JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica

 

raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik geografije, 17 časova ........1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 2. Nastavnik informatike, 21 čas ........1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

 (1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivčna djela učinjena protiv dostojanstva

ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje dejce,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom), kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:

 1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 14.12.2022. godine (srijeda) u 8,00 časova, a intervju će se obaviti dana 14.12.2022. godine (srijeda) u 9,30 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako  se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica, Svetosavska 30, 75440 Vlasenica. 

***

 Javna ustanova Srednjoškolski centar

 „Milutin Milanković"Milići 

 

 r a s p i s u j e

 

 

K O N K U R S

za prijem nastavnika

 

 •  Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac,  na neodređeno vrijeme 11 časova neposrednog rada sa učenicima, lice sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.                                                                                                                                             

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 

  •     1.  da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, 
  •       2.   da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili      

                         ovjerenom kopijom lične karte,

 1.  da  je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 2.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 3. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

                                                                                                                                                 

    1.ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklus studijskog programa u    četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih  240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno   stručno zvanje: profesor engleskog jezika i književnosti,profesor kineskog i engleskog jezika i književnosti,  diplomirani filolog- anglista,

2. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz koga se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,

3. uvjernje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 

Spisak kandidata koji mogu pristupiti testiranju objaviti će se na oglasnoj tabli škole 13.12.2022.godine.

 

Testiranje i intervju za   kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole dana 16.12.2022.godine  u 9,00 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste               ne vraćaju kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom „za konkurs" na protokol škole ili putem pošte na adresu:

 Javna ustanova Srednjoškolski centar

 „Milutin Milanković"

 Nikole Tesle 34                                                                                      

 75446 Milići 

 

***

 JU Srednjoškolski centar

 „Milutin Milanković"Milići

 

d o n o s i

 

ODLUKU

o poništenju konkursa broj 678/22

 

Poništava se Konkurs, za prijem radnika, broj: 678/22 od 10.10.2022. godine, za profesora engleskog jezika, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme,11 časova sedmična norma časova.

 

Obrazloženje

 

Javna ustanova Srednjoškolski centar „Milutin Milanković" Milići je Konkurs broj: 678/22 , objavila posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao i u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana 12.10.2022. godine, za prijem radnika za radno mjesto profesor engleskog jezika 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 11 časova sedmične norme časova, sa jednom godinom radnog iskustva u struci u školi i položenim stručnim ispitom.

Sektor prosvjetne inspekcije, Odjeljenje Bijeljina je Rješenjem broj: 24.120/616-287-79-3/22 od 18.11.2022. godine naložilo školi da se Konkurs broj: 678/22, objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao i u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana 12.10.2022. godine, za prijem radnika za radno mjesto profesor engleskog jezika na neodređeno vrijeme, 11 časova sedmične norme poništi.

Konkurs se poništava iz razloga što u istom nisu navedene odredbe iz člana 106. stav (5) i (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, a koje je potrebno navesti, te je navedeno „jedna godina radnog iskustva u struci u školi" što je suprotno članu 106. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kojim je regulisano da je u konkursu potrebno navesti da li se prima pripravnik ili lice sa radnim iskustvom.

Takođe, u opštim uslovima nije navedeno da je kandidat dužan dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a što je definisano odredbom člana 5. stav (1) tačka 6) Pravilnika o proceduri prijema, kriterijuma za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u srednjoj školi.

Na osnovu gore navedenog direktor škole je odlučio kao u dispozitivu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka će se objaviti u dnevnim novinama „Glas Srpske".

***

 JUOŠ "Sveti Sava" Zvornik,

 r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjeno radno mjesto

                          

1. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja na neodređeno vrijeme, 15 časova redovne nastave- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac (moguć je prijem više izvršilaca u slučaju da se prijave kandidati kojima je za dopunu norme potreban manji broj časova od 15).

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 81/22).                                                                 

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, potrebno je dostaviti:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

12) uvjerenje o državljanstvu,

13) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

14) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

15) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

16) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 14. i 15. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 15.12.2022. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana