JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 6.11.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**********************

**********************************

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ"

BRATUNAC

 raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

Raspisuje se konkurs za prijem radnika u JU Osnovnoj školi "Branko Radičević" Bratunac:

1. Bibliotekar u centralnoj školi, puna norma, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac,

2. Nastavnik razredne nastave u PŠ Osamsko, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

g) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

 

Uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola i uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstva škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored dokaza o ispunjenosti opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

 

1.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na javnom konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. gl. RS" br. 44/17, 31/18, 84/19) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/17, 31/18, 84/19).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 19.11.2019. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama centralne škole u Bratuncu.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

JU Osnovna škola "Branko Radičević", Dositeja Obradovića 6

75420 Bratunac, sa naznakom "Prijava na konkurs"

Kontakt telefon: 056/420-212

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

***

 JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik praktične nastave - pripravnik, 1 izvršilac, 18 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine.

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

- Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

- Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme i to:

1. Diplomirani inženjer mašinstva,

2. Profesor mašinstva,

3. Profesor mehaničke tehnologije,

4. Inženjer mašinstva,

5. Mašinski tehničar - specijalista, peti stepen,

6. Majstor  - specijalista, peti stepen,

7. Automehaničar – specijalista, peti stepen.

- Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom školovanja.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

- Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

- Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.

- Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  će biti obavljeno dana, 20.11.2019. godine, sa početkom u 8 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana pre zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom "za konkurs".

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

***

 JU "SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

   BRATUNAC"

 

                                                   KONKURS

                                             za popunu radnog  mjesta

                         

1. Nastavnik predmeta u struci elektrotehnika, smjer elektronika - 12 časova nastavne norme na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

 

2. Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine,  4 časa nastavne norme na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

 

     U radni odnos se primaju lica sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.

     

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/16 i 66/18) , članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj 41/18 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj 29/12, 80/14 i 83/15) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/19)

Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije)

1) Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi

4) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte

5) Uvjerenje o državljanstvu

6) Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci

11) Uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata  a prije zasnivanja radnog odnosa).

             

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i intervju  15.11.2019 . godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU "Srednjoškolski centar Bratunac" Petra Kočića bb

   75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

***

 JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

DRINjAČA

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Diplomirani pedagog - pripravnik, 85% norme ...................... 1 izvršilac do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17 i 31/18).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17 i 31/18).

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 20.11.2019. godine,  u 11 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola "Jovan Cvijić" Drinjača bb, 75410 Drinjača.

***

 JU SŠC "PETAR KOČIĆ"

ZVORNIK

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za  prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenog radnog mjesta:

 

1. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma (18 časova), na određeno vrijeme, do kraja školske godine.

 

-  zanimanje: profesor njemačkog jezika i književnosti, diplomirani filolog - germanista.

 

 

Uslovi konkursa:

 

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14 i 83/15) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 34/15 i 83/15) i zahtjevima javnog konkursa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

          

          1)  uvjerenje o državljanstvu,

          2)  izvod iz matične knjige rođenih,

          3)  ljekarsko uvjerenje  naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),

          4)   da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.    

           5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o o podacima iz posebnog registra za izabranog škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.    

           6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Ovo uvjerenje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs.

           

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

4)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto sa iskustvom).

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

 

1)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

 2)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje  i intervju će se održati u prostorijama škole dana, 19.11.2019. godine, u 10  časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.       

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar "Petar Kočić" Zvornik, Vuka Karadžića 69, 75 400 Zvornik, sa naznakom "ZA KONKURS".

 

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana