Koncertom “Henšel kvarteta” u Banjaluci počeo festival “Jesenja sonata”

M. M.
Koncertom “Henšel kvarteta” u Banjaluci počeo festival “Jesenja sonata”

BANjALUKA - Koncertom jednog od najznačajnijih gudačkih kvarteta, sastava “Henšel kvartet” iz Njemačke, u koncertnoj dvorani Banskog dvora Kulturnog centra u Banjaluci, otvoren je 2. Internacionalni muzički festival “Jesenja sonata”.

- Mu­zi­ka je ta ko­ja nas dr­ži za­jed­no i ve­o­ma vo­li­mo to što ra­di­mo. Mi za­pra­vo slu­ži­mo kom­po­zi­to­ri­ma mu­zi­ke, iz­vo­de­ći nji­ho­va dje­la, a ako se­be shva­ti­te ozbilj­no on­da ste na do­brom pu­tu. Na­rav­no, mo­ram pri­zna­ti u ovih 25 go­di­na ra­da, po­sto­ja­li su mno­gi uspo­ni i pa­do­vi. Uspo­ni su ve­o­ma la­ga­ni, me­đu­tim ka­da pre­va­zi­đe­te sum­nje i po­te­ško­će kao gru­pa to vas či­ni ja­kim, re­kla je ovo vi­o­list­ki­nja Mo­ni­ka Hen­šel, ko­ja je osno­va­la "Hen­šel kvar­tet" iz Nje­mač­ke.

- Mi uglav­nom svi­ra­mo kla­sič­no-ro­man­tič­ni re­per­to­ar i iz­vo­di­mo do­sta dje­la ko­ja su kom­po­no­va­na sa­mo za nas - do­da­la je Hen­še­lo­va.

Pu­bli­ka je ima­la pri­li­ku da ču­je kom­po­zi­ci­je Vol­fgan­ga Ama­de­u­sa Mo­car­ta, Le­o­ša Ja­na­če­ka i Ro­ber­ta Šu­ma­na i apla­u­zi­ma na­gra­di­la istin­ski ma­e­stral­ne iz­ved­be ovog sa­sta­va, ko­ji u ovoj go­di­ni obi­lje­ža­va ju­bi­lej - 25 go­di­na po­sto­ja­nja i mu­zi­ci­ra­nja.

Osim Hen­še­lo­ve, u sa­sta­vu su i Kri­štof Hen­šel (pr­va vi­o­li­na), Ev­ge­ni­ja Ep­štajn (dru­ga vi­o­li­na) i Ma­ti­jas Ba­jer-Kar­lšoj (vi­o­lon­če­lo).

- Stvar­no smo se po­tru­di­li da ove go­di­ne na­pra­vi­mo is­ko­rak u or­ga­ni­za­ci­o­nom i kva­li­ta­tiv­nom smi­slu. Po­no­sni smo na či­nje­ni­cu što smo ove go­di­ne ugo­sti­li ne­ka od naj­zna­čaj­ni­jih ime­na umjet­nič­ke mu­zi­ke da­na­šnji­ce. Po­red to­ga, kao i sva­ki put do sa­da, pro­mo­vi­sa­će­mo i kva­li­tet­ne do­ma­će umjet­ni­ke. Fe­sti­val je otvo­rio je­dan od naj­u­gled­ni­jih kvar­te­ta da­na­šnji­ce - re­kao je di­rek­tor Ban­skog dvo­ra Kul­tur­nog cen­tra Mla­den Ma­to­vić.

Dru­gi fe­sti­val­ski dan bio je pred­vi­đen za na­stup vi­o­li­nist­ki­nje Jo­va­ne Ra­ljić i nje­nog go­sta, pi­ja­ni­ste Ha­fe­za Ba­ba­ša­hi­ja.

PRO­GRAM VI­KEN­DA

Edin Ka­ra­ma­zov (gi­ta­ra), Da­ni Bo­šnjak (fla­u­ta), Alek­san­dar Mi­lo­šev (vi­o­li­na), su­bo­ta u 20 ča­so­va

Mi­haj­lo Zur­ko­vić (kla­vir) i Mar­ko Mi­le­tić (vi­o­lon­če­lo), ne­dje­lja, 20 ča­so­va

Festival će trajati do ponedjeljka.


 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana