JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 8.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

JU OŠ “KOSTA TODOROVIĆ” SKELANI

raspisuje

                                                                     

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik ruskog jezika, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja – lice sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

2. Nastavnik istorije, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, pripravnik, 1 izvršilac;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).

           Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

         Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i odredbama Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

 

  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece (škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

7. Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

       Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po propisanim kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –dostavljaju lica koja konkurišu za radno mjesto nastavnik ruskog jezika;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

 8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža – dostavljaju lica koja konkurišu za radno mjesto nastavnik ruskog jezika;

9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

 

 Testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.9.2021. godine godine u prostorijama škole u 14 časova, a nakon toga obaviće se intervju.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje  i intervju a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati prijave dostavljaju lično (u zatvorenoj koverti) ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Kosta Todorović” Skelani 75436 Skelani, sa naznakom “Komisija za prijem radnika”.    

***

JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK

 ZVORNIK

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije.

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

• Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

• Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

• Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta:

• Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih  240 EC­TS bodova, i to:

1. Profesor filozofije;

2. Profesor sociologije;

3. Diplomirani sociolog;

4. Profesor filozofije i sociologije;

5. Diplomirani politikolog;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o proseku ocena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o proseku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

10. Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

11. Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.

12. Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju overene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 21.9.2021. godine, sa početkom u 8 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije jedan dan pre zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom “za konkurs”.

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

***

OŠ "ALEKSA JAKŠIĆ" MILIĆI

raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Sekretar škole - 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme u JU Osnovna škola "Aleksa Jakšić" Milići

 

Uslovi: Završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova  ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

odgovarajuću stručnu  spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17; 31/18;84/19; i  35/20 i 63/20).

Prijem u radni odnos izvršiće  se  u  skladu  sa Pravilnikom  o  proceduri  prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi.  ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj: 74/18 i  26/19)

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na konkurs (potpisanu od strane kandidata), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

10. Uvjerenje  opštinskog /gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 Za radna mjesta  sa radnim iskustvom pravo učešća  na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole  u trajanju  od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavaju  ostale potrebne uslove  kao i lica  koja su ispunjavale uslove po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

12. Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci  i  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

13. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa,

14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Uvjerenje pod tačkom 13. i 14. za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,

odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se dana 21.9.2021. godine (utorak) u 10 časova  u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  preko Zavoda za  zapošljavanje u Zvorniku  i  dnevnom listu  "Glas Srpske" Banjaluka.

Prijave  dostaviti  putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Aleksa Jakšić" Milići Jovana Jovanovića Zmaja br. 3 75446 Milići.

***

OŠ "KOSTA TODOROVIĆ" SKELANI

 raspisuje

                                                                        

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik likovne kulture, 5 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja –lice sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19).

           Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17,31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

         Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i odredbama Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

 

  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

2. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

3. Da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

4. Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece (škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa);

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

8. Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

       Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po propisanim kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

 8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

 

 Testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.9.2021. godine godine u prostorijama škole u 14 časova, a nakon toga obaviće se intervju.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske ".

Kandidati prijave dostavljaju lično (u zatvorenoj koverti)  ili poštom na adresu: JU Osnovna škola "Kosta Todorović" Skelani 75436 Skelani, sa naznakom "Komisija za prijem radnika".    

***

OŠ “VUK KARADžIĆ” ROĆEVIĆ

raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna  mjesta

 

1. Nastavnik  srpskog  jezika – 1 izvršilac,  5 časova,  lice bez radnog iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme,  do 31.8.2022. godine, sa radom u PO Branjevo.

 

2. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 5 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, sa radom u Centralnoj školi u Roćeviću i PO Branjevo.  

 

3. Bibliotekar – 1 izvršilac, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o  radu, kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 44/17 i 31/18.)  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik” Republike Srpske, br. 77/09, 86/10, 25/14  i 76/15 ).

Prijem u radni odnos izvršiće  se  u  skladu  sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike” Srpske  broj: 74/18 i  26/19).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na konkurs (potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

7. Uvjerenje o državljanstvu;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje  opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća  na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju  ostale potrebne uslove, kao i lica  koja su ispunjavale uslove po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme;

13. Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci, koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

14. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

15. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa;

16. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja iz tačke 14. i 15. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.9.2021. godine (utorak) u 10 časova  u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  preko Zavoda za  zapošljavanje u Zvorniku i dnevnom listu  “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave  dostaviti  putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević bb, 75413  Kozluk.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana