.   

Kroz za­je­dnički kre­ati­vni rad stu­de­na­ta ko­ji će do­la­zi­ti iz svih kra­je­va Evrpske uni­je i Bosne i Her­ce­go­vi­ne, te stva­ra­nje in­stant pred­sta­va u Po­drum sce­ni u Go­spod­skoj uli­ci u Ba­nja­lu­ci, pro­je­kat ima za cilj da pod­sta­kne mla­de lju­de na kre­ati­vno stva­ra­laš­tvo, pro­miš­lja­nje i for­mi­ra­nje vlas­ti­tih sta­vo­va, a ne pa­si­vno pri­hva­ta­nje "ser­vi­ra­nih" in­for­ma­ci­ja, kao i uviđanje da se kroz evrop­sko za­je­dniš­tvo pos­tižu naj­bo­lji i naj­kre­ati­vni­ji re­zul­ta­ti.

U pret­ho­dnom pe­ri­odu, čla­no­vi pro­jek­tnog ti­ma na čijem čelu je di­plo­mi­ra­ni po­zo­ri­šni režiser i ma­gis­tar dra­ma­tru­gi­je Ale­ksan­dar Pe­ja­ko­vić, pri­ku­plja­li su po­tre­bne in­for­ma­ci­je kroz pro­ce­se is­traživa­nja i ana­li­ze učenja. Osim stu­de­na­ta/dra­ma­tru­ga ko­ji će bi­ti uključeni u sam rad na pro­je­ku uključiće se i pro­fe­si­onal­ci iz oblas­ti režije, glu­me, izra­de kos­ti­ma i di­zaj­na, odno­sno pro­fe­si­onal­ci iz onih oblas­ti ko­je su ne­op­ho­dne da bi se iz­vrši­lo fi­nal­no obli­ko­va­nje pro­je­kta ko­ji prvi put na pros­to­re Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne uvo­di for­mu nas­tan­ka pred­sta­ve za 24 časa.

U prvoj fa­zi pro­je­kta pri­pre­mne ra­dnje uključiva­le su is­traživa­nje naj­per­spe­kti­vni­jih evrop­skih dra­ma­tur­ga i stu­de­na­ta dra­ma­tur­gi­je sa aka­de­mi­ja umje­tnos­ti u Bo­sni u Her­ce­go­vi­ni. Važno je na­po­me­nu­ti da su is­traživa­nja obav­lje­ne te­me­ljno, dok je ko­načni oda­bir oba­vi­la stručna ko­mi­si­ja BSP-a po­se­bno for­mi­ra­na za obav­lja­nje ovog za­dat­ka, a  ko­ja se sas­to­ja­la od emi­nen­tnih pred­sta­vni­ka po­zo­ri­šne sce­ne Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. 

Ta­kođe u pri­pre­mnom pe­ri­odu za­počet je rad na adap­ta­ci­ji pros­to­ra Po­drum sce­ne, gdje su  iz­vrše­ne sve ne­opo­dne pre­prav­ke ko­je su uključiva­le i skla­nja­nje zah­tje­vnih i složenih po­zo­ri­šnih kon­tru­kci­ja ko­ja su se ko­ris­ti­la u pret­ho­dnoj se­zo­ni Ba­nja­lučkog stu­den­tskog po­zo­ri­šta, kao i pos­tav­lja­nje no­vih neu­tral­nih scen­skih ele­me­na­ta ko­ji će moći da za­do­vo­lje ra­zno­li­ke pred­sta­ve sa re­per­to­ara ko­je su pla­ni­ra­ne u okvi­ru re­ali­za­ci­je pro­je­kta „Omni­bus of Young Dra­ma­tar­gus of the Euro­pe­an Uni­on".

Po­red pri­lagđava­nja uz izra­du mul­ti­fun­kci­on­la­nih sce­no­gra­fi­ja ta­kođe su iz­vrše­ne i po­tre­bne na­bav­ke ras­vje­tne opre­me i os­ta­le spe­ci­jal­ne opre­me.

Prvi pla­ni­ra­ni do­gađaj jes­te kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re ko­ja će bi­ti održana u sed­nmi­ci ka­da Ba­nja­lučko stu­den­tsko po­zo­ri­šti­šte pro­slav­lja svoj 44. rođen­dan, odno­sno 21. fe­bru­ara 2020. go­di­ne u Po­drum sce­ni u Go­spod­skoj uli­ci, na Međuna­ro­dni dan ma­ter­njeg je­zi­ka,

Ovom press kon­fe­ren­ci­jom će zva­nično bi­ti na­jav­ljen pro­je­kat „Omni­bus of young dra­ma­tur­gs from EU and BiH", te će se pre­zen­to­va­ti plan za re­ali­za­ci­ju ko­ji uključuje i na­ja­vu prvog pro­ljećnog omni­bu­sa, te i onih ko­ji do­la­ze na­kon to­ga, a to su lje­tnji, je­se­nji i zim­ski omni­bu­si. 

Kroz im­ple­men­ta­ci­ju pra­kično omni­bu­sa ma­ter­njih je­zi­ka Evrop­ske uni­je pro­jek­tni tim Ba­nja­lučkog stu­den­tskog po­zo­ri­šta u prvom re­du pu­bli­ci će pro­mo­vi­sa­ti evrop­ske vri­je­dnos­ti i bo­ga­tu is­to­ri­ju Evrop­ske uni­je i njen značaj za građane. 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana